EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2006 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 16.06.2006
E. 2006/132
K. 2006/209

* Yazılı ücret sözleşmesi yapılmadığında asgari ücret tarifesinin uygulanması esası
* Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hak edilen ücrette fazla bir miktarın yedinde tutulması
(Av. K. m. 34, 163/son, 168; TBB Meslek Kuralları m. 3, 43)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/137
K. 2006/213

* Meslektaş aleyhine baro hakem kurullarında takip edilecek davaların baroya bildirilme zorunluluğu
(Av. K. m. 157/7, 167; TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/218
K. 2006/218

* İtiraz
* TBB Disiplin Kurulu’nun kesin olan kararları
(Av. K. m.157)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/ 148
K. 2006/221

* Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabilmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 31)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/149
K. 2006/222

* Avukatlık asgari ücret tarifesine göre karşı tarafa yüklenen avukatlık ücreti
* Vekalet ücreti ile ilgili haksız takip yapılması
(Av. K. m. 34, 135/2, 4667 sayılı K. ile değişik m. 163, 164/son, 165; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/154
K. 2006/227

* Haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerde, müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
* Avukatlık görevini ihmal
* Özen yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını sarsacak davranışlardan kaçınmak
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3, 4)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006/156
K. 2006/228

* Mesleğin itibarını sarsacak davranış
* Avukatın düşüncelerini açıklarken objektif olması
* Meslektaş hakkında küçük düşürücü nitelikte söz
(Av. K. m. 157/2; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

Detayı...

T. 17.06.2006
E. 2006/158
K. 2006/230

* Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
* Avukatlık mesleğine güveni ihlal
(Av. K. m. 34, 38/b; TBB Meslek Kuralları. m. 35)

Detayı...

T. 16.06.2006
E. 2006 /163
K. 2006/232

* Müdafilik görevi
* Mesleğin gerektirdiği kamu hizmetini ihlal
* Savunma hakkı
(Av. K. m. 137)

Detayı...

T. 07.07.2006
E. 2006/135
K. 2006/239

* Ücretsiz dava takibi yasağı
(Av. K. 43/3, 136/2; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 8, 15)

Detayı...

T. 07.07.2006
E. 2006/160
K. 2006/242

* Şikayetten vazgeçilmesinin disiplin kovuşturmasının devamını engellememesi
* Yasanın amir hükmüne aykırı olarak hacizli malların satışının istenmesi
(İİK m. 170/1; Av. K. m. 34)

Detayı...

T. 08.07.2006
E. 08.07.2006
K. 2006/243

* Reklam yasağına aykırılık
* Aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağı
* Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılması yasağı
(Av. K. m. 38/b, 55, 134, 135/3, 136, 158/2, 164/4; TBB Mes

Detayı...

T. 08.07.2006
E. 2006/174
K. 2006/253

* Avukatın meslektaşı ile ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtmesi yasağı
(TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

Detayı...

T. 07.07.2006
E. 2006/177
K. 2006/256

* Takibe, borçluya ait olmayan bir vekaletnameye dayanmak suretiyle itiraz edilmesi
(Av. K. m. 34)

Detayı...

T. 08.07.2006
E. 2006/186
K. 2006/260

* Avukatlık ücretinin, dava veya hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın %25’ini geçememesi
(Av. K. m. 164/2, 34, 134)

Detayı...

T. 08.07.2006
E. 2006/187
K. 2006/261

* Avukatın, doğrudan hasım tarafla görüşmesi yasağı
* Disiplin suçlarında zamanaşımı
(Av. K. m. 34, 134, 136; TBB Meslek Kuralları m. 31)

Detayı...

T. 08.07.2006
E. 2006/198
K. 2006/269

* Vekalet alan ikinci avukatın, ilk vekalet sahibi avukata bilgi verme ve ondan yazılı muvafakat alma yükümlülüğü
(Av. K. m. 172; TBB Meslek Kuralları m. 39)

Detayı...

T. 07.07.2006
E. 2006/226
K. 2006/270

* Avukatlık görevini kötüye kullanmak
* Hapis hakkı
(Av. K. m. 34, 134, 136/3, 154, 166/1; TBB Meslek Kuralları m. 42, 43)

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/183
K. 2006/277

* Reklam yasağına aykırılık
* Yurtdışı irtibat büroları
* Baroların resen soruşturma yapma görevi
(Av. K. m. 43, 44/B, 55, 76; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; Av. K. Yön. m. 65; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 10;)

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/200
K. 2006/278

* Avukatlık ücreti
* Teminat mukabili alınan paradan artan miktarın iadesinin geciktirilmesi
(Av. K. m. 34, 134, 135, 158; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 42, 43)

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/205
K. 2006/281

* Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapmanın disiplin cezasını gerektirdiği
* Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kur

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/205
K. 2006/281

* Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapmanın disiplin cezasını gerektirdiği
* Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kur

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/206
K. 2006/282

* İcra takibinde yasal sınırları aşan faiz ve çek tazminatı istemenin mesleğin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmaması
* Disiplin cezasının tayininde, eylem ile ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerektiği
(Av. K. m. 1, 34, 158; TBB Meslek

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/206
K. 2006/282

* İcra takibinde yasal sınırları aşan faiz ve çek tazminatı istemenin mesleğin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmaması
* Disiplin cezasının tayininde, eylem ile ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerektiği
(Av. K. m. 1, 34, 158; TBB Meslek

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/210
K. 2006/286

* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. 55, 134, 135/2, 147/2; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 11)

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/210
K. 2006/286

* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. 55, 134, 135/2, 147/2; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 11)

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/214
K. 2006/290

* Levhaya yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde Baro bölgesinde büro kurmak zorunluluğu
* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapması yasağı
* Bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/214
K. 2006/290

* Levhaya yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde Baro bölgesinde büro kurmak zorunluluğu
* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapması yasağı
* Bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/216
K. 2006/292

* Avansın işin gereğini çok aşmamasına ve kalanının işin sonunda müvekkile iadesi gerektiği
* Kararın temyiz edilmemesinin ve giderlerinin yatırılmamasının olası sonuçları hakkında müvekkilin ikaz edilmesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kural

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/216
K. 2006/292

* Avansın işin gereğini çok aşmamasına ve kalanının işin sonunda müvekkile iadesi gerektiği
* Kararın temyiz edilmemesinin ve giderlerinin yatırılmamasının olası sonuçları hakkında müvekkilin ikaz edilmesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kural

Detayı...

T. 28.07.2006
E. 2006/219
K. 2006/293

* Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli avukatlık yapması yasağı
* Avukatlıktan yasaklananlarla işbirliği edilemeyeceği veya bu gibilerin büroda çalıştırılamayacağı
* Deneme süresinde de olsa, sigortalı avukat olarak ça

Detayı...

T. 15.09.2006
E. 2006/235
K. 2006/311

* Disiplin cezalarının ertelenemeyeceği
(Av. K. m. 34, 134, 140/3, 158)

Detayı...

T. 15.09.2006
E. 2006/237
K. 2006/313

* Reklam yasağına aykırılık
* Disiplin yargısında duruşma isteminin savunma hakkına ilişkin olduğu
(Av. K. m. 55, 144; TBB Meslek Kuralları m. 7/b; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 6)

Detayı...

T. 16.09.2006
E. 2006/328
K. 2006/314

* İcra dosyasından tahsil edilen paranın müvekkile iadesinin geciktirilmesi
* Hapis hakkının koşulları
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 43, 45)

Detayı...

T. 15.09.2006
E. 2006/241
K. 2006/317

* Eylem tarihinde, önceki cezanın kesinleşme tarihinin tekerrüre esas alınması
(Av. K. m. 134, 136/2, 157/7, 158)

Detayı...

T. 15.09.2006
E. 2006/244
K. 2006/318

* Avukatın hakim ve savcılarla ilişkisi
* Avukatın, kişisel ve meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmadan ayrılabileceği
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 17, 21)

Detayı...

T. 05.11.2006
E. 2006/324
K. 2006/397

* Avukatın, vekalet almadan iş takibi yükümlülüğünü taahhüt ederek, avukatlık ücret sözleşmesi düzenlemesi ve ücret tahsil etmesi.
(Av. K. m. 2, 34, 163)

Detayı...

T. 17.11.2006
E. 2006/334
K. 2006/412

* 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un hükümlerinden avukatların yararlanıp yararlanamayacağı
(Av. K. m. 1, 11; 5525 sayılı K. m.1; 657 sayılı K. m. 1, 4; AY m. 128)

Detayı...

T. 17.11.2006
E. 2006/341
K. 2006/415

*Avukatın yedieminlik görevini suistimal etmesi
(Av. K. m. 34, 134, 135, 136; TBB Meslek K. m. 4)

Detayı...

T. 17.11.2006
E. 2006/345
K. 2006/417

*İkinci bir avukata vekalet verildiğinde, ilk avukat yazı ile bilgi verilmesi
*Kendisine vekalet verilen ikinci avukatın, önceki vekilin azledildiğine dair beyanın doğruluğunu araştırması
(BK m. 396, 398; TBB Meslek K. m.39)

Detayı...

T. 17.11.2006
E. 2006/346
K. 2006/418

*Meslektaşı rencide edici, savunmanın hukuki yönü ile ilgili olmayan, olgunluk ve objektiflik ilkesinden uzak ifadeler kullanılması
*Eylem tarihi itibariyle tekerrüre esas cezalar
(Av. K. m. 34, 135/2, 136/2, 157/6; TBB Meslek K. m. 5, 27/1)

Detayı...

T. 17.11.2006
E. 2006/358
K. 2006/423

*Avukatın duruşmayı terk etmesi
*Avukatlığın, farklı düşünce ve inançları kamuoyuna duyurma aracı olarak kullanılması
(Av. K. m. 34, 136/2, 140/3; TBB Meslek K. m. 5, 21)

Detayı...

T. 18.11.2006
E. 2006/401
K. 2006/426

*Görevi kötüye kullanma
*Dava ile ilgili bilgi ve belgeler eksiksiz olarak toplandığı halde dava açmama
(Av. K. m. 34, 38/a, 157/7; TBB Meslek K. m. 3, 4)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/360
K. 2006/437

*Avukatın kişisel eyleminden dolayı sanık olması
*Özel yaşam içinde, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek K. m. 4, 17)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/366
K. 2006/442

*Avukatın, kendisine yapılan yolsuz veya haksız teklifi reddetme zorunluluğu
*Mesleki bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınma
(Av. K. m. 34, 38/A; TBB Meslek K. m.2, 3, 4)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/368
K. 2006/443

*Meslektaşa karşı açılacak davayı Baro’ya bildirme yükümlülüğünün amacı
(Av. K. m. 95/1, 97/6; TBB Meslek K. m. 4, 27/2)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/369
K. 2006/444

* Avukatın avans alması, zorunlu olmadıkça şahsi harcamadan kaçınması
* Kendisine iş sağlama, meslektaşlar arasında haksız rekabet
(Av. K. m. 39/2, 135/3, 166/1; TBB Meslek K. m. 42)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/372
K. 2006/445

*Hapis hakkının iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi
*Beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının başlı başına bir disiplin kovuşturmasını gerektirir olması durumunda, kovuşturmanın sonuçlandırılması
(Av. K. m. 34, 140/3, 166/3; TBB Meslek K. m. 3,

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/377
K. 2006/448

*Avukatların karşılıklı ilişkilerinde saygı ve ölçü kurallarına uymaları gerekliliği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek K. 4, 5, 27)

Detayı...

T. 08.12.2006
E. 2006/379
K. 2006/449

*Avukatın üstlendiği işi gerektiği gibi yapmaması
*Sahtecilik
(Av. K. m. 5, 158; TBB Meslek K. m. 3, 4)

Detayı...

T. 23.12.2006
E. 2006/309
K. 2006/461

*Ücret veya çıkar karşılığı avukata iş getirmeye aracılık etmek ve aracı kullanmak
(Av. K. m.34, 38, 48, 135/3, 158; TBB Meslek K. m.4, 8)

Detayı...

T. 22.12.2006
E. 2006/347
K. 2006/462

* Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatının alınması zorunluluğu
* Avukatın hak ve ödevleriyle ilgili yazılı esaslara uymayanlara ilk defasında en az kınama cezası verilmesi
(Av. K. m. 34, 134, 136/1; TBB M

Detayı...

T. 22.12.2006
E. 2006/383
K. 2006/468

*Dilekçede kullanılan ifadelerde avukatın savunma sınırı.
(Av. K. m.135/2; TBB Meslek Kuralları m. 17; AY m. 36; TCK m. 128)

Detayı...

T. 22.12.2006
E. 2006/392
K. 2006/471

* Avukatın reddi hakim talepli dilekçesinde amacını aşması, kişisel onuru zedeleyici ifadeler kullanması.
(Av. K. m.34; TBB Meslek Kuralları m. 5, 17, 23)

Detayı...

T. 22.12.2006
E. 2006/395
K. 2006/474

* İşin ikinci bir avukata daha verilmesi halinde, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verilmesi
* Avukatın haksız rekabet yaratacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 39)

Detayı...

T. 22.12.2006
E. 2006/399
K. 2006/477

* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
* Avukatın muhatabına gönderdiği ihtarname içeriğinden sorumluluğu
(Av. K. m. 34, 36, 134; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları