EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2008 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 05.09.2008
E. 2008/133
K. 2008/300

Disiplin Kovuşturmasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması
Süresinde dosyaları teslim etmeyerek davanın reddine neden olmak

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/141
K. 2008/301

İcra takibi için fahiş faiz talep etmek.
(Avukatlık Kanunu Madde 34, TBB Meslek
Kuralları, Madde 3 ve 4’e aykırılık)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/160
K. 2008/302

Müvekkiline bilgi vermeden, Müvekkili adına takip ettiği davadan feragat etmesi,
(Avukatlık Yasasının 34 maddesi ile TBB Meslek Kuralları 3’e aykırılık)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/165
K. 2008/304

Avukatlık Yasasının 34, TBB Meslek Kurallarının 11, 24, 31 Maddelerine aykırı davranmak

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/168
K. 2008/305

Vekil sıfatıyla takip ettiği davanın duruşmalarına girmeyerek müracaata bırakmak.
Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3. Maddesine aykırılık

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/183
K. 2008/313

Hasım tarafla avukatı olmaksızın görüşme yapmak, karşı taraf vekiline hakaret.
TBB Meslek Kuralları 4, 27, 30/1 ve 31 Maddelerine aykırılık.

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/184
K. 2008/314

Borcunu kapatmasına karşın müvekkilinden fazladan para istemek.
(Avukatlık Yasasının 34. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. ve 4. maddelerine aykırılık.)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/187
K. 2008/317

Süre geçtikten sonra davaları açmak ve davaların reddine neden olmak.
Aleyhe verilen kararları temyiz etmemek.
(Avukatlık Yasasının 34 ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddelerine aykırılık)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/190
K. 2008/319

Müvekkiline önceden hiçbir bilgi vermeden ve muvafakatini almadan davalı vekili olarak davaya katılmak.
(Avukatlık Yasası 34.Madde)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/191
K. 2008/320

Baro Olağan Genel Kurul toplantısına türbanlı olarak katılmak ve oy kullanmak.
(Avukatlık Kanunu 49.madde,TBB Meslek Kuralları 20.madde)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/194
K. 2008/323

Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.
(TBB Meslek Kuralları 43.madde)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/197
K. 2008/326

Avukatlık ücretinin ödenmesine rağmen, davanın açılmaması, (Avukatlık Yasasının 134, 135/2 ve 136 maddelerine aykırılık)

Detayı...

T. 05.09.2008
E. 2008/198
K. 2008/327

Avukatlık Yasasının 34, 38/b ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Krallarının 3, 4, 36 maddelerine aykırılık.

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/203
K. 2008/339

* “Süreğen avukat”ın cezai sorumluluğu
* Avukatın, müvekkil tarafından kendisine verilen her belgenin gerçeğe uygun olup olmadığını araştırma yükümlülüğünün olmaması
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 6)

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/204
K. 2008/340

* Disiplin soruşturma ve kovuşturmasında şikayetli avukatın savunmasının alınması ve kendisine savunma için gerekli sürenin tanınması zorunluluğu
* Şikayetçinin disiplin kovuşturmasına etkin katılımının sağlanması zorunluluğu

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/210
K. 2008/342

* Avukatlığın doğruluk karinesinden yararlanan mesleklerden olması
* Aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olmanın işin reddini gerektirmesi
* Azledilmiş olsa bile eski müvekkile karşı yapılacak işlemlerde titiz davranı

Detayı...

T. 20.09.2008
E. 2008/215
K. 2008/346

* İade-i muhakeme isteminin kabulüne ilişkin verilen kararın müvekkilin talimatı ve muvafakati olmamasına rağmen temyiz edilmemesi
* İade-i muhakeme isteminin kabulüne ilişkin kararın tek başına temyiz kabiliyeti olmadığından, bu kararın temyiz edilme

Detayı...

T. 20.09.2008
E. 2008/216
K. 2008/347

* Hakaret
* Şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş olmasının eylemin disiplin suçu olma niteliğini değiştirmeyeceği
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/219
K. 2008/348

* Avukatın, bir başka avukata karşı asil veya vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna yazıyla bildirmesi yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/224
K. 2008/353

* Avukatın belli bir borcun ödenmesi amacıyla ve açık bir talimatla kendisine tevdi edilen parayı üzerinde tutması ve kendi alacağı için hapsetmesinin disiplin cezasını gerektirmesi
* Hapis hakkının kullanılmasında müvekkile yazılı bilgi verilmesi zor

Detayı...

T. 20.09.2008
E. 2008/230
K. 2008/357

* Hakaret
* Bir avukatın meslektaşına veya başka bir kimseye aşağılayıcı sözlerle hitap etmesinin mesleğin saygınlığına uygun düşmediği
(Av. K. m. 34, 158; TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/238
K. 2008/360

* Avukatın meslek örgütünü ve meslektaşlarını aşağılayıcı ve küçük düşürücü beyanlardan kaçınması yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 5, 27)

Detayı...

T. 19.09.2008
E. 2008/240
K. 2008/362

* Avukatın adi şirket ortağı olamaması
* Tacirlik ve esnaflığın avukatlıkla birleşmeyen işlerden olması
(BK m. 520; Av. K. m. 5/d, 11, 12, 139)

Detayı...

T. 20.09.2008
E. 2008/243
K. 2008/363

* Avukatın görevi sebebiyle hakime adiyen tehditte bulunması
* Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararının, avukatın hukuka aykırı eyleminin gerçekleştiği yönünde kesin kanıt oluşturması
(Av. K. m. 34, 134, 140/4; TBB Meslek Kuralları m. 17)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/273
K. 2008/422

* Avukatlık Kanunu’nun avukatların hak ve ödevleriyle ilgili altıncı kısmında yazılı esaslara uymayanlar hakkında ilk defasında en az kınama cezası uygulanması
(765 sayılı TCK m. 240, 80, 59/2; 647 sayılı K. m. 4, 6; 1136 sayılı Av. K. m. 34, 136/1)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/279
K. 2008/423

* Avukatın mazeretsiz olarak son duruşmada hazır bulunmaması, mahkeme kararını temyiz etmemesi ve dava sonucundan müvekkilini haberdar etmemesi
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 136/1, 171; TBB Meslek Kuralları m. 3)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/286
K. 2008/424

* Disiplin zamanaşımının avukatın azil tarihinden itibaren hesaplanması
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 159/1)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/288
K. 2008/426

* Avukatın yazarken de görüşlerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği,
* Avukatın davanın ancak hukuki yönüyle ilgili kalmak zorunda bulunduğu,
* Avukatın meslektaşlarıyla ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtemeyeceği


Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/290
K. 2008/428

* Borçlunun icra takibinden sonra kısmi ödeme yapması
* Ödenen miktarın düşülerek kalan kısım için dava açıldığı mahkeme kararıyla sabit olduğundan disiplin cezasını gerektirecek bir husus olmaması

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/294
K. 2008/431

* Avukatın savunması alınmadan ve eksik inceleme ile disiplin cezası verilemeyeceği
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 137, 163, 164/2)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/296
K. 2008/433

* Danıştay’ın esasa ilişkin kararlarının icaplarına göre gecikmeksizin derhal işlem yapılması gerektiğinin disiplin hukukuna da şâmil olduğu
(Anayasa m. 138; 2577 sayılı İYUK m. 28)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/ 297
K. 2008/434

* Müdafilik görevini üstlenmesine karşın avukatın uzun süre duruşmalara katılmaması
* Aynı eylem nedeniyle hakkında ceza davası açılan avukatın disiplin kovuşturmasının, ceza kararının kesinleşmesine kadar bekletilmesi
(1136 sayılı Av. K. m. 140/

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/299
K. 2008/436

* Avukatın eylemleriyle hak kaybına sebebiyet vermesi
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 135/4, 158; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4, 43)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/301
K. 2008/438

* Avukatın özel hayat mesleki hayat ayrımı yapılmaksızın, başkalarını küçük düşürecek ifadelerde bulunmasının disiplin cezasını gerektirmesi
(TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/ 307
K. 2008/442

* Avukatın iş elde etmek için reklam sayılabilecek teşebbüs ve harekette bulunmasının yasak olması
(1136 sayılı Av. K. m. 55, 136/1; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 1)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/309
K. 2008/443

* Reklam yasağına aykırılık
(1136 sayılı Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yön. m. 6; TBB Meslek Kuralları m. 7/b)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/312
K. 2008/446

* Avukatın kendisine iş edindirmeye yönelik davranışta bulunması
(1136 sayılı Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 8, 36, 37 ve 38)

Detayı...

T. 07.11.2008
E. 2008/319
K. 2008/447

* Savunma sınırlarını aşan ve meslektaşların kişilik haklarına yönelik ve ağır derecede saldırı mahiyetinde ifadeler kullanmak
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 135/4, 158; TBB Meslek Kuralları m. 4, 5)

Detayı...

T. 08.11.2008
E. 2008/490
K. 2008/452

* Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarının itiraz üzerine verdiği kararların kesinliği

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/323
K. 2008/460

*Hasım taraf meslektaşa karşı tahkir
*Tarafla özdeşleşmeme ilkesi
(TBB Meslek Kuralları m. 5, 27/1)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/324
K. 2008/461

*Reklam yasağı
(Av. K. m. 34,44/A, 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 5)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/329
K. 2008/466

*Müdafinin mazeretsiz olarak duruşmaya girmemesi ve gerekli özeni göstermemesi
*Disiplin cezalarının uygulanma şekli
(Av. K. m. 34, 134, 135/2, 136/1; TBB Meslek Kuralları m. 3)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/332
K. 2008/469

*Muvafakatname ile asliye hukuk mahkemesindeki davayı takip etmek
*Muvafakatnamenin ve tevkilin koşulları
(Av. K. m. 26, 34, 56/5)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/337
K. 2008/473

*Reklam yasağı
*İş edinme yasağı
(Av. K. m. 55; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m. 9)

Detayı...

T. 29.11.2008
E. 2008/341
K. 2008/476

*Mesleğin icrasının adalete ve kişilerin yararlarına tahsis edilmesi
*Avukatın gerekli özeni göstermemesi
*İtiraz süresi
(Av. K. m. 2, 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/345
K. 2008/479

*Disiplin kovuşturmasında savunma hakkı
(Av. K. m. 137)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/350
K. 2008/482

* Başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edilecek davayı yazılı olarak baroya bildirme yükümlülüğü
(TBB Meslek Kuralları m. 27/2)

Detayı...

T. 29.11.2008
E. 2008/353
K. 2008/484

*Yetkisiz temsil
(Av. K. m. 1, 34; TBB Meslek Kuralları 3, 4)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/354
K. 2008/485

*Avukatın temsil yetkisinin, müvekkilinin ölümü ile sona ermesi
*Şikayeti geri almanın disiplin kovuşturmasını düşürmemesi
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları m. 3)

Detayı...

T. 29.11.2008
E. 2008/357
K. 2008/487

*Müvekkilin bilgi ve rızası dışında işlem yapmak
(Av. K. m. 34; TBB Meslek Kuralları 3, 34)

Detayı...

T. 28.11.2008
E. 2008/358
K. 2008/488

*Avukatın bağımsızlığı
*Cezaevindeki müvekkil ile haberleşme yetkisi

Detayı...

T. 29.11.2008
E. 2008/519
K. 2008/493

*Disiplin kurulu üyesinin reddi
*Üyelerin reddine ilişkin itirazın reddine karşı, esas hakkındaki karar ile birlikte, itiraz edilebilmesi
(Av. K. m. 151)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/359
K. 2008/495

* Sadece vekaletname verilmesinin avukatla iş sahibi arasında bir ücret sözleşmenin varlığını göstermediği
(1136 sayılı Av. K. m. 163)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/362
K. 2008/496

* Avukatın, avukatlık unvanını taşıdığı veya avukatlık yaptığı sırada ticari ilişki içinde olması yasağı
(1136 sayılı Av. K. 5/d, 11, 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 4)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/365
K. 2008/497

* Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasına anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda her iki tarafın müteselsil borçlu sayılması
(1136 sayılı Av. K. m. 165, 174/2)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/366
K. 2008/498

* Ceza davasında delil yetersizliğinden beraat halinin disiplin kovuşturmasına etkisinin olmadığı
* Vekaletnamede başkasını tevkil yetkisi olmadığı halde yetki belgesi düzenlenmesinin suç olması
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 56, 58/1, 134, 140, 171/

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/372
K. 2008/502

* Baro Genel Kurulu’nda “eleştiri” kapsamında sarf edilen sözler
(1136 sayılı Av. K. 34, 76; TBB Meslek Kuralları m. 4, 5, 27)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/375
K. 2008/504

* İkinci avukatın işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermesi yükümlülüğü
(TBB meslek Kuralları m. 39)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/377
K. 2008/506

*Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
(1136 sayılı Av. K. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları m. 3, 4)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/381
K. 2008/509

*Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
(Av.K.m.34, 38/b, TBB Meslek Kuralları m.3,4,36)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/385
K. 2008/511

*Avukatların, görev almış oldukları, 233 sayılı KHK’nin kapsamına giren idare aleyhine, ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl dava alma ve takipte bulunma yasağı
(Av.K.m.14)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/387
K. 2008/513

*Reklam yasağına aykırılık
(Av.K. m.55; TBB Meslek Kuralları m.7,8; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği m.9,11)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/391
K. 2008/517

* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını zedeleme
( Av.K.m.34; TBB Meslek Kuralları m.3,4)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/391
K. 2008/517

* Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğü
* Mesleğin itibarını zedeleme
( Av.K.m.34; TBB Meslek Kuralları m.3,4)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/402
K. 2008/526

* Mesleğin itibarını zedeleme
* Avukatın özen yükümlülüğü
( Av.K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3,4)

Detayı...

T. 19.12.2008
E. 2008/402
K. 2008/526

* Mesleğin itibarını zedeleme
* Avukatın özen yükümlülüğü
( Av.K. m.34; TBB Meslek Kuralları m.3,4)

Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları