EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2007 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 12.01.2007
E. 2006/431
K. 2007/17

* Avukatın, zorunlu olmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaması kuralının ihlali.
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 40; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 8/b)

Detayı...

T. 12.01.2007
E. 2006/433
K. 2007/18

* İşin başka avukata verilmesi halinde avukatlar arasındaki hukuksal ilişki
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 39)

Detayı...

T. 13.01.2007
E. 2006 /435
K. 2007/20

* İcra takibinde bileşik faiz uygulanmak suretiyle alacağın şişirilmesinin disiplin cezasını gerektirmesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 13.01.2007
E. 2006/448
K. 2007/22

* Disiplin suçlarında tekerrür hali
* Tekerrür için eylem tarihinin değil, kesinleşme tarihinin esas alınması
(765 sayılı TCK m. 81; 5237 sayılı TCK m. 58; Av. K. m. 136/2, 157/7, 158/2, 160/2-3)

Detayı...

T. 13.07.2007
E. 2007/181
K. 2007/24

* Dilekçede kullanılan ifadelerin ölçülülük, objektiflik ve eleştiri sınırlarını aşmaması.
* İddia ve savunma hakkının her türlü etkiden uzak olarak kullanılması.
(Av. K. m. 34, 135/1, 158; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/440
K. 2007/33

* Mesleğe güveni sarsacak davranışta bulunması yasağı
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, ve 43)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/440
K. 2007/33

* Makbuz karşılığı alınan paranın icra dosyasına bildirilmemesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 43)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006 /444
K. 2007/36

* Aynı işte menfaati zıt tarafa temsil
* Davanın müracaata bırakılarak yeniden harç ödenmesine sebep olunması
(Av. K. m. 38/b, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 36)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/ 446
K. 2007/37

* Savunma sınırlarının aşılması
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6, 158)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/ 446
K. 2007/37

* Dilekçede kullanılan ifadelerin savunma sınırlarını aşması
(Av. K. m. 34, 158; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/447
K. 2007/38

* Tahsil edilen paranın, bir başka işteki vekalet ücreti alacağından bahisle mahsubunun mesleğe olan güveni sarsacağı,
* Hapis hakkının kullanılması
(Av. K. m. 34, 154, 158, 166/1; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 41, 43)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/449
K. 2007/39

* Avukatın, tazminat davasında, faiz talebinde bulunmaması,
* Avukatın, bono karşılığı tazminat bedelinden feragat etmek suretiyle tahsil ettiği parayı müvekkile vermemesi,
* Özen ve doğruluk yükümlülüğü
(Av. K. m. 2, 34; TBB Meslek Kuralları

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/451
K. 2007/41

* Davaların başvuruya bırakılması
* Avukatların 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamında olmadığı
(5525 sayılı K. m. 1/3; Av. K. m. 34, 156; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/453
K. 2007/43

* Avukatın, yararı çatışan diğer tarafın vekaletini alması yasağı
(Av. K. m. 2, 34, 38/b, 38/f, 134; TBB Meslek Kuralları m. 4, 36)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/454
K. 2007/44

* Avukatların, 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanamayacağı
(T.C. Anayasası m. 128; 657 sayılı DMK m. 1, 4; 5525 sayılı kanun m. 1; Av. K. m. 1)

Detayı...

T. 02.02.2007
E. 2006/455
K. 2007/45

* Tacirlik ve esnaflık gibi ticari faaliyetin, avukatlıkla bağdaşmaması
(Av. K. m. 11, 12, 34, 134, 135, 157/6)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2006/438
K. 2007/53

* Müvekkille ilgili bilgilerin, banka sırrı olduğu gerekçesiyle verilmemesi
* Yıllık ücretli izin hakkının, banka sırrı kapsamında değerlendirilemeyeceği
(4389 sayılı Bankalar Yasası m. 22/8; 4857 sayılı İş Kanunu m. 53; Av. K. m. 2, 34; TBB Mesle

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2006/442
K. 2007/54

* Tutuklu müvekkilin mektuplarının, denetimden geçirilmeden muhataplarına ulaştırılması
(Av. K. m. 34, 38/a, 139; TBB Meslek Kuralları m. 3, 38)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2006/458
K. 2007/56

* Vekaletname ve para verilmesine karşın davanın açılmaması
* İşten çıkarma cezası
(Av. K. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2006/459
K. 2007/57

* Avukatın, taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalması
(Av. K. m. 2, 140/4, 158/2; TBB Meslek Kuralları m. 6, 27)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2006/ 462
K. 2007/59

* Avukatın, ihtirazi kayıt koymadan imzaladığı mahkeme tutanağındaki birçok hususu inkar etmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 4, 5, 11)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2007/1
K. 2007/61

* Basılı evrak ve internet sitesinin kendini ifade etme sınırlarını aşması
(Av. K. m. 34, 55, 136/2; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 1, 6, 11; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2007/25
K. 2007/65

* Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukatın, yararı çatışan kimseleri temsil etme yasağı
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 36

Detayı...

T. 23.02.2007
E. 2007/31
K. 2007/66

* Tedbiren işten yasaklanma
* Dolandırıcılık eyleminin meslekten çıkarma cezasını gerektirmesi,
* Disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi zorunluluğu.
(Av. K. m. 5/a, 140/2, 153/1-2)

Detayı...

T. 16.03.2007
E. 2007/21
K. 2007/81

* Avukatın, müşteki müvekkilinin şikayet hakkının düşmesine neden olması
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 17.03.2007
E. 2007/34
K. 2007/89

* Bir avukatın birden fazla bürosunun olamayacağı
* Bürosunu değiştiren avukatın yenisinin adresini Baroya bildirme zorunluluğu
(Av. K. m. 43, 67, 135/3, 136/2)

Detayı...

T. 16.03.2007
E. 2007/40
K. 2007/91

* Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal
* 02.05.2001 tarihinden önce işlenen yüz kızartıcı suçlarda eylem ile uygunluk gösteren ve meslekten çıkarma cezasından daha aşağı bir disiplin cezasının kabulü prensibi
(765 sayılı TCK m. 59, 510, 522, 523;

Detayı...

T. 16.03.2007
E. 2007/53
K. 2007/93

* Avukatın aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev alamaması
* Erbaş harçlığının aylık, ücret, gündelik veya kesenek kapsamına girmediği
(Askeri Ceza Kanunu Ek m. 2/B; Av. K. m. 11, 140/2)

Detayı...

T. 17.03.2007
E. 2007/62
K. 2007/95

* Avukatın, baro genel kuruluna katılması zorunluluğu
(Av. K. m. 64, 86)

Detayı...

T. 30.03.2007
E. 2007/35
K. 2007/97

* Kamu kurumunu kullanarak dolandırıcılık suçuna iştirak
* Avukatın ceza davasında beraat etmesinin mutlaka disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi sonucunu doğurmayacağı
(CMUK m. 253; Av. K. m. 140/2)

Detayı...

T. 30.03.2007
E. 2007/43
K. 2007/103

* Avukatın, haricen tahsil ettiği bedel karşılığında, icra vekalet ücreti alabilmek için ileri tarihli ödeme makbuzu düzenlemesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 30.03.2007
E. 2007/45
K. 2007/105

* 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa hükümlerinden avukatların yararlanamayacağı
(T.C. Anayasası m. 128; 657 sayılı DMK m. 4; 5525 sayılı kanun m. 1; Av. K. m. 1, 11, 160/2)

Detayı...

T. 30.03.2007
E. 2007/56
K. 2007/111

* Disiplin cezalarına karşı karar düzeltme ya da yargılamanın yenilenmesi gibi itiraz yollarının bulunmaması
(Av. K. m. 157)

Detayı...

T. 27.04.2007
E. 2007/70
K. 2007/123

* Savunma sınırlarını aşan ifadeler
* Hakaret
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 5, 6)

Detayı...

T. 27.04.2007
E. 2007/74
K. 2007/126

* Meslektaşa hakaret
*Avukatlık imajına uygun düşmeyen sözler
(TBB Meslek Kuralları m. 4, 5)

Detayı...

T. 27.04.2007
E. 2007/81
K. 2007/133

* Avukatların 5525 sayılı yasa kapsamında olmadığı
* Vekil eden yerine davada taraf olmayan bir kişinin direktifiyle hareket edilmesi
* Avukatın hukuk kurallarını tam olarak uygulaması ve özen yükümlülüğü
(5525 sayılı kanun m. 1/2; Av. K. m

Detayı...

T. 11.05.2007
E. 2007/105
K. 2007/160

* Temyiz dilekçesinde usulü eksiklik
* Kuşku ve/veya varsayımla disiplin cezası verilemeyeceği
(HUMK m. 433, 435; Av. K. m. 9, 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 11, 30, 32)

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/113
K. 2007/175

* Aynı işte menfaati zıt olan bir tarafa daha önce avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş avukatın teklif edilen işi reddi zorunluluğu
* “Aynı işte” kavramının geniş yorumlanması gerektiği
(Av. K. m. 38/b; TBB Meslek Kuralları m. 36)

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/114
K. 2007/176

* Meslektaşlar arası dayanışma
* Avukatın, bir başka mahkemedeki işi sebebiyle gecikmesi halinde meslektaşını beklemesi gerektiği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 30)

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/116
K. 2007/178

* Reklam yasağına aykırılık
(Av. K. m. 55; TBB Meslek Kuralları m. 7/b; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 6)

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/120
K. 2007/181

* Avukatın, bir meslektaşının tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamayacağı
(Av. K. m. 164; TBB Meslek Kuralları m. 26)

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/135
K. 2007/192

* Savunma hakkı sınırları

Detayı...

T. 01.06.2007
E. 2007/136
K. 2007/193

* Mükerrer avukatlık ücreti talep ve tahsil edilmesi
* Avukatın kendisiyle ilgili her türlü belgeyi baroda görmek hakkına sahip olması
* Disiplin Kurulu üyesinin Baro Yönetim Kurulu üyesi iken soruşturmada görev almasının usule aykırı olması


Detayı...

T. 22.06.2007
E. 2007/141
K. 2007/201

* Stajyer avukatın meslek etiğine aykırı hareketten kaçınması
* Staj dönemindeki eylemlerin de disiplin kovuşturması konusu olması
( Av. K. m. 5/a 23/son, 34, 138/1,140/3; TBB Meslek Kuralları m.4)

Detayı...

T. 13.07.2007
E. 2007/171
K. 2007/232

* Avukatın, özel yaşantısında da mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması.
* Baro disiplin kurulunun, baro yönetim kurulunun “Disiplin Kovuşturması Açılması” kararında bildirdiği sebeplerle bağlı olması.
( Av. K. m

Detayı...

T. 13.07.2007
E. 2007/186
K. 2007/244

* Savunma dokunulmazlığı.
* Dilekçede kullanılan “Avukat” isimlerinin reklam niteliğini taşıyacak aşırılıkta olmaması.
(Av. K. m. 34, 55 ; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 6/1 ; TBB Meslek Kuralları m. 5,27/1)

Detayı...

T. 15.08.2007
E. 2007/232
K. 2007/252

* Ceza kovuşturmalarını disiplin kovuşturmasına tesiri
(Av. K.m. 140, 159/2)

Detayı...

T. 07.09.2007
E. 2007/160
K. 2007/260

*Avukatların iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve hareketten kaçınmaları gereği.
(Av. K. m. 55, 135/23 136; TBB Meslek Kuralları m. 7, 8)

Detayı...

T. 07.09.2007
E. 2007/194
K. 2007/267

*Avukatın kullandığı dilekçelerde eski bir hakim olduğunu belirtmesi.
(Av. K. m. 34, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

Detayı...

T. 05.10.2007
E. 2007/248
K. 2007/310

*Avukatın büyük logolu ve reklam amaçlı tabela kullanması.
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 5; TBB Meslek Kuralları m. 7/b)

Detayı...

T. 05.10.2007
E. 2007 / 255
K. 2007/315

* Başka bir avukata karşı takip edilecek davanın baroya bildirilmesi
(Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m.27/2)

Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/257
K. 2007/324

* Avukatlık mesleğinde, yanlış bilgi ve belgelerin kullanılmasının kabul edilemezliği.
* Özen yükümlülüğü.
* Meslektaşı küçük düşürücü düşüncelerin açıklanmaması.
(Av. K. m. 34,134,136 ; TBB Meslek Kuralları m.27/1)

Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/ 261
K. 2007/328

*Meslektaşı mahkeme huzurunda küçük düşürücü davranış v sözlerden kaçınma.
(Av. K. m. 34,158; TBB Meslek Kuralları m.27/1)

Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/266
K. 2007/333Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/281
K. 2007/345Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/289
K. 2007/351Detayı...

T. 02.11.2007
E. 2007/292
K. 2007/354Detayı...

T. 03.11.2007
E. 2007 /306
K. 2007/355Detayı...

T. 03.11.2007
E. 2007/311
K. 2007/358Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/287
K. 2007/363

* Avukatın meslektaşına karşı asil veya vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna yazıyla bildirme yükümlülüğü
* Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak
(Av. K. m. 34, 134, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 2, 26, 27)

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/308
K. 2007/374

* Duruşma tutanakları ve duruşma defterinde tahrifat
* Ceza davasında beraat eden avukatın disiplin yönünden cezalandırılabileceği
(Av. K. m. 34, 134 140/3, 142/2; TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/315
K. 2007/378

* Avukatın özel yaşamında da mesleğinin itibarını zedeleyecek tutum ve davranıştan kaçınması gerektiği
* Avukatın konutuna ait aidatı ödememesinin disiplin cezasını gerektirdiği
(Av. K. m. 34, 135/4, 136/2; TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 24.11.2007
E. 2007/316
K. 2007/379

* Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal ve sahte belge düzenlemek
* Avukatlık Kanunu’nun 5/a maddesinde yapılan değişikliğin 02.05.2001 tarihinden önceki eylemlere uygulanamayacağı
(765 sayılı TCK m. 59/2, 80, 510, 522; 647 sayılı kanun m. 4, 6; Av

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/320
K. 2007/382

* İddia ve savunma dokunulmazlığının sınırı
* Hakkın ortaya çıkarılmasına yararlı, etkili ve hatta zaruri açıklama, uyuşmazlıkla bağlantılılık ve hukuki açıklama esasları

(Anayasa m. 36; 765 sayılı TCK m. 486; 5237 sayılı TCK m. 128; TBB Mesl

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/322
K. 2007/384

* Hazırlık soruşturmasında müvekkilinin “kendi imzasıyla” şikayetten vazgeçmesi durumunda, avukatın kamu davasında müdahil vekili olarak yargılamaya katılmasının disiplin cezasını gerektirmediği
(Av. K. m. 34)

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/331
K. 2007/389

* Avukatın hapis hakkını oranlı kullanması
* Avukatın hak kazandığı avukatlık ücretiyle yaptığı giderlere ilişkin müvekkiline bilgi ve hesap verme yükümlülüğü
* Bilinen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmediği takdirde avukatın kusurlu sayılaca

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/332
K. 2007/390

* Avukatın duruşma sırasında etik değerlere aykırı düşecek şekilde yeminli tercümana müdahale etmesi
* Disiplin soruşturmasında iddia, cevap ve kanıtlarını sunması için şikayetçiye imkan tanınması gereği

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/333
K. 2007/391

* Avukatın meslektaşlarına küfür etmesi
* Avukatın yazarken ve konuşurken düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği
(Av. K. m. 34, 135/2; TBB Meslek Kuralları m. 5)

Detayı...

T. 23.11.2007
E. 2007/339
K. 2007/397

* Adli yardımla görevli avukatın; adli yardımda bulunulan kişinin durumunun düzelerek, avukatlık ücreti ödeyebilecek duruma geldiğini baroya bildirmesi gerektiği
(Av. K. m. 147; İzmir Barosu Adli Yardım Yönetmeliği m. 19/f)

Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları