EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2013 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 01.11.2013
E. E.2012/412
K. K.2013/10

Şikayetçinin vekalet ücretini ödemelerine rağmen şikayetli avukat ile görüşemediklerini, şikayetli avukatın Baroya bilgi vermeden  aleyhlerinde vekalet ücreti alacağı iddiası ile icra takibi yaptığını iddia etmesi üzerine başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca şikayetli avukatın eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu kabul edilerek disiplin cezası tayin edilmiştir. ( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 136/2; TBB Meslek Kuralları 47 )

Detayı...

T. 01.12.2013
E. E.2012/457
K. K.2013/16

Şikâyetli avukat vekilinin CD de tahrifat yapıldığını ve eklemeler bulunduğunu iddiasının yanı sıra tarafların gösterdiği tanıklar da dinlenmemiş ve toplantıda şikâyetli avukat tarafından iddia edilen eylem ve sözlerin söylenip söylenmediği hususunda bir araştırma yapılmadan karar verilmiş olması. ( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 2, 3, 4, 36)

Detayı...

T. 01.11.2013
E. E.2012/479
K. K.2013/26

Avukat, menfaat çatışması olan işte, her iki tarafın da haberdar olması, hatta rıza gösterilmesi halinde bile menfaati zıt olan tarafın vekâletini alamaz. Aksi takdirde, taraflardan her biri yeterli savunulmadığı duygusuna kapılır ki, bu da avukata duyulması gereken güveni kökten sarsar. Av. Yas. 34, 38,134 ve TBB Mes. Kur 3,4, 36

Detayı...

T. 01.12.2013
E. E.2012/498
K. K.2013/32

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlerde müvekkilden yazılı muvafakat alınması zorunludur.

Av. Yas. 34, 13 TBB Mes. Kur 3, 4, 43Detayı...

T. 01.12.2013
E. E.2012/579
K. K.2013/39

Baro Disiplin Kurulu tarafından şikayetli avukat hakkındaki soruşturma usulüne uygun hareket edilmeyip Yönetim Kurulu kararından 5 gün sonra Baro Disiplin Kurulu tarafından şikayetli avukat hakkında Uyarma cezası verilerek kovuşturmanın sonuçlandırılması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurduğundan Avukatlık Yasasının 137.maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. ( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 137, 141 ; TBB Meslek Kuralları 2, 3, 4 )

Detayı...

T. 01.12.2013
E. E.2012/625
K. K.2013/41

Avukatın iddia ve eleştirileri daima uygar, bilimsel ölçüler içinde kalmak, örnek teşkil edecek incelik ve zarafet düzeyinde olmak zorundadır. Avukatlar ayrıca, dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidirler. Avukattan, tartışmaya yol açmayacak, karşı taraf özellikle karşı taraf meslektaşını rencide etmeyecek ifadeler kullanmasını beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal bir sonucudur.

TBB Mes.Kur 5, 27/1Detayı...

T. 01.11.2013
E. E.2012/869
K. K.2013/46

Tedbiren işten yasaklama kararlarında Şikayetliye tebligat ve duruşma yapılması zorunludur. Mazeret kabul edilmişse yeniden tebligat yapılmalı ve savunma hakkı kısıtlanmamalıdır.Detayı...

T. 02.01.2013
E. E.2012/508
K. K.2013/64

İcra takipleri de TBB Meslek Kuralları 27/2. madde kapsamındadır.Detayı...

T. 02.01.2013
E. E.2012/510
K. K.2013/65

Bir avukat aleyhinde mesleğinin gereklerini yerine getirirken veya özel
yaşamından dolayı dava açılması veya aleyhinde icra takibi yapılması bazı
durumlarda olağan karşılanabilir ve bu tür işlemler tek başına disiplin
cezasını gerektirmeyebilir. Ancak, kovuşturma konusu olayda olduğu gibi
işlerini yürüttüğü bürosunun dört aylık kira bedelini ödememesi, bu sebeple
aleyhinde icra takibi yapılmasına ve itiraz üzerine dava açılmasına sebebiyet
vermesini olağan karşılamak mümkün değildir.Detayı...

T. 02.02.2013
E. E.2012/514
K. K.2013/68

Şikâyetçi avukatın, bilirkişilerin yapacağı incelemede hazır bulunmamasına yönelik söz ve eylemler şikâyetli avukat tarafından değil, diğer işyeri yetkilileri tarafından uygulanmış olsa bile şikâyetli avukatın mesleki dayanışma gereği meslektaşının görevini yerine getirmesi için gerekli yardımı yapması gerekir.Detayı...

T. 02.01.2013
E. E.2012/534
K. K.2013/83

Baro Disiplin Kurulu, Şikayetli avukat hakkında her ne kadar ceza davasından beraat kararı çıkmış olsa bile ceza dosyasındaki delillerini, disiplin dosyasındaki diğer delilerle birlikte Avukatlık Yasasının 158. maddesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde değerlendirerek kovuşturmayı sonuçlandırmak zorundadır.( 1136 sayılı Av.Y. m. 2, 34, 136/I, 158; TBB Meslek Kuralları 3, 140/3)Detayı...

T. 02.01.2013
E. E.2012/551
K. K.2013/86

Şikâyetli avukatın, hem kooperatif tüzel kişiliğin vekili olarak hem de kooperatifin aleyhinde kooperatif yöneticilerinin sanık olduğu kamu davasında,  eş zamanlı olarak hasım tarafın vekâletnamesinin üstlenilmesinde, bu vekâletname kime karşı kullanılırsa kullanılsın, Yasa ve Meslek Kurallarına aykırılık kabul edilmelidir. Salt "aynı iş" kavramıyla dar yorumlama, avukatlık mesleğine olan güveni sarsacak, kamuoyunda itibarını azaltacaktır. (Av. Yas. 34, 38/b 134 TBB Mes. Kur. 2, 3, 4, 36)Detayı...

T. 02.01.2013
E. E.2013/18
K. K.2013/95

Avukatlık Yasası 5/a’da bildirilen suçlardan mahkumiyet kararı var ve Baro Disiplin Kurulu Şikayetli avukata tebliğ ve duruşma yapmışsa tedbiren işten yasaklama kararı verebilir. (Av. Yas 153 )Detayı...

T. 21.02.2013
E. 2012/556
K. 2013/113

Şirket denetçiliğini kabul eden avukatın, bu görevi ile çelişen biçimde, denetlemekle görevli olduğu kişilerin aynı dönemde avukatlığını üstlenmesi avukatlık mesleğinin gerektirdiği, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde görev yapmak, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak yükümlülüklerine aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 38/b, 141; TBB Meslek Kuralları 3, 4, 35, 36)Detayı...

T. 21.02.2013
E. 2012/582
K. 2013/127

Şikâyetli avukatın şikâyetçi borçlusu aleyhinde başlattığı icra takibindeki borçlunun şikâyetçi ile aynı kişi olmadığı, ortada isim benzerliğinden doğan bir yanlışlık olduğu şikâyetçi borçlu tarafından birkaç kez şikâyetli avukata bildirilmesine ve takibin itiraz üzerine durmasına rağmen  şikâyetli avukatın şikâyetçiye takip konusu borcu ödemesi konusunda üç adet imzasız uyarılar göndermesi disiplin cezasını gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 36)Detayı...

T. 21.02.2013
E. 2012/591
K. 2013/135

Şikâyetli avukat gece saat 02,00 den sonra polis aracılığı ile girilemeyen ve Cumhuriyet Savcısı tarafından işlem yapılmaması doğrultusunda verilen talimat uyarınca düzenlenen tutanağı imzalamış ancak yarım saat sonra aynı yere çilingir vasıtası ile girilmesine iştirak etmesi “taraflar arasındaki ihtilafın dışında kalmak ilkesinin açık bir ihlali olduğu…”

( 1136 sayılı Av.Y. m. 2; TBB Meslek Kuralları 6)Detayı...

T. 23.02.2013
E. 2012/797
K. 2013/159

Baro Disiplin Kurulu Kararının şikayetçi ve şikayetli avukata tebliğinin zorunluluğu karşısında tebliğ parçasının soruşturma dosyasına konulmaması dosyanın barosuna iadesini gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 152 )Detayı...

T. 23.02.2013
E. 2012/839
K. 2013/164

Şikâyetli avukat itiraz dilekçesini kanunun öngördüğü sürede vermemesinin sonucu hakkında karar.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 136/1 ; TBB Adli Yardım Yönetmeliği m. 1, 7 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/560
K. 2013/182

Şikâyetli avukatın müvekkili adına tahsil ettiği meblağı çok geç ve hatta şikâyetten sonra taksitlerle ödenmesi görevin özen ve doğruluk içinde yerine getirilmesi ilkelerine aykırı olmakla eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları  43 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/597
K. 2013/187

Şikâyetli avukatın CMK 150. Madde uyarınca Baro tarafından müdafii olarak atandığı ve duruşmaya katıldığı, yargılama sonunda şikâyetçinin hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar şikâyetli avukata tefhim olunduğu halde temyiz yoluna başvurmayarak şikâyetçinin mağduriyetine neden olması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 136/1, 171 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/598
K. 2013/188

Şikâyetli avukatın müdafilik görevi iddianamenin kabulüne karar verilmesine kadar devam ettiği halde,  ücretsiz olarak her türlü hukuki yardımı yapmak yükümlülüğünde olmasına rağmen avukatlık ücret sözleşmesi yapması, avans alması, bu uygulamasına haklılık gerekçesi olarak, soruşturma tamamlanmadan yaptığı ifade alınmasını talep etmesi, tutuklama kararına itiraz etmesi gibi hukuki yardımları göstermesi hukuka aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 136/1 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4; CMK Yönetmeliği m. 7/C )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/602
K. 2013/193

Şikâyetli avukatlar hakkında, şikâyetçinin vekili olarak ... Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki … E. sayılı davasının duruşmalarına ve yapılan keşfe mazeretsiz olarak katılmamaları ve şikâyetli avukatların görülmekte olan davanın bazı duruşmalarına mesleki mazeret bildirmeden katılmamak suretiyle görevlerini ihmal etmeleri.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 38/II )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/620
K. 2013/198

Şikâyetli avukat hakkında,  müvekkili adına talep ettiği İhtiyati Haciz dosyasında mahkemece takdir edilen teminatı şahsi banka hesabından alınan teminat mektubu ile karşılayarak alacaklı adına muhtemel riskleri üstlenmesinin avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve mesleğe saygı ve güveni zedeleyecek niteliktedir. Avukat kendine iş sağlama ve meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açacak her türlü davranıştan özenle kaçınmak zorundadır. 

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/634
K. 2013/204

Şikâyetçi avukatın, Ankara … Aile Mahkemesinin 2008/1169 Esas sayılı boşanma davasında şikâyetli avukatın eşinin avukatı olarak temsil görevini yaparken  şikayetli avukat tarafından herkesin duyacağı bir biçimde alenen psikolojik tacizde bulunması, hakaret etmesi, kişilik haklarına ağır saldırısını fiziksel saldırıya döndürecek şeklinde bulunduğu yere yaklaşarak şikâyetçinin üzerine yürümesi…

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları   4, 27/1 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/645
K. 2013/207

Şikâyetli Avukat MGA’ın ücret alacağı ile ilgili olarak icra takibi başlatmadan önce Baroya bilgi vermemesinden ibaret eylemi Meslek Kurallarının 47.maddesinde yer alan “ ücret davası açacak avukat önce Baro Yönetim Kuruluna bilgi verir.” ilkesine aykırı olması nedeni ile disiplin suçunu oluşturmaktadır. 

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları m. 47 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/663
K. 2013/214

Şikâyetli avukat aleyhinde … Ağır Ceza Mahkemesinde “Yakın akrabayı öldürmek” suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda şikâyetli avukatın eşini ve iki çocuğunu öldürdüğü kabul edilerek 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın temyizi üzerine Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesince onanması sonucu disiplin cezası verilmesi.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 135/5, 154 ; TCK m. 53 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/667
K. 2013/215

Uyarma, kınama, para cezası gibi disiplin cezası verilen avukatlar, bu cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra Disiplin Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 160, 156 )Detayı...

T. 15.03.2013
E. 2012/790
K. 2013/217

Şikâyetli avukatın karşılığı olmayan tek çek nedeni ile iki ayrı şikâyette bulunması ve iki ayrı kamu davası açılmasına sebep vermesi, aynı sanık hakkında iki dava yürüttüğünü yargılamaların birlikte devam ettiği altı aylık dönem içinde fark etmemiş olması özen yükümlülüğünün açık bir ihlalidir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 136/II ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/673
K. 2013/240

Şikâyetli avukatın yargılaması süren bir davada, şikâyetçi avukatın müvekkillerine disiplin kovuşturmasına konu mektubu göndererek, şikâyetçi avukatı müvekkillerine şikâyet etmesi, davanın yargılanmasında ileri sürülecek hususları şikâyetçi avukatın müvekkillerine bildirmesi, şikâyetçi avukat hakkında müvekkillerinin olumsuz kanaat edinmesine neden olacak ifadelerde bulunması  disiplin suçunu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 31, 34 ; TBB Meslek Kuralları  5, 31 )Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/677
K. 2013/243

Şikâyetli avukat ile O.A.’ın müşterek vekâletname alarak değişik mahkeme ve icra müdürlüklerinde işlem yaptıkları, O.A. ile ilgili kesinleşmiş levhadan silme kararı var iken ve bu karar ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmemiş iken şikâyetli avukatın yasaklı bir ortak ile birlikte iş takip etmesinden ibaret eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 45, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/677
K. 2013/243

Şikâyetli avukatın icra takibi yaptığı borçludan borcu tahsil etmesine rağmen aynı borç nedeniyle haciz yapması şikayetli avukat hakkında disiplin cezası tayinini gerektiri.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 136/1 ; TBB Meslek Kuralları  2, 3, 4 )Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/707
K. 2013/254

Şikâyetli avukatların aynı zamanda müvekkilleri olan şikâyetçinin dükkânından aldıkları 11.600,00.-TL. sı değerindeki bileziklerin bedelini ödeyeceklerini bildirerek müşterek imzalı bono verdikleri, yaklaşık bir yıl boyunca borçlarını ödemeyip icra takibine ve haciz işlemlerine maruz kalmalarına karşın ödememekte direnmeleri.

(Av. Yas.  34, 13 TBB Mes. Kur. 4)Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/717
K. 2013/256

Şikâyetli avukatın, şikâyetçinin keşideci olduğu çekin, karşılığının bulunmadığının şerhinden önceki saatte ayrı ayrı değişik mahkemelere başvuru yaparak bir şekilde karar almak için başvurular yapması görevin kutsallığına yakışan “özen  “ve  “doğruluk“ yükümlülüğüne aykırı olup, eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 136/I ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/724
K. 2013/261

Şikâyetli avukatın, şikâyetçi avukatların müvekkili ile yaptığı görüşmenin Türkiye Barolar Birliği Meslek kurallarının 3, 4 ve 31/1.maddesine aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 31/4 )Detayı...

T. 05.04.2013
E. 2012/849
K. 2013/264

Tahsilattan 13 ay sonra ödeme yapılması, tahsil edilen alacak hakkında bilgi ve hesap verilmemesi, hapis hakkının usulsüz kullanıma ilişkin karar.

(Av Yas. 34, 134, 166 TBB Mes. Kur 3,4,42,43,45)Detayı...

T. 26.04.2013
E. 2012/722
K. 2013/281

Avukatın vekili olduğu bir dosyada müvekkillerinin verdiği açıklayıcı bilgi ile bağlı olmadığından bahisle bir taşınmazın ipotekli olduğuna ilişkin açıklamanın sadece tapu müdürü ve yeminli tercümanın işi olduğunu savunmalarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı, şikayetli avukatların bu eylemlerinin özen borcuna aykırılık teşkil etmesi hakkında.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 26.04.2013
E. 2012/722
K. 2013/281

Şikayetlilerin her nekadar şikâyetçi tarafından verilmiş genel vekâletnameleri olmasına rağmen şikâyetçinin tapuda işlem yapmak istediği taşınmaz üzerinde her hangi bir takyidat olup olmadığı konusunda ısrarla sormasına rağmen ve taşınmaz üzerinde 2.000.000.TL. lık ipotek olduğunu işin başından beri bildikleri halde son ana kadar takyidat konulabilir beyanında bulunarak işlem tarihinde de (şikâyetçi yanında tercüman bulunduğu halde) hazır bulunarak bu konudan hiç bahsetmemişlerdir. İpotekli taşınmazdan bahsetmenin yeminli tercümanın ve tapu müdürünün işi olduğunu savunmalarına karşılık vekil olarak şikâyetçinin yanında olmalarına rağmen, taşınmazın ipotekli olduğuna ilişkin açıklamanın tapu müdürü ve yeminli tercümanın işi olduğunu savunmalarının kabul edilmesi mümkün olmayıp şikayetli avukatların özen borcuna aykırı bu eylemleri disiplin suçu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 26.04.2013
E. 2012/741
K. 2013/292

Şikayetli avukatın disiplin cezası gerektiren eyleminin işlenmesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş olduğundan  disiplin cezası verilemeyeceği.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 159/2 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 26.04.2013
E. 2012/756
K. 2013/302

Şikâyetli avukatın özel bilgilerinin bulunduğu kartvizitinin arka yüzünde avukatlık ile ilgisiz bir takım işlerin yazılı olması reklam yasağına aykırılık teşkil etmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 48, ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 7/a, 8 )Detayı...

T. 27.04.2013
E. 2012/758
K. 2013/304

Şikâyetli avukatın, avukatlık ücret sözleşmesinde her dava için 500,00.-TL. sı ücret ödemesi yapılacağı yazılı olarak kararlaştırıldığı halde şikayetli avukatın şikayetçiden 10.000,00.-TL. sı vekalet ücreti alması disiplin cezasını gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, , 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 27.04.2013
E. 2012/860
K. 2013/312

Şikâyetli avukatın hem … Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyeliği, hem de … bank’ın da vekili iken şikâyetçinin … bank ile ilgili bir konudaki şikayetli avukatın üyesi olduğu hakem heyetine başvurusunda da (… bank’ın avukatı olmasına rağmen tarafsız kalması ve çekilmesi gerektiği halde çekilmeyerek) yer aldığı, ayrıca kendisinin de yer aldığı .. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali istemi ile açılan davada da yine … bank avukatı olarak davalı vekili sıfatıyla yer aldığı,

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 38/c, 136/1 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 18 )Detayı...

T. 18.05.2013
E. 2012/749
K. 2013/326

Şikâyetli avukatın Cumhuriyet Savcısının sözlü ricası veya ısrarı üzerine olsa dahi, yasal zorunluluk olan Baro tarafından görevlendirme yapılmadıkça zorunlu müdafilik görevini üstenmesi ve bununla ilgili ücrete hak kazanması disiplin cezası gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 136/2 ; TBB Meslek Kuralları  5, 11 )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/759
K. 2013/328

TBB Disiplin Kurulu’nun konu ile ilgili yerleşik uygulaması senet bedelinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine ya da taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olması koşulu ile vekâlet ücreti karşılığında senet alınmasının tek başına Avukatlık Yasasına ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırılık oluşturmadığı.

( 1136 sayılı Av.Y. m.; TBB Meslek Kuralları  )Detayı...

T. 18.05.2013
E. 2012/773
K. 2013/331

Sicil özetinin silinebilmesi için Avukatlık Kanunu gereği şartlarının oluşması gerektiği hakkında.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 160  )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/791
K. 2013/340

Şikâyetli avukatın bir taraftan şikâyetçinin vekili olduğu, … tarihinde anlaşmalı boşanma davası için yapılan protokol da taraflardan başka onun da imzası bulunduğu ve olaya tanık olduğu, diğer taraftan da şikâyetçinin … Aile Mahkemesinin 2009/… Esas sayılı yoksulluk nafakasının indirilmesi davasında, şikâyetli avukatın eski eşinin tanığı olarak dinlemesi disiplin cezasını gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 2, 34, 36, 134, 135/1 ; TBB Meslek Kuralları  37 )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/801
K. 2013/345

Avukat, menfaat çatışması olan işte, her iki tarafın da haberdar olması, hatta rıza gösterilmesi halinde bile menfaati zıt olan tarafın vekâletini alamaz.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 38/b, 134, 136/1 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 36 )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/807
K. 2013/349

Şikâyetli avukat hakkında internet ortamında  www.facebook.com  adlı sitede iş edinme amaçlı yazılar yazması..

( TBB Meslek Kuralları  8 )Detayı...

T. 17.05.2013
E. 2012/809
K. 2013/351

Şikâyetli avukatın daha önce icra müdürü olarak işlemler yaptığı dosyadan el çekmiş olmasına karşın daha sonra aynı icra dosyası ile ilgili açılan davalarda taraf vekili olarak görev üstlenmesi, müdürlük görevi sırasında yaptığı tebligatlar sebebiyle ihalenin feshedilmesi disiplin cezasını gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 2, 34, 38/c, 136/1 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 18 )Detayı...

T. 18.05.2013
E. 2012/812
K. 2013/353

Şikâyetli avukatın uzun süre şikâyetçinin vekili olarak nafaka alacaklarını tahsil ettiği halde bunlarla ilgili yazılı bir bilgi vermemiş bulunması, bu konuda ihtilaf çıkması üzerine, yazılı avukatlık ücret sözleşmesi de bulunmadığı halde, yine yazılı bir açıklama ve bilgi vermeksizin, tarife üzerinden miktarlarla ilgili makbuz düzenleyerek, bu miktarları da uhdesinde tutması, tahsil ettiği ve uhdesinde tuttuğu miktarlarda alacağı bulunsa bile, bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 53, 134, 166 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 43 )Detayı...

T. 18.05.2013
E. 2012/813
K. 2013/354

Şikâyetli avukatın müvekkili adına tahsil ettiği para ile ilgili olarak yazılı bilgi vermeksizin uhdesinde tutmuş olması ve … Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın, azil tarihinden sonra da yetki verilen avukatlar tarafından takip edilmesi ve temyiz edilmemesi yönündeki eylemleri disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 136, 159, 175; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 18.05.2013
E. 2012/854
K. 2013/355

ISRAR KARARI

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 24.05.2013
E. 2013/305
K. 2013/372

1-HAGB kararının etkileri hakkında karar.

2-İdari yargı kararının derhal yerine getirilmesi gerektiğinden, … İdare Mahkemesi kararının aynen kabulü ile Kurulumuzun “Baro Disiplin Kurulu kararının üç yıl süre ile işten yasaklanma cezasına çevrilmek suretiyle düzelterek onanmasına” na ilişkin kararında  “infazın durdurulmasına” karar verilmesi hakkında.

( 1136 sayılı Av.Y. m.5/1-a, 136 )Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/818
K. 2013/375

Avukat yazdığı dilekçede olgun ve objektif olmalıdır. 

Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5, 17Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/822
K. 2013/376

Şikâyetli Avukatın hakkında Şikâyetçi Avukat aleyhine yaptığı icra takibini Baroya bildirmediği iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 95/1, 97/6 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 27/2 )Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/828
K. 2013/378

Şikayetli avukatların vekâletten çekilme işlemi sonrasında herhangi bir usulü işlem nedeniyle zarar doğmaması ve 12.05.2011 günlü duruşmanın talik edildiği 13.10.2011 günlü duruşmaya bizzat şikâyetçinin katılmış ve bir şekilde duruşma gününden haberdar olması nedeniyle şikayetli avukatlar hakkında disiplin cezası verilmemesi. 

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 45, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/834
K. 2013/380

Şikâyetli avukat hakkında … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/195 Esas-2011/405 Karar Sayılı ilamı ile hakaret suçu sabit görülerek neticeten 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve kararın kesinleşmiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle disiplin cezası tayin edilmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 5 )Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/836
K. 2013/381

Uyuşmazlığın başında bildirimde bulunulmuş olmakla madde ile istenen amaç gerçekleşmiş olduğunu kabul ve sonradan vaki uyuşmazlıkla bağlantılı davalarda da bildirimde bulunma yükümlülüğü öğretide “şikâyetlerin tetkikinde babalık rolü” olarak tanımlanan amacın elde edilmemiş olmasında ısrarda yarar yoktur. Bu nedenle günün gereklerine de uygun olarak tarafları ve konuları aynı bağlantılı uyuşmazlıklarda ilk kez bildirimde bulunulmuşsa devamında (bağlantılı dava, İcra takibi gibi) disiplin cezası tayinine gerek yoktur,

TBB Mes. Kur 27/2Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/856
K. 2013/385

Şikâyetli avukatın üye olduğu Kooperatifine, üyelik sınıfının oto yıkamacılığı olup adresinin avukatlık yaptığı büro adresi olması Avukatlık Kanunu m.11’e aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 11, 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 21.06.2013
E. 2012/857
K. 2013/386

Şikâyetli avukat hakkında Yönetim Kurulunun kararı yasaya aykırı verilmiş olmakla, yok hükmünde olup,  Yönetim kurulu kararı da dahil, daha sonra yapılmış tüm işlemler geçersizdir. Bu nedenle, Şikâyetli hakkındaki “Disiplin Kovuşturması Açılmasına” ilişkin Yönetim Kurulu kararı Avukatlık Yasasının 93/2 maddesine aykırı ve yok hükmünde olduğundan, Şikâyetli hakkında tayin olunan disiplin cezasının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 93/2 )Detayı...

T. 21.06.2013
E. 2012/876
K. 2013/392

Avukatın hakaret boyutuna varmayan sözlerle kurumunu eleştirmesi en doğal hakkıdır. Ancak avukatın kurumuna saygılı olması da meslektaşlar arası ilişkileri düzenleyen hükümler gereği sorumluluğudur.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mess Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/880
K. 2013/393

Avukat mesleki faaliyetlerini yürütürken sadece istediği sonucu elde etmeyi düşünmemeli, tüm davranışlarında saygın bir mesleğin mensubu olduğunu unutmamalıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34 ; TBB Meslek Kuralları  m. 31, 38)Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/883
K. 2013/394

Avukat hapis hakkını kullanmadan önce, hangi alacağına karşılık, hangi paradan ne miktar hapis hakkını kullanacağını yazılı olarak müvekkiline bildirmek zorundadır. Şikâyetli avukatın bu zorunluluğu yerine getirmeden, hapis hakkını kullandığına ilişkin savunmasına bu sebeplerle itibar edilmemiştir.

(Av. Yas. 34, 134, 166 TBB Mes. Kur 3,4, 43, 45)Detayı...

T. 22.06.2013
E. 2012/884
K. 2013/395

Şikâyetli avukat hakkında, “… İcra Müdürlüğü’nün 2004/7350 Esas sayılı icra takip dosyasından tahsil ettiği 53.283. 55 TL’  en son 25.09.2008 tarihli … Bankası havalesi ile dört yıl gecikmeli 57.781.00 TL olarak ödemesi kınama cezasını gerektirse de bu cezanın zamanaşımına uğraması halinde cezanın düşürülmesine karar verilmiştir. 

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 159/2 ; TBB Meslek Kuralları  m. 43 )Detayı...

T. 07.12.2013
E. E.2012/824
K. K.2013/473

Şikayetli avukatın “… İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyasında nafaka alacağını tahsil ve belge vermesine karşın tahsilâtı icra dosyasına bildirmeyerek Şikâyetçinin 3 aya kadar hapsen tazyik cezası verilmesine ve Şikâyetlinin 3,5 saat kadar … Jandarma Karakolunda hürriyetinden mahrum bırakılmasına sebebiyet vermesi.

(1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kur. m.3,4 )

Detayı...

T. 07.12.2013
E. E.2012/864
K. K.2013/477

Şikayetli avukatın bilgilendirme amacı ile mailde belirttiği tüm hususlarda kendisinin de dosyalarda vekil sıfatını taşıması, gerçeğe aykırı bilgilendirme yapması, salt müvekkillerinin çıkarlarını koruma amacıyla yanlış yönlendirme çabası içinde bulunması kabul edilemez.

(1136 sayılı Av.Y. m. 34, 171 ; TBB Meslek Kur. m.3,4,5,47)Detayı...

T. 07.12.2013
E. E.2012/879
K. K.2013/480

Şikayetli avukatın bilgilendirme amacı ile mailde belirttiği tüm hususlarda kendisinin de dosyalarda vekil sıfatını taşıması, gerçeğe aykırı bilgilendirme yapması, salt müvekkillerinin çıkarlarını koruma amacıyla yanlış yönlendirme çabası içinde bulunması kabul edilemez.

(1136 sayılı Av.Y. m. 2, 34, 134 ; TBB Meslek Kur. m.2,3,4,5)Detayı...

T. 12.07.2013
E. E.2013/58
K. K.2013/496

Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer.

Av. Yas 34, 47, 134, TBB Mes. Kur 3, 4, 47Detayı...

T. 13.07.2013
E. E.2013/64
K. K.2013/499

Baro Disiplin Kurulu “kolpa” sözcüğünün “içinden çıkılması zor durum” anlamında kullanıldığını kabulle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiş ise de Prof Dr. … ..imzalı 5363 sayılı bila tarihli yazıda, ilgi yazıda sorduğunuz “kolpa” sözü İtalyanca colpo’dan “kolpo” biçimiyle şu anlamlarda açıklanmıştır “1-Fırsat uygun durum, punt. 2-Bir amaca ulaşmak için olağan dışı davranma rol yapma, 3- Açmaz, içinden çıkılması zor durum, 4-Hile, tuzak” ayrıca güncel Türkçe Sözlükte “1-Bilardo vuruş, 2-argo Dalavere” anlamlarında olduğunun bildirildiği görülmekle eylem disiplin suçudur.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 13.07.2013
E. E.2013/76
K. K.2013/502

Şikâyetli avukatın ... Barosu levhasına kayıtlı Avukat İ.Ş.’ı … Barosu levhasına nakil yaptırmaksızın sürekli olarak çalıştırması.

(1136 sayılı Av.Y. m. 43, 66, 67  )Detayı...

T. 12.07.2013
E. E.2013/84
K. K.2013/505

Şikâyetli avukatın emeklilik aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primi ile ilgili … İş Mahkemesi’nin … Esasında açılan alacak davasının 09.07.2008 tarihinde kabul ve … İcra Müdürlüğü’nün 2010/7161 Esas sayılı doyası ile tahsil edilmesine karşın ödeme yapılmaması.

(1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 166  ; TBB Meslek Kuralları m.3, 4, 43, 45)Detayı...

T. 12.07.2013
E. E.2013/92
K. K.2013/510

Şikâyetli avukatın, …  Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken emekli olduğu ve Mahkeme’nin 2010/320 Esas sayılı dava dosyasına 01.06.2011 tarihli duruşmada sanıklar A.K., N.K. müdafii olarak katılması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34  ; TBB Meslek Kuralları m.3,4  )Detayı...

T. 13.07.2013
E. E.2013/101
K. K.2013/514

Şikâyetli avukatın, reklam yasağına aykırı eylemleri.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 55 ; TBB Meslek Kuralları m.8 ; TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 1.)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/821
K. K.2013/532

Şikâyetli avukatın, Şikâyetçi aleyhine … İş Mahkemesi’nin 2011/395 Esasta açtığı ücretle ilgili davayı TBB Meslek Kuralları 47. madde gereği baroya bildirmediği, vekillik görevinin ifası sırasında icra takibinin düşmesine neden olması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 47)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/848
K. K.2013/537

Vekaletname ibraz edilmese de en geç duruşmaya katılma tarihinde yapılması gereken bildirimin yapılmamış olması ile disiplin suçu oluşmuştur. Vekâletname ibrazı gerekli ve zorunlu değildir. Amaç sorunun ta başında baronun “babalık rolünü” gerçekleştirmesine olanak tanımaktır.

(TBB Mes. Kur 27/2)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/866
K. K.2013/539

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 1, 12/5, 34, 35, 38/a, 43 ; TBB Meslek Kuralları  2, 38 )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/891
K. K.2013/541

Özellikle nafaka alacağına ilişkin olarak görev üstlenilen hallerde avukat hapis hakkını alacağı vekâlet ücreti ile orantılı kullanmalı, müvekkilinin de nafaka gelirine muhtaç olduğunu asla göz ardı etmemelidir. Şikâyetli avukat avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplansa dahi (Kararda 500.00 TL’dir) alacağının çok üstünde bir parayı zimmetinde tutmuş ve hiç ödeme yapmamış, hesap vermemiş, bildirimde bulunmamıştır.

(Avukatlık Yasasının 34., 134.maddesi ; TBB Meslek Kurallarının 3.,4)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/912
K. K.2013/542

Avukatlık,“doğruluk karinesi”nden yararlanan mesleklerdendir. Kişilerin bu mesleğin mensuplarına inançları asıldır. Bu nedenle avukatların, kolektif inanca ters düşecek ve bu inancı sarsacak davranışlardan dikkatle kaçınmaları eş zamanlı olarak hası tarafın vekaletnamesini üstlenmemesi gerekir.

(Av. Yas  34,38/b,134 TBB Mes.Kur 3, 4, 36)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/915
K. K.2013/544

Şikâyetli avukat hakkında, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı dosyası ile 500.000 Euro bedelli senet için aldığı ihtiyati haciz kararına N.S. ve ….  Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti vekili Şikâyetçi avukatın yaptığı itirazı bertaraf amacıyla … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alarak işleme koyması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2012/936
K. K.2013/547

Bir mercii tarafından tahakkuk ettirilmeyen (hukuka aykırı olarak bile olsa) hallerde istenemeyen ücret, hukuki yardımın haricen ifası vs. gibi hallerde asla istenemez.

(Av. Yas. 164/1,164/4)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/32
K. K.2013/556

Şikâyetli avukatlar hakkında, … İş Mahkemesi’nin ilamında yazılı alacağı aslı ve fer’ileriyle birlikte temlik ettikleri ve … İcra Müdürlüğü’nün dosyasında takibe koydukları, muvazaalı işlemlere göz yummaları.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 166/3 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/61
K. K.2013/557

Baro Disiplin Kurulunun Şikâyetli avukat hakkında, … Barosu Yönetim Kurulu kararında yer alan iddialarla ilgili hiçbir araştırma yapmayıp, kararda yer almayan,  başka bir mahkemenin kararındaki iddialar hakkında karar vermesi.

( 1136 sayılı Av.Y.m. )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/66
K. K.2013/558

şikâyetli avukatın davanın reddine ve müracaat bırakılmasına neden olması.

( 1136 sayılı Av.Y. m.34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/83
K. K.2013/561

Duruşma esnasında ve duruşma sonrasında taraflar arasında tartışma yaşandığı ve şikâyetli avukat tarafından kovuşturmaya konu sözlerin söylenmesi disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m.34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 3, 4, 5, 27/1 )Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/100
K. K.2013/562

Avukatlık, “doğruluk karinesi”nden yararlanan mesleklerdendir. Kişilerin bu mesleğin mensuplarına inançları asıldır. Üçüncü şahısların alacaklarını alamamalarına yönelik muvazaalı işlemler içinde olmak ta asla kabul edilemez

(Av.Yas 2, 34, 38/b, 134, 141 TBB Mes. Kur 3, 4, 36)Detayı...

T. 26.07.2013
E. E.2013/139
K. K.2013/565

Eylem, şeklen hukuka uygun olsa bile,  ilamda yazılı aynı mahiyetteki iki alacak için iki ayrı takip yapılarak iki ayrı icra vekâlet ücreti tahsili meslek kurallarının ruhu ve kabul ettiği ilkelerle bağdaşmamaktadır. Avukat, yargı kararlarına uygun ise de toplumun önem verdiği moral değerlere ters ve avukatların kamudaki itibarını doğrudan ilgilendiren hususlarda daha dikkatli ve özenli olmak “avukatlar paradan başka hiçbir şey düşünmez gibi olumsuz bir imajın yaratılmasına” eylemleriyle katkıda bulunamazlar.

(Av. Yas.  2,34,134 ve TBB Mes.Kur 3,4)Detayı...

T. 27.07.2013
E. E.2013/147
K. K.2013/566

Şikâyetli avukatın, Şikâyetçiye arkadaşlarına ait AİHM kararı uyarınca … Bankası … Şubesi aracılığı ile ödenen 58.907.27 TL tazminatı ödememesi disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m.34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 3, 4)Detayı...

T. 27.07.2013
E. E.2013/311
K. K.2013/575

HAGB kararı olan dosyalarda salt Mahkeme kararı ile yetinilmemeli, dosyadaki diğer bilgi belgelerden de yararlanılmalı, takdir hakkı doğru kullanılmalıdır.

(Av 34, 134 TBB Mes. Kur. 3, 4, 42,   43.)Detayı...

T. 27.07.2013
E. E.2013/446
K. K.2013/582

Şikayetli avukat hakkındaki meslekten çıkarma cezası Adalet Bakanlığı’nın oluru ile onaylanmış olup, disiplin hukuku yönünden kesinleşmiştir. Kurulumuzca incelenerek karara bağlanan bir dosyanın yeniden incelenebilmesi ancak söz konusu kararın Mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde mümkündür.

( 1136 sayılı Av.Y. m. ; TBB Meslek Kuralları  )Detayı...

T. 27.07.2013
E. E.2013/133
K. K.2013/587

Kamu avukatları da bildirim kapsamındadır.

(Av. Yas. M. 1, Mes. Kur 27/2)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2012/935
K. K.2013/589

Şikâyetli avukatın işten yasaklı olduğu dönemde yardım amaçlıda olsa ücret aldığı, avukatlık hak ve yetkilerini kullanmaya çalıştığı ancak tutuklu sanık Orhan’nın savunmasını bir şekilde gerçekleştirdiği, aldığı ücreti iade ettiği, tekerrür hali de bulunmamakla 3 aylık taban cezada yapılan artırımın adaletli bir denge de sağlamadığından bu nedenle Şikâyetlinin itirazının kabulüne karar verilmiştir..

( 1136 sayılı Av.Y. m. 172  ; TBB Meslek Kuralları  39 )Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/56
K. K.2013/591

Şikâyetli avukatın yasaya aykırı ücret sözleşmesi düzenlediği ve yasal ücretin üzerinde parayı uhdesinde tuttuğu, takip ettiği çekişmeli işte ihaleye girerek taşınmazı satın aldığı ile sabit olmakla eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu kararında hukuksal isabet.

(Av. Yas. 34, 47, 134, 164/2 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/77
K. K.2013/593

Şikâyetli avukat hakkında, … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “ihtiyati haciz kararının kaldırılması” talepli duruşmaya bildirim yapmadan katılmaları disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 172  ; TBB Meslek Kuralları  39 )Detayı...

T. 20.08.2013
E. E.2013/104
K. K.2013/596

Şikayetli avukatın, haricen yaptığı tahsilâtı icra dosyasına bildirmeyerek, dosyadaki alacak miktarının tamamı üzerinden haciz işlemine devam etmiş olmasından ibaret eylemi disiplin suçu oluşturmaktadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 20.08.2013
E. E.2013/138
K. K.2013/602

Şikâyetli avukatın emekli olduğu kuruma karşı  Avukatlık Yasası 14 gereğince yasal süre dolmadan dava alıp takip etmesi.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 14, 34, 134,; TBB Meslek Kuralları 3, 4)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/146
K. K.2013/604

Şikâyetli avukat hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Oluru” ile müştekinin tedavi gördüğü hastaneye teminat için boş olarak verilen 15.03.2004 vade tarihli ve 500.000 YTL bedelli olarak düzenlettirip gerçeğe aykırı ciro da yaptırarak alacaklı S.A. vekili sıfatıyla borçlu müşteki M.K.C. ve N.E. haklarında İcra Müdürlüğü’nün 2005/6158 sayılı dosyası üzerinden takip başlatıp müştekinin taşınmazlarında haciz işlemleri yaptırmak suretiyle mağduriyetine sebebiyet verdiği”

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134  ; TBB Meslek Kuralları 3, 4)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/159
K. K.2013/608

Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçu Avukatlık Yasası 135/5 madde gereği meslekten çıkarmayı gerektirmez. Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olması eylem hakkında disiplin cezası verilmesine engel değildir.

(Av 34, 134, 135/5 TBB Mes.Kur 3,4)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/172
K. K.2013/612

Masraf avansı fazla alınmamalı, tahsilatlardan hemen haber verilmesi, hapis hakkı usulsün kullanılmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134, 166 TBB Mes. Kur.)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/181
K. K.2013/619

Takip öncesinde borçlunun avukat olduğunu bilmeyen Şikâyetlinin haciz esnasında borçlunun avukat olduğunu öğrenmesi ve makul bir sürede bildirimde bulunmuş olması.

(TBB Mes. Kur 27/2)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/184
K. K.2013/621

Şikâyetli avukatın emekli olduğu … Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden sonra bu mahkemede yargılanan sanıklarla cezaevinde görüştüğü, ortağı avukat K.Ş.’le birlikte vekâlet ibraz edip savunma dilekçesi vermiş olması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 14, 38/c ; TBB Meslek Kuralları 18)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/185
K. K.2013/622

Şikâyetli avukatın tek yanlı olarak ihtarname keşide ve tebliğ edilmiş olsa da bu ihtarnameye dayalı herhangi bir kabul veya yargı kararı olmaksızın yapılacak bir el atmanın yasal olmayacağını müvekkiline açıklaması ve onu engellemesi, uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak hukuk çerçevesinde çözüm aramak avukatın asli görevidir. Şikâyetli avukat müvekkilinin istemine karşı koymamış, nezaret görevini de eylemli olarak yapmıştır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/188
K. K.2013/624

Şikâyetli avukatın asıl alacaklı adına icra takibi yapması gerekirken, muvazaalı olarak gerçekte alacaklı olmayan C.G. adlı kişi adına tahsil edilecek meblağı gerçek alacaklıya ödenmek üzere icra takibi yaptığı, takip alacaklısının da sekreteri olduğunun tespit edilmiş olması.

 

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/189
K. K.2013/625

Avukatların, iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamayacağı.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 55, 134 ; TBB Meslek Kuralları   4, 8 ;TBB Reklam Yas. Yön. m.1 )Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/202
K. K.2013/632

Baro ve TBB aleyhine açılacak davalarda da bildirim zorunludur.

(TBB Mes. Kur 27/2)Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/205
K. K.2013/635

Avukatların, iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamayacağı.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 51,55; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 8 : TBB Rek Yas. Yön m.9 )Detayı...

T. 22.08.2013
E. E.2013/207
K. K.2013/637

Masraf istendiği halde verilmediğine ilişkin savunmanın yazılı delille kanıtlanması gerekir.

(Av 34,13, 171, TBB Mes.Kur 3,4, 42)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/219
K. K.2013/639

Şikayetli Avukatın vekil edeni tarafından kendisine iletilen ve hakaret unsuru taşıyan özel yaşama ilişkin iddiaları, içeriğine aynen katılmak ve tekrar etmek suretiyle mahkemeye iletmesi, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ilkesine uygun düşmemektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  2, 3, 4, 6, 27/1 )Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/220
K. K.2013/640

Şikayetli avukat hakkında … Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde tartıştığı zabıt kâtibi müşteki D.B.’e hakarette bulunması ve bir mazeret dilekçesinin dosyaya konulması için Şikâyetçinin de olmaması gereken sert tavırlar sergileyerek olayın büyümesine sebebiyet verdiğini kabul ve buna göre disiplin cezalarının en hafifi olan uyarma cezası tayin ve takdiri gerekmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 4, 25 )Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/224
K. K.2013/644

Dilekçede özellikle birkaç defa kullanılan “…kurnaz insanların oyuncağı olmuş durumdayız, özellikle H. G. isimli kişi bu profile uyan en uygun kişidir… ilk bakışta zavallı, sessiz, cahil görünümünün altında yatan sinsi ve kurnaz halini… zavallı kurnaz H. G. altın gömü bulacağı inancı ile kendisi gibi kurnaz kişilerle işbirliği yapmış...” sözleri savunmaya gerçekten yararlı, etkili ve hatta zaruri olmadığı gibi, hakkın meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisinin bulunmadığı, sübjektif inançla karşı tarafın kişiliğini hedef alan, bu sebeple O’nu küçük düşürmeye, dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik sözler olduğu tartışmasızdır.

(Av. Ys 3, 134 TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/227
K. K.2013/646

Bildirim avukatın bağlı olduğu Baroya yapılmalıdır.

(TBB Mes.Kur 27/2)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/232
K. K.2013/651

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/48 Esasındaki dava dilekçesinde … Mobilya’ya yaptırılan pergola için 15.07.2010 tarihli sözleşme gereği 13.000.00 TL ödendiğinin bildirildiği görülmekle 21.05.2010 tarihinde henüz zarar miktarının dahi belli olmaması karşısında bu paranın yargı gideri olarak gönderildiği iddiası inandırıcı bulunmamıştır. Kaldı ki takip konusu Şikâyetçi tarafından sulhen çözümlenmiş olsa dahi, takip açmakla avukatın ücrete hak kazandığı, bu hususta hak etti etmedi gibi bir tartışmanın hukuksal dayanaktan yoksun olduğu tartışmasızdır.Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/234
K. K.2013/652

Nispi ücretteki iki taraf için de güzel olan durum ödenecek ücretin, elde edilecek değerle orantılı olmasıdır. İş sahibi asla ve asla elde edeceği değerin büyük bir kısmını avukata ödemeyi ve böylesi bir sözleşmeyi serbest iradesi ile kabul etmeyi, açacağı davada kazanacağı değerin olayımızda olduğu gibi %75’ine yakın bir kısmı avukata vereceğini kabul, avukatlık mesleğinin kamusal yönünü tamamen unutmak olur. Onun içindir ki yasa koyucu nispi ücreti vekâlete tabi davalarda %25 tavan öngörmüş, aksine yapılan sözleşmeleri %25 oranında geçerli olarak kabul etmiştir.

(Av. Yas. 34, 134, 163, 166 ve TBB Mes. Kur. 3, 4, 43, 45)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/267
K. K.2013/653

Ücret sözleşmesi ve düzenlenen makbuzlara ödenen paraların birbirini tutmadığı içi sağlıklı değerlendirme olanağı bulunmayan hallerde düzenlenen belgelerin gerçeği yansıttığı hususunda şüpheye neden olmakta ve belgelere itibar olanağı kalmamaktadır.

 (Av. Yas. 34,134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/282
K. K.2013/654

Şikayetli avukat hakkında  … Ağır Ceza Mahkemesinde “silahla tehdit” iddiası ile açılan kamu davasında Mahkeme’nin 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği ve kararın 12.3.212 tarihinde kesinleşmesi üzerine Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de tayin ve takdir olunan disiplin cezasında isabet görülememiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 135/3, 136 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 6 )Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/283
K. K.2013/655

Şikayetli avukatın suç tarihi 15.06.2005 olarak tespit edilmiştir. Bu tarih itibarıyla disiplin sicilinde kesinleşmiş bir disiplin cezası olmadığından tekerrür nedeniyle bir üst ceza takdiri yasaya aykırı olacaktır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 135/3, 136 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 23.08.2013
E. E.2013/472
K. K.2013/658

Şikâyetli avukatın hem doyanın temyiz edilmemesine ilişkin belgeyi ve hem de ödemiş olduğu nafakalarla ilgili ibranameyi imzalatma çabasında olduğu tartışmasızdır. Bunun ana sebebi de savunmasında da bildirdiği üzere Şikâyetçinin kendisi hakkında daha önce nafakaları vermediğinden dolayı yaptığı 09.09.2009 tarihli savcılık şikâyetinde,  sonradan ibraname sunulunca şikâyetçinin bunu ikrar etmesi sonucu hakkında soruşturma izni verilmediği ve bu sebeple imza alırsam ilerde hukuksal sorumluluk altına girmem düşüncesidir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 157/7 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/485
K. K.2013/665

Şikayetçi avukat, Şikâyetli avukat yanında 01.05.2009 – 11.02.2011 tarihleri arasında çalıştığını, ancak şikâyetli avukatın çalışmaya başladıktan 5 ay sonra sigortasını yaptığını, yine 2011 yılı ocak ve şubat maaşları ile diğer yasal işçilik alacaklarını vermeden iş akdini sonlandırdığını, şikâyetli avukat hakkında dava açtığını, şikâyetli avukatın davanın devamında hem kendisine hem de vekiline telefonla küçümseyici ifadelerde bulunduğunu bildirip şikâyetçi olmuştur.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/16
K. K.2013/666

Şikayetli avukatın müvekkiline ait hissedar olduğu taşınmaza aralarında vaki uyuşmazlığa ve hangi dairenin boş olduğunun somut olarak belirtilmediği daireye herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın girmeye çalışması, en azından müvekkili tarafından yapılan bu işleme nezaret etmesi Avukatların görevlerini yarken hukuk kuralları içinde özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak ve mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunda oldukları ilkelere aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/29
K. K.2013/667

Şikayet konusu mahkeme kararında taraflar arasında nasıl paylaştırma yapılacağının bildirilmediği karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin nasıl paylaşılacağına ilişkindir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/52
K. 2013/668

Avukat yasal olanakları yasa çerçevesinde kullanmak kişisel sorumluluklarla zorlamada bulunmaktan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3,4 )Detayı...

T. 09.06.2013
E. E.2013-52
K. K.2013/668

Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat yararı çatışan öbür tarafın vekâletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 38/b; TBB Meslek Kuralları 2, 3, 4, 36)Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/85
K. K.2013/669

Şikâyetli avukatın yanında çalıştığı avukatın, vekâletine istinaden yetki ile takip ettiği şikâyetliye ait işçi alacakları davasında yeterli özeni göstermeyerek, davanın iki kez müracaata kalmasına neden olması, duruşma esnasında mahkeme hakiminin ıslah konusundaki sorusuna verdiği yanıtın zapta yanlış geçmesine rağmen bunu görüp düzelttirmemesi, bilirkişi raporuyla talep edilen alacağın çok üzerinde müvekkil alacağının doğmasına rağmen, ıslah için 180.00.-TL’de masraf aldığı halde ıslahı geciktirmesi.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 2, 34 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/103
K. K.2013/671

Şikâyetli avukatın yanında sigortasız olarak çalıştırdığı Hicran …’a yapılan tebligatın kabul etmeyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu Mahkeme kararları ile saptanmış olmakla eylemin disiplin suçu olduğu tartışmasızdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/124
K. K.2013/673

Şikâyetlinin yüklendiği ve bir miktar ücret de tahsil ettiği iş hakkında gerekli özeni göstermemiş olması, işi üstlenirken dava açmaya yeterli bilgi ve belgeleri toplamaması ve bunların toplanması için sonradan da çaba göstermemesi, şikâyetçi müvekkiline bu hususta yazılı bilgi ve uyarı yapmadan davanın açılmamış olması disiplin cezasını gerektirmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 37, 38/A,  134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 5 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/166
K. K.2013/677

Şikâyetinden vazgeçtiğini asaleten bildirdiği görülmektedir. Bu durumda şikâyetçinin dosyada şikâyetçi sıfatı kalmamış olmakla karara itiraz hakkı da bulunmadığı, vekili tarafından yapılan itirazında yasal dayanaktan yoksun olduğu görülmektedir. Bu nedenle itiraz yok hükmünde olduğundan itirazın reddi gerekmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. ; TBB Meslek Kuralları  )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/173
K. K.2013/678

Şikâyetli avukat hakkında … İcra Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya TBB Meslek Kuralları 20. Maddeye aykırı olarak türbanla girdiği iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

( 1136 sayılı Av.Y. m.    ; TBB Meslek Kuralları 20 )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/225
K. K.2013/679

Avukatlık Yasası’nın disiplinle ilgili hükümlerinde “yargılamanın yenilenmesi ve karar düzeltme” gibi bir düzenleme mevcut değildir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. ; TBB Meslek Kuralları  )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/253
K. K.2013/684

Şikâyetli avukatın , elinde olmayan bir çeke ilişkin olarak tahsilât yapması ve çek borçlusunu ikinci kez ödeme yapmak zorunda bırakması  disiplin cezasını gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/268
K. K.2013/691

Şikayetli Avukat hakkında Şikayetçi Avukat tarafından yürütülen … İcra Müdürlüğü’nün 2010/9042 Esas sayılı dosyada banka teminat mektubunun iadesi hususunda muvafakat olmaksızın Şikayetçinin müvekkili ile görüşmesi.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 31 )Detayı...

T. 06.09.2013
E. E.2013/274
K. K.2013/692

Şikâyetli avukatın yürüttüğü davalar hakkındaki bilgileri kullanmak suretiyle değişik gazetelerde resimleriyle haber yaptırması reklam yasağına aykırıdır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 55, 134 ; TBB Meslek Kuralları m.7 ; TBB Rek.Yas.Yön m. 1, 8, )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/276
K. K.2013/694

Avukatın isteği halinde incelemenin duruşmalı olarak yapılması zorunludur. Aksi halde Anayasal hak olan savunma hakkı kısıtlanmış olur. Talep halinde kovuşturmanın duruşmalı yapılması yasal olarak zorunludur. Duruşma talebine karşın, duruşma yapılmamış olması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuracağı hakkında.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 45, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 7 )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/278
K. K.2013/696

Şikâyetli avukatın Şikâyetçi ve çocukları adına tahsil ettiği 13.980.00 TL tazminat bedelini hiçbir yazılı talimat olmaksızın savunmasında da bildirdiği üzere Şikâyetçiden yakınan Ö.D.’a ödemiştir. Ö.D.’tan imzalı makbuz alınmış olsa bile “Özen Yükümlülüğüne” aykırıdır. Avukat ancak müvekkil adına tahsil ettiği paraları müvekkiline veya müvekkil tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınmış bir kişiye veya müvekkilinin yazılı talimatı ile belirlediği kişiye ödeyebilir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/284
K. K.2013/697

şikâyetli avukat yasanın verdiği görevleri “özen yükümlülüğüne” uygun olarak yapmamış olup, özenle takip etmediği davada müvekkili lehine sonuçlanmasının ve bir hak kaybının olmasının eylemin sübutuna hiçbir etkisi yoktur, şikayetli avukat aleyhine disiplin cezasının tayinini gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/287
K. K.2013/700

Gerekli masrafın verilmemesi nedeniyle işlem yapamadığını savunmuş ise de, böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerektiğinden ve bu anlamda bir uyarının yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıt da gösterilmediğinden, masrafın verilmemiş olması Avukatları sorumluluktan kurtaramaz. Özellikle bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlemlerde mutlak yazılı muvafakat alınmalı, hak kaybına neden olunmamalıdır. 

(Av. Yas 3, 134, 171 TBB Mes.Kur 3,4,42)Detayı...

T. 07.09.2013
E. E.2013/289
K. K.2013/702

Şikâyetli avukata usulüne uygun tebligat yapılmasına ve Adli Yardım Bürosu’nun tüm çabalarına karşın ulaşılamadığı ve bu nedenle bir başka avukat görevlendirilmek zorunda kalındığı, dava duruşmalarına mazeret bildirilmeksizin katılmadığı, aldığı keşif avansını süresinde yatırmayarak görevini “özen” yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmediği sabit olmakla, bu eylemleri disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4, 46 ; Adli Yardım Yönetmeliği 6/f )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/235
K. 2013/748

Bir Avukat, müdafilik görevini Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uygun eylem ve davranışlarda bulunmakla, müdafilik  görevini tam ve zamanında yapmakla ve görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmakla mükelleftir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/236
K. 2013/749

İş veya savunmadan çekinme avukat için haktır. Ancak çekinme hakkı keyfi bir hak da değildir. Çekinmeden dolayı müvekkile asla zarar verilmeyecek, gerekli önlemler alınacaktır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 41; TBB Meslek Kuralları 38/2; HMK m. 81 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/237
K. 2013/750

Şikayet edilen avukat hakkında disiplin kovuşturması yapılabilmesi için isnat edilen fiilin belgelerle ispat edilebilmesi gereklidir.Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/238
K. 2013/751

Bir avukat hakkında disiplin kovuşturmasının yürütülmesi ve karara bağlanması ilgilinin şikayetinde ısrar etmesine bağlı olmayıp, şikayetçiyi tatmin amacına yönelik değildir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/242
K. 2013/754

Bir başka avukata karşı asil ya da vekil sıfatı ile takip edeceği davayı kendi barosuna yazı ile bildirmek yükümlülüğündedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m.95/1, 97/6; TBB Meslek Kuralları 27/2 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/281
K. 2013/756

Mahkemece gizlilik kararı alınmış bir davada avukatın müvekkiline ait bilgi ve belgeleri yargılama sırasında koruması sır saklama yükümlülüğündendir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 36 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/290
K. 2013/757

Bir anlaşmazlıkta her iki tarafa vekillik yapıldığının somut bir delille ispatlanması gerekir.

( 1136 sayılı Av.Y. m.)Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/304
K. 2013/758

Bir avukat ancak Avukatlık Kanunu ve T.B.B Meslek Kurallarını ihlal edildiğine dair kesin ve inandırıcı bir delil bulunması halinde disiplin cezası verilebilir.

(TBB Meslek Kuralları 3, 4, )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/307
K. 2013/759

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/308
K. 2013/760

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek,  bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız Baroda yazılı avukatlara aittir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 35, 44/A-2, 63, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/313
K. 2013/761

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4, 43)Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/321
K. 2013/762

Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıklar esirgenemez.

( TBB Meslek Kuralları 30 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/343
K. 2013/763

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4,)Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/352
K. 2013/765

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza davası sonuna kadar bekletilir.”

( 1136 sayılı Av.Y. m. 140/2  )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/386
K. 2013/766

Disiplin cezası ancak cezayı gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren ilgili kanunda öngörülen zamanaşımı süresi geçmemişse verilebilir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3,4)Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/384
K. 2013/766

Disiplin cezasının gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren ilgili kanunda öngörülen zamanaşımı süresinin geçmesi halinde disiplin cezası verilemez.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 159; TCK m.510, 512, 102/4, 104/2  )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/388
K. 2013/768

Baro Disiplin Kurulu kararlarına karşı tebliğden itibaren 30 gün içinde TBB Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 157 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/390
K. 2013/769

Birlik Disiplin Kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kovuşturmanın derinleştirilmesi için kararın bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine karar verebilir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 157 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/391
K. 2013/770

Müdafinin görevi, soruşturmasının her aşamasında hukuka, yasaya ve insan haklarına aykırı tutum ve davranışların takipçisi olmak, müvekkilinin haklarını korumaktır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/392
K. 2013/771

Disiplin yargılamasının bir amacı da maddi gerçeğin tüm boyutları ile saptanması ve sonucuna göre kamu vicdanını tatmin eden bir kararın verilmesidir.Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/394
K. 2013/772

Disiplin yargılamasının bir amacı da maddi gerçeğin tüm boyutları ile saptanması ve sonucuna göre kamu vicdanını tatmin eden bir kararın verilmesidir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 95/1, 97/6 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/395
K. 2013/773

Bir avukatın, mesleğini icra ederken kendi adına ve bizzat göstereceği bir faaliyet olarak ticaret yapması mümkün değildir.  Bu yasağı delmek için örneğin eşi, kardeşi veya yakınları ile görünürde bir limited şirket kurup, onun müdürü olarak şirketin bütün ticari işlemlerini yürütür biçimde, ticaretin içinde yer almasına onay vermek, yasanın koyduğu yasağın amacına aykırılık teşkil edecektir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 11, 12/f  )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/395
K. 2013/773

Bir avukatın limited şirket müdürlüğü olarak görev yapması Avukatlık Yasası’nın 11.maddesine aykırıdır.

(1136 sayılı Av.Y. m. 11, 12/f)Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/395
K. 2013/773

Yasanın istisna hükmünde benzeri diğer şirketlerin nitelikleri de gözetilerek avukatların sembolik ve temsili biçimde limited şirket müdürlüklerini Avukatlık Yasası’nın 12/f Maddesi kapsamı içinde saymak, ancak avukatın, yasanın 11. maddesindeki genel ticaret yapma yasağını ortadan kaldırmak amacı ile Medeni Kanun’un 2. maddesine aykırı olarak, hem avukatlık hem ticaret yapabilmeyi sağlamak şeklindeki az sayıda ortak ile kurulmuş ve avukatın müdür sıfatıyla şirketin tüm ticari işlemlerin içinde ve başında yer aldığı durumlar disiplin cezasını gerektirmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 11, 12/f 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/396
K. 2013/774

Bir avukatın, mesleğini icra ederken kendi adına ve bizzat göstereceği bir faaliyet olarak ticaret yapması mümkün değildir.  Bu yasağı delmek için örneğin eşi, kardeşi veya yakınları ile görünürde bir limited şirket kurup, onun müdürü olarak şirketin bütün ticari işlemlerini yürütür biçimde, ticaretin içinde yer almasına onay vermek, yasanın koyduğu yasağın amacına aykırılık teşkil edecektir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/399
K. 2013/777

Şikâyetçi avukat hakkında şikâyetinden vazgeçmiş olsa bile, disiplin kovuşturmasının yürütülmesi ve karara bağlanması ilgilinin şikâyetinde ısrar etmesine bağlı olmayıp, şikâyetçiyi tatmin amacına da yönelik değildir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/400
K. 2013/778

Şikâyetçi avukat hakkında şikâyetinden vazgeçmiş olsa bile, disiplin kovuşturmasının yürütülmesi ve karara bağlanması ilgilinin şikâyetinde ısrar etmesine bağlı olmayıp, şikâyetçiyi tatmin amacına da yönelik değildir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 158; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/401
K. 2013/779

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza davasının sonuna kadar bekletilir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 140 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/403
K. 2013/781

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadırlar.

(1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 163/2, 164/4; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/404
K. 2013/782

Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 04.10.2013
E. 2013/405
K. 2013/783

Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 140/3, 135, 158 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/408
K. 2013/785

Avukatlık Yasası, avukat hakkında ceza mahkemesinde dava açılmış olma halini bekletici sorun olarak kabul etmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 140 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/409
K. 2013/786

Avukat tarafından icra dosyasındaki hesabın doğru yapılabilmesi, borçlunun sorumlu tutulacağı kalan borç miktarının uygun biçimde belirlenmesi, kalan borca yeter menkul veya gayrın menkul haczi yapılması ve borçlunun gereğinden fazla harç ve faiz ödememesi için, kısmi tahsilâtın hangi tarihte yapıldığının ve miktarının ne olduğunun takip dosyasına doğru olarak bildirilmesi gerekmektedir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/410
K. 2013/787

Bir avukatın, temsil ettiği tarafın çıkarlarını korumasının gerektirdiği ölçüyü ve objektif tartışma sınırını aşan, yersiz ve icapsız olarak karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, O’nu küçük düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik saldırılar hukuka aykırıdır ve avukatın sorumluluğunu gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 5, 25 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. 2013/411
K. 2013/788

Avukat özellikle kişilerin özel yaşamı ile ilgili hususlarda koşullar ne olursa olsun doğru beyanda bulunmak, gerçeklerden ayrılmamak ve attığı imzanın arkasında durmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/415
K. K.2013/789

Bir avukat başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatı ile takip edeceği davayı kendi barosuna yazı ile bildirmek yükümlülüğündedir.

(TBB Meslek Kuralları m.27/2 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/416
K. K.2013/790

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 3, 4 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/420
K. K.2013/791

Zamanaşımı süresi dolmuşsa ve zamanaşımı süresini artırır bir neden de bulunmaz ise itirazın kabulü ile disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi gerekir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3,4 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/421
K. K.2013/792

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, borcunu vadesinde ödeyerek kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134; TBB Meslek Kuralları 3,4 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/423
K. K.2013/793

Şikâyetli avukatın mazereti kabul etmemesi etik değilse de, Şikâyetli avukatın yasal yollardan hakkını araması, temyiz dilekçesinde meslektaşının kişiliğine yönelik saldırıda bulunması asla kabul edilemez.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları 5, 27/1 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/426
K. K.2013/794

Avukatlık Yasası gereği karşı taraftan alınacak icra ve mahkeme ücretlerinin avukata aittir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134, 164/4 ; TBB Meslek Kuralları 3, 4, 42, 43, 46 )Detayı...

T. 10.05.2013
E. E.2013/428
K. K.2013/796

Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabileceği hükmü mutlak olup, hasmın avukatının bulunmaması halinde dahi görüşme “zorunluluk” sınırı ile bağlı bulunmaktadır.

(TBB Meslek Kuralları m.31 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. E.2013/558
K. K.2013/797

Bir avukat hakkında aynı eylem sebebiyle bir ceza şikâyeti var ise, bir soruşturma açılmış ise, henüz dava açılmadı diye kovuşturmayı sadece disiplin kurulu açısından yürütülmesi düşünülmemelidir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 140, 157/7 )Detayı...

T. 05.10.2013
E. E.2013/559
K. K.2013/798

Kurullar disiplin cezalarının verilmesinde; avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkelerini göz önünde tutarlar.

( 1136 sayılı Av. Y. m. 5/1-a, 34, 134, 135/5, 136/1, 157, 158/1 , TBB Meslek Kuralları 3, 4, 43  )Detayı...

T. 05.10.2013
E. E.2013/566
K. K.2013/800

Disiplin cezasının gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez

( 1136 sayılı Av. Y. m. 157/7  )Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/500
K. 2013/800

Şikâyetli avukatın değiştirdiği büro adresini Barosuna bildirmesi, vekâlet ve avans almasına karşın zamanında dava açmaması, açtığı davada da hesap vermemesi.

(Av. Yas 34, 43/son,  134  TBB Mes. Kur 3,4,42,43)Detayı...

T. 05.10.2013
E. E.2013/568
K. K.2013/801

Avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 171; TBB Meslek Kuralları 3, 4, 47)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/112
K. 2013/803

Tarafları ve konuları aynı bağlantılı uyuşmazlıklarda ilk kez bildirimde bulunulmuşsa madde ile beklenen amaç gerçekleşmiş bulunduğundan, bağlantılı davanın (icra takibinin) tekrar bildirilmesine gerek yoktur.

( TBB Meslek Kuralları m. 27/2)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/256
K. 2013/808

Baro Disiplin Kurulları Avukatlık Yasası 158. madde gereği kararlarını dosyadaki bilgi ve belgelerden hareketle serbestçe karar verirler. Ceza davaları dışındaki davaların sonuçlarının beklenmesi gibi bir zorunluluk yoktur.

(Av. Yas 146, 158)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/280
K. 2013/811

Avukatın azledilmesi halinde, azlin kendisine tebliğ edildiği veya mahkeme dosyasına konulduğu tarihten itibaren ilgili dosyada hiçbir işlem yapmaması gerekir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/340
K. 2013/824

Satış yapılan kişinin ağabeyi olması karşısında doğal olarak Avukatın kendisi veya yakınlarına yarar sağlayarak müvekkilini zarara uğrattığı gibi bir algılamanın doğması kaçınılmazdır.

(Av. Yas 3, 147,134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/355
K. 2013/825

Mahkeme kararı ile hüküm altına alınmamış olan bir kişi peşin olarak suçlu olarak kabul ve itham edilemez.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5, 6)Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/436
K. 2013/834


Avukatlık Yasası Yönetmeliği 47/3 gereği Baro temsilcisi öncelikle Avukatlık Yasasının verdiği görevleri yapmak zorundadır.Detayı...

T. 25.10.2013
E. 2013/309
K. 2013/858

Yasal danışman hemen hemen mal varlığı ile ilgili tüm işlemlerde atandığı ilgiliye görüş bildirmek ve gerek o kişinin ve gerekse yapılacak işlemlerden zarar görmesi muhakkak olan üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini korumak zorundadır.

(Av. Yas. 34,134  MK 429 TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/370
K. 2013/861

TBB Meslek Kuralları 43 Uluslarararı uygulaması ışığında parasal konularda avukata yükümlülükler yüklemektedir. Avukat makul süreden fazla süre müvekkil parasını zimmetinde tutamaz

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4, 43)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/372
K. 2013/862

* Avukatın vekil edeni tarafından kendisine iletilen ve hakaret unsuru taşıyan bir suçlamayı, aynen dava dilekçesine aktarması, Avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 5,6)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/385
K. 2013/864

Bir avukatın davayı herhangi bir nedenle kendisi alamıyorsa bir başka avukatı tavsiye etmesi kadar doğal ve mesleki dayanışmaya uygun bir tavır olamaz. Ancak, bu halde avukat dava sorumluluğunu davayı tavsiye ettiği avukata bırakmalı ve onun ücretinin tahsiline de bihakkın yardımcı olmalı, onun emek ve mesaisinden çıkar sağlamamalıdır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/440
K. 2013/870

Ücretsiz dava alma yasağı var olduğundan başarı halinde ücret alınacağı başarısızlık halinde ücret alınmayacağı şeklindeki sözleşme hükmü (haksız rekabete yol açacağı ve yasağa aykırı olduğu için) sözleşmeyi geçersiz kılar.

(5043 sayılı Yasa M. 163. 4667 sayılı Yasa M. 164/3)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/442
K. 2013/872

Avukatın emeğinden yararlandığı meslektaşının hakkını vermesi, onun emeğini küçümsememesi, yargı mercileri huzurunda gereksiz tartışmalara girmemesi, söz ve taahhütlerine uygun davranması.

(Av. Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 08.11.2013
E. 2013/488
K. 2013/885

Şikayetli avukatın takip ettiği çekişmeli işte ihaleye girerek taşınmazı satın alması.

(Av. Yas. 34, 47, 134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 09.11.2013
E. 2013/507
K. 2013/895

Yanlış alınan tebligat ilgilisi icra müdürlüğüne iade ve usulüne uygun yeni tebligat yapılmasını sağlamak gerekir.

(Av. Yas 34, 134  TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 09.11.2013
E. 2013/555
K. 2013/902

İş veya savunmadan çekinme avukat için hak ve hiçbir şekilde sınırlandırılamaz ise de bu hakkın müvekkile zarar vermeyecek yöntemle yapılması da yasal bir zorunluluktur.

(Av. Yas. 34, 41, 134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 23.11.2013
E. 2013/519
K. 2013/934

Sebebi ne olursa olsun avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten mutlak olarak yasaklıdır.

(Av. Yas. 34, 47, 134  TBB Mes. Kur. 3,4, 44)Detayı...

T. 23.11.2013
E. 2013/553
K. 2013/948

Müvekkilin davanın gidişatı hakkındaki başlıca olay ve önlemlerden haberdar olması en doğal hakkıdır. Müvekkil davası ile ilgili bilgi almak için avukat peşinde koşmamalı, salt bu nedenle kamunun avukatlık mesleğine olan inancı ve güveni sarsılmamalıdır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 06.12.2013
E. 2013/437
K. 2013/959

Avukat müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışmak, gerekirse vekillikten çekilmek zorundadır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4, 44)Detayı...

T. 06.12.2013
E. 2013/513
K. 2013/965

Amacın alacağın tahsili olduğu ve kötü niyetli bulunmadıkları savunmasına itibar edildiği takdirde "Amaç aracı meşru kılar” demektir ki bu durumda hukuka ve hukukçulara ihtiyaç olmayacaktır.” gerekçesinde hukuka aykırılık yoktur.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4,)Detayı...

T. 06.12.2013
E. 2013/591
K. 2013/994

Avukatlar kullandıkları sözleri titizlikle seçme becerisini göstermeli ve Türkçenin kullanılması bakımından sanatçı duyarlığında olması gerekir.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 06.12.2013
E. 2013/600
K. 2013/998

* Marka patent vekilliği unvanı ile avukatlık unvanının birlikte kullanılamaz.

(Av: Yas 55,  TBB Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 20.12.2013
E. 2013/615
K. 2013/1002

Vekâletnamede olmayan yetkilerin kullanılarak protokol düzenlenmesi kamunun avukatlık mesleğine olan inancı ile bağdaşmaz. Avukat kişisel çıkarları olmasa da “hukuka uygunluk” ölçüsüne bağlı kalmak ve müvekkilin istemleri doğrultusunda işlem yapmak zorundadır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 20.12.2013
E. 2013/621
K. 2013/1008

Avukatla takip edilen davalarda red dilekçesinin bir örneğinin baroya verilmesinin özünde red nedenlerinin yargının manevi şahsiyetini, avukatın onurunu olumsuz etkiler yargıç veya savcı davranışları olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas. 34,134  TBB Mes. Kur. 23,)Detayı...

T. 20.12.2013
E. 2013/631
K. 2013/2012

Avukatın gerek şahsi ve gerekse mesleki nedenlerle mazeret beyan etmesi, bu mazeretlerin belgelendirilmek ve pul da eklenmek suretiyle beyan edilmesi, Mahkemesi’nce de kabul edilmesi karşısında usul yasalarının verdiği olanaklardan yararlanması görevi ihmal olarak yorumlanamaz

(Av. Yas 46, 158)Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları