EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2014 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 10.01.2014
E. 2013/498
K. 2014/2

Şikâyetli avukatın icra veznesinden para çekmesine karşın makul bir sürede yazılı bildirimde bulunmaksızın hesap vermemesi, vekâletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmamasına karşın parayı çekip iadesi istendiği halde vermemesi.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4, 43)Detayı...

T. 10.01.2014
E. 2013/582
K. 2014/6

Haricen tahsil edilen alacak dosyaya bildirilmeli, kalan alacak üzerinden takip işlemleri yapılmalıdır.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 10.01.2014
E. 2013/587
K. 2014/7

Uzlaşı amaçlı yapılacak görüşmelerde bildirilen hususlar, müvekkil yararına da olsa hiçbir şekilde açıklanamaz, kayda alınamaz ve aleyhe kullanılamaz.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 10.01.2014
E. 2013/596
K. 2014/8

HAGB kararı verilmesi nedeniyle kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığından kararın hukuki sonuç doğurmayacağına ilişkin savunmanın yasal dayanağı yoktur.Detayı...

T. 11.01.2014
E. 2013/603
K. 2014/11

TBB Meslek Kuralları 27/2. madde gereği Baroya bildirimde bulunmak vekâlet ibrazı koşuluna bağlı olmayıp, eylem duruşmaya katılmakla sübut bulurDetayı...

T. 11.01.2014
E. 2013/604
K. 2014/12

Duruşma yapıldıktan 10 dakika sonra aranmışsa da Şikayetli avukatın müvekkilinin olaydan haberdar olması ve onun muvafakati alınmadan dosyada yeniden işlem yapılmasının da Şikayetli avukatı güç durumda bırakacağı  açık olmakla disiplin suçu oluşmaz.Detayı...

T. 11.01.2014
E. 2013/605
K. 2014/13

 

 

 

Baro Disiplin Kurulu bildirilen hiçbir delili toplamadan karar veremez. Bu husus AİHS’nin 6. maddesine bildirilen “silahların eşitliği” ve 13. maddesinde bildirilen “etkili başvuru hakkı’nın gereği olup, Şikâyetçinin de kovuşturmaya etkin bir şekilde katılımı sağlanarak kamu vicdanı da tatmin edilmelidir

 

 

 Detayı...

T. 11.01.2014
E. 2013/606
K. 2014/14

Şikâyetli avukatın masraf verilmemesi nedeniyle itirazın kaldırılmasına ilişkin işlem yapmadığı savunması bu hususta TBB Meslek Kuralları 42. madde uyarınca usulüne uygun olarak istendiği ve verilmediğine ilişkin belge olmaması nedeniyle geçersizdir.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4, 42)Detayı...

T. 10.01.2014
E. 2013/762
K. 2014/22

 

 

 

Disiplin sicil özetinde 11.09.2006 tarihinde kesinleşen 2005-137 Esas, 2006/44 karar sayılı karar ile 3 ay işten çıkarma cezası ile cezalandırıldığı görülmekle Avukatlık Yasası 136-1 maddesi hükmü gereği tekerrür hükümleri uygulanarak tayin ve takdir olunan meslekten çıkarma ve tedbiren işten çıkarma cezasının onanması gerekmiştir

 

 

 Detayı...

T. 11.01.2014
E. 2014/28
K. 2014/31

Disiplin Kovuşturmasının Baro Yönetim Kurulu tarafından re’sen açılması halinde, Baro Başkanlığı da “şikâyetçi “konumunda olacağından, sadece re’sen kavuşturma açılması hali ile sınırlı olmak üzere, itiraz hakkı vardır.

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/128
K. 2014/36

 

Cezaya neden olan eylemin oluştuğu koşullar ve hafifletici nedenler de göz önünde bulundurularak Baro Disiplin Kurullarının ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun uyarma cezası verme hakkı da vardır.

(Av. Yas. 158)

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/608
K. 2014/38

 

 

 

Sözleşmenin şeklen hukuka uygun olduğu kabul edilse dahi, bu sözleşmenin hakkaniyete uygun olmadığı açık olması karşısında bu sözleşmenin uygulanmasında ısrarcı olmak avukatlık mesleğinin güven ilkesi ile bağdaşmaz.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)

 

 

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/627
K. 2014/40

 

 

Avukatlık Yasasının 158. maddesinde açıklandığı gibi, avukatlık onurunu ve itibarını, meslek düzen ve geleneklerini korumak ve mesleğin adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu ilkenin gereği olarak hakkında soruşturma başlatılan ve/veya disiplin kovuşturması açılan avukat hakkındaki soruşturmadan veya disiplin kovuşturmasından sırf şikâyetçinin isteği üzerine vazgeçilemez.

 

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/632
K. 2014/42

 

Avukatın alacağından dolayı hapis hakkını kullanabilmesi için hapis hakkının kullanıldığı hususunun iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca iş sahibi adına tahsil ettiği para ile hangi işlerden ötürü, ne miktar da alacağı olduğunu gecikmeksizin müvekkiline duyurması gerekmektedir.

(Av. Yas  34, 134,166 TBB Mes.Kur 3, 4, 45)

 

 

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/639
K. 2014/45

 

 

 

Yasa koyucu hukuki yardımın mutlak ücret karşılığı olacağını düzenlediğinden ve istisna olarak ücretsiz hukuki yardıma izin verdiğinden ücretsiz dava alma yasağı vardır ve aksi davranış, yasal düzenlemeler yanında haksız rekabet ve reklam yasağı kurallarının da ihlalidir.

(Av. Yas  34, 134,163, 164 TBB Mes.Kur 3, 4)

 

 Detayı...

T. 01.11.2014
E. E.2012/869
K. K.2013/46

Tedbiren işten yasaklama kararlarında Şikayetliye tebligat ve duruşma yapılması zorunludur. Mazeret kabul edilmişse yeniden tebligat yapılmalı ve savunma hakkı kısıtlanmamalıdır.Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/645
K. 2014/47

 

Avukatlık Yasası 34 ve 38. maddeler “avukatın hak ve ödevleri” başlıklı 6. Kısımda yer alan ve aynı zamanda kamuyu doğrudan ilgilendiren, kamusal yükümlülükler içeren hükümlerdir. Avukat koşullar ne olursa olsun bu yükümlülüklere aykırı davranamaz.

 Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/650
K. 2014/50

İcra İflas Yasası 89/1. maddede düzenlenen birinci haciz ihbarnamesi üçüncü şahıslardaki gerçek alacakların tahsili amaçlı düzenlenmiştir. , Şikâyetli avukatın da kabulü ile Şikâyetçi yakınlarına gönderilmek suretiyle taciz amaçlı kullanılmıştır. Yasal hakların taciz amaçlı kullanılması asla kabul edilemez.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 24.01.2014
E. 2013/653
K. 2014/51

Şikâyetli avukatın yazdığı dilekçe ile hem müvekkiline hem de şikâyetçiye karşı hakaret fiilinde bulunduğu, gerek kesinleşen mahkeme kararı ile ve gerekse dosya içindeki dilekçenin içeriğinden açıkça anlaşılmakta olup, sır saklama yükümlülüğü de ihlal edildiği görülmektedir.

(Av. Yas  34, 36, 134  TBB Mes. Kur 3, 4, 37)Detayı...

T. 25.01.2014
E. 2014/60
K. 2014/63

Kurulumuz bu takdir yetkisi kullanırken görevi kötüye kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından avukatın uhdesinde kalan paranın pek hafif ve hafif veya fahiş olup olmadığına, eylemin nafaka, iş kazası, cismani zarar, ölüm nedeniyle tazminat ve sair nedenlerden hangisine dayalı olduğuna ve TCK 168. maddede bildirilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı gibi hallere bakmakta, eylemle ceza arasında adaletli bir denge kurulmaktadır.Detayı...

T. 07.02.2014
E. 2013/102
K. 2014/67

Şikâyetli avukatın vekâlet ilişkisi sona ermeden ve eş zamanlı olarak konusu başka da olsa Şikâyetçi aleyhine davalar açarak iş üstlendiği dosya kapsamı ile tartışmasız olmakla eylem Avukatlık Yasası 38/b maddesine aykırılıktır.Detayı...

T. 07.02.2014
E. 2013/140
K. 2014/70

Şikâyetli avukatın müdafisi bulunduğu M.Ç.’den herhangi bir yazılı olur almadan kararı temyiz etmediği dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat yazılı olur almadığı herhalde kararı temyiz etmek zorundadır.

(Av. Yas  34, 134, 171  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 07.02.2014
E. 2013/646
K. 2014/76

Avukatın bir hukuk adamı olarak yanında çalıştırdığı yardımcısı avukata karşı ücret ve eklentileri ile sigorta primlerinden ötürü sorun yaratmaması, örnek ve önder olması kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranarak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınması gerekmektedir.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 07.02.2014
E. 2013/655
K. 2014/77

İşten yasaklı avukatın bir başka avukatın işlerini takip etmek amacıyla ikameti olduğunu iddia ettiği “….. adresinde nakil yaptırmaksızın büro edinmesi.

(Avukatlık Yasası 43/2 ve 67. maddelere aykırılıktır.)Detayı...

T. 08.02.2014
E. 2013/664
K. 2014/79

Özellikle kişilerin özgürlüklerini doğrudan ilgilendiren hususlarda avukat duyarlı, özenli olmalı, haksız özgürlük kısıtlamalarına neden olmamalıdır.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.02.2014
E. 2013/666
K. 2014/80

Şikâyetçinin Şikâyetli avukatı …Noterliği’nin 05.08.2011 gün ve 13934 sayılı azilnamesi ile azlederek, 30.09.2011 tarihinde barıştıkları gerekçesi ile sulh olarak vazgeçmiş olmaları karşısında, azlin haksız ve tarafların sulh olmaları nedeniyle avukatlık asgari ücret tarifesinde bildirilen ücreti her iki taraftan da talep ve tahsile haklı olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas. 164/4, 165, 174)Detayı...

T. 07.02.2014
E. 2014/68
K. 2014/89

Avukatlık Yasasının 140/2 maddesi re’sen göz önünde tutulması gereken bir husustur.Detayı...

T. 23.02.2014
E. 2013/213
K. 2014/101

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinde, “Hakkaniyete uygun yargılama” , “silahların eşitliği” ni zorunlu kılar. Yargı organı önünde sahip oldukları hak ve yükümlülükler açısından taraflar arasında tam bir eşitliğin kurulması ve bu dengenin bütün yargılama aşamasında sürdürülmesi gerekir….. Taraflar arasında “silahların eşitliği”,  sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından taraflar arasında tam bir eşitliğin sağlanması ve bu dengenin bütün yargılama boyunca korunmasıdır. ( Del Court / Belçika 1970, Monnel ve Morris /İngiltere 1987, Ekbatani / İsveç 1988) denilmiştir. Bu Nedenle Şikayetçinin de kovuşturmaya eylemli olarak katkıda bulunması gerekir.

(Av. Yas 147, AİHS 6)Detayı...

T. 22.02.2014
E. 2013/678
K. 2014/109

Baro Disiplin Kurulu’nun koşullar varsa disiplin kovuşturması açılmasına” ilişkin kararı iade hakkı vardır. Şikâyetli avukatın savunmasına bildirdiği hususlarda hiçbir araştırma yapılmadan ve AİHS 6. maddede bildirilen adil yargılanma ilkesinin gereği savunma delilleri toplanmadan ve genel nitelikli suçlamalarla yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek somut suçlama yapılmadan disiplin kovuşturması açılmasına karar verilemez.

(Av. Yas. 141, CMK 174/4)Detayı...

T. 22.02.2014
E. 2013/697
K. 2014/114

Disiplin kovuşturmasının tarafları ve geniş anlamda konuları arasında bağlantı var ise Baro Disiplin Kurulu doğru olanı yapmak, dosyaları birleştirmek ve delilleri birlikte değerlendirmek zorundadır.Detayı...

T. 22.02.2014
E. 2013/698
K. 2014/115

Avukatın üstlendiği iş ile ilgili olarak müvekkiline bilgi verme yükümlülüğü; hem vekâlet ilişkisinin hem de Avukatlık Yasasının 34. maddesinde düzenlenen "görevini özenle yerine getirme" ilkesinin gereği olduğu gibi Şikâyetli avukatın şikâyetçi adına tahsil etmiş olduğu tutara ilişkin bir belirleme yapma fırsatı da tanımaması, mesleği şaibe altında bırakması “doğruluk” ve “güven ilkelerine aykırılıktırDetayı...

T. 23.02.2014
E. 2013/705
K. 2014/119

Şikâyetli avukatın vekâletname ve 400,00 TL para aldığı halde herhangi bir dava açmadığı, Şikâyetçiyi dava açtım beyanı ile oyaladığı, disiplin kovuşturması açıldıktan sonra şikâyetçinin maddi zararını giderme çabasına girmesi.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.02.2014
E. 2013/716
K. 2014/120

Gerek avukat ve gerekse avukat ortaklıklarına her ne amaçla olursa olsun ayrı büro edinmeme ve şube açma yasağı getirilmiştir. Amaç büroda oluşacak olası olumsuzlukların avukatın denetim ve gözetiminde önüne geçmek, avukatlık mesleğinin vakarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, mesleki ve etik değerleri etkinlikle korumaktır.

(Av. Yas  34, 43/2 134  TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.02.2014
E. 2013/720
K. 2014/122

Avukatlar herhangi bir başvuruda veya verdikleri dilekçelerde, karşı taraf için objektifliği ihlal eden, mesleğin gerektirdiği saygı ve güvene yakışır tarzı aşan ifadeler kullanmamalı, meslektaşlık bilinci ile O’nu dürüst olmayan bir kişi zannında bırakacak imalı sözlerden özenle kaçınmalıdır.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4, 27/1)Detayı...

T. 08.03.2014
E. 2013/687
K. 2014/152

Şikâyetli avukatın ücret ve vekâletname almasına karşın usulü işlemleri “özen” yükümlüğüne uygun olarak yapmaması ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmesine sebebiyet vermesi.

(Av. Yas  34, 134,171 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.03.2014
E. 2013/709
K. 2014/154

Avukat koşullar ne olursa olsu gerek Mahkemelerde ve gerekse İcra Müdürlüklerinde mesleğin itibarına zarar verecek beyanlardan özenle kaçınmalı, meslektaşını zor durumda bırakacak eylemli tavırlar sergilememelidir.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.03.2014
E. 2013/710
K. 2014/155

Talep halinde kovuşturmanın duruşmalı yapılması yasal olarak zorunludur. Duruşma talebine karşın, duruşma yapılmamış olması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurur.

(Av. Yas 144)Detayı...

T. 08.03.2014
E. 2013/734
K. 2014/158

Limited şirket müdürlüğü Avukatlık mesleği ile bağdaşmaz.

(Av. Yas 11)Detayı...

T. 22.03.2014
E. 2013/667
K. 2014/178

HAGB kararı verilmiş olması nedeniyle disiplin kovuşturmasının durdurulmasına karar verilemez.Detayı...

T. 22.03.2014
E. 2013/731
K. 2014/184

Şikâyetli avukatın açtığı davayı özenle takip etmeyerek yetkisizlik kararının kesinleşmesine sebebiyet vermesi.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 22.03.2014
E. 2013/747
K. 2014/186

Tebligat Yasasının 11. maddesi gereği vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması yasal bir zorunluluktur.

(Av. Yas. 157, Teb. Yas. 11.)Detayı...

T. 23.03.2014
E. 2013/759
K. 2014/194

Avukatın vekil edeni tarafından kendisine iletilen ve hakaret unsuru taşıyan bir suçlamayı, aynen dava dilekçesine aktarması, Avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur. 5, 27/1.)Detayı...

T. 23.03.2014
E. 2013/760
K. 204/195

Taraf imzasını taşısa da, avukat tarafından düzenlenen makbuzun ne için alındığı, aidiyeti ve miktarı, hiçbir kuşku ve tartışmaya sebebiyet vermeyecek surette açık ve net olmalı, tartışma yaratmamalıdır.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.03.2014
E. 2013/761
K. 2014/196

Mahkeme karar gerekçesi ve kabulle ihmal sonucu kararı temyiz etmeme şeklinde gerçekleşmiştir. Oysa bir haktan vazgeçme anlamına gelen temyiz etmemede müvekkilin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur.

(Av. Yas 34,134,171  TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 23.03.2014
E. 2014/22
K. 2014/202

Reklam yasağına aykırılık, genellikle biçimsel olarak işlenen bir disiplin suçu olup, kast unsuru bu suçun oluşumunda dikkate alınmaz.

(Av. Yas. 34, 55,134, Reklam Yasağı Yönetmeliği 6, TBB Mes. Kur. 7,8 )Detayı...

T. 04.04.2014
E. 2014/5
K. 2014/219

Şikâyetli avukatları mirasın reddine ilişkin kararın icra dosyasına ibraz edilmesine karşın, birçok haciz öncesi uyarı ve ödeme mektuplarını ısrarla göndererek yasal bir hakkı taciz amaçlı kullanmaları.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 04.04.2014
E. 2014/7
K. 2014/221

Şikâyetli avukatın bedelini bizzat tahsil ettiği senedi müvekkiline iade ederek onun ciro etmesine ve şikâyetçiler aleyhine takip açılmasına sebebiyet vermesi.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)

 Detayı...

T. 04.04.2014
E. 2014/11
K. 2014/223

Şikâyetlinin Avukat… …’ün Şikâyetçinin yeni vekili olarak atanması nedeniyle on yıl birlikte çalıştıkları Şikâyetçiye ait sır olarak nitelenebilecek hususları ana işletme olan ….Genel Müdürlüğü’ne yazdığı mektupla açıkladığı ve bu açıklamanın kendisi tarafından dahi üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi halinde sıkıntı yaratacağının bildirilmiş olması karşısında meslek sırına sahip çıkmadığı, güven ilkesine aykırı davrandığı açıktır.

(Av. Yas. 34, 36, 134 ve TBB Mes. Kur 3, 4, 37)Detayı...

T. 05.04.2014
E. 2014/46
K. 014/229

Şikâyetli avukatın müvekkilinin çıkarlarını korumak ve sanık … ….’nın kişiliğini sergilemek amacıyla fotoğrafın çekildiği ve bu nedenle delil olarak sunulduğu savunması gerçek dahi olsa bu resmin Şikâyetçi avukatı Mahkeme ve müvekkil nazarında olumsuz etkileyeceği muhakkaktır. Savunma amaçlı da olsa muvafakat olmaksızın bir meslektaşın kişiliği hakkında tartışma yaratmak mesleki dayanışma ve etik değerlerle bağdaşmaz.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur 3, 4,)Detayı...

T. 05.04.2014
E. 2014/48
K. 2014/230

Şikâyetli avukatın nüfuzunu kullanarak …’da yapılacak ihalenin Şikâyetçi tarafından kazanılmasına yönelik anlaşma yaparak ücret alması.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur 3, 4, )Detayı...

T. 05.04.2014
E. 2014/51
K. 2014/231

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen temyiz etmeme halinde gerek masraf verilmediği ve gerekse istenmemesi nedeniyle temyiz edilmemiş olduğunun yazılı belge ile kanıtlanması gerekmektedir.

(Av. Yas 134,134, 171 TBB Mes. Kur 3, 4, 42)Detayı...

T. 05.04.2014
E. 2014/56
K. 2014/234

Şikâyetli avukatın TBB Meslek Kuralları 39. madde gereği yapması gereken yazılı bildirimi yapmadığı, tamamen infaz edilen ve hiçbir emek harcamadığı dosyada Şikâyetçinin alması gereken ücreti de tahsil erek uhdesinde tuttuğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat meslektaşının emeğine saygı duymalı, onun emeğinden haksız kazanç sağlamamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 04.04.2014
E. 2014/123
K. 2014/237

CMK 233 ve 243. maddelerde suçtan zarar görenlerin hakları ve bunun nasıl kullanılacağı düzenlenmiş olup, özellikle 234. maddede “mağdur ile şikâyetçinin hakları” başlığı altındaki düzenlenmeye göre şikâyetçinin de tedbiren işten yasaklama kararı verilmesini isteyebileceği tartışmasızdır.

(Av. Yas. 153)Detayı...

T. 20.04.2014
E. 2014/87
K. 2014/266

Red dilekçesi en geç Mahkeme’ye sunulduğu tarikte Baroya bildirilmelidir. Çünkü bu bildirim aynı zamanda kamusal nitelikli olup, Baro başkanı reddi hakim dilekçesi örneğini alacak, okuyacak, gerekirse yönetimini toplayacak, avukat haklı ise sonuna kadar arkasında olacak, haksız ise meslektaşını ikaz ederek olası olumsuzlukların önüne geçerek meslek itibarını koruyacaktır.

(Av. Yas. 34,134 TBB Mes. Kur. 23)Detayı...

T. 19.04.2014
E. 2014/154
K. 2014/274

Baro Disiplin Kurulu kararı sonucu itibarıyla TBB Disiplin Kurulu kararına direnme niteliğindedir. Bozma gerekçesi yerine getirilmeden karar verilmiş ve bu hususta herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Avukatlık disiplin yargılama usulünde TBB Disiplin Kurulu kararlarına direnme gibi bir yöntem yoktur.Detayı...

T. 02.05.2014
E. 2014/39
K. 2014/287

Avukat haricen tahsil ettiği alacağı dosyasına beyan etmelidir. Hele hele dosyadan çekilmiş ise bu bir meslek görevidir de, çünkü dosyayı takip edecek sonraki vekillerin bu tahsilâtı bilmemeleri ve ana borç üzerinden takip işlemlerine devam etmesi büyük olasılıktır ki dosya özeline göre de gerçekleşmiştir.

(Av. Yas 34,134, TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 02.05.2014
E. 2014/81
K. 2014/289

Vekâletnamede yetki de olsa, bu yetki, yetkinin kullanımı esnasında ilgili kamu kurumu ve kuruluşunu işlem hususunda bağlayıcı bir husustur. Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)Detayı...

T. 02.05.2014
E. 2014/107
K. 2014/298

İmzalanan protokolün uygulanmasında bir kısım sıkıntıların yaşanması nedeniyle bu sıkıntıyı aşmak için Şikâyetli avukat tarafından serzenişte bulunulması ve somut olarak isim belirtilmeksizin yaşanan sıkıntıların çözümü amacıyla karşı yana meil gönderilmesi ve sonrasında  sorunların bir başka vekil tarafından çözümlenmesi disiplin  cezasını gerektirmez.Detayı...

T. 02.05.2014
E. 2014/110
K. 2014/300

Şikâyetli avukatın kabulü ile sulh görüşmeleri yapıldığı ve protokol imzalanarak davanın sonuçlandırıldığı, Şikâyetçi avukata bilgi verilmediği gibi ücretinin de ödenmediği tartışmasızdır. Koşullar ne olursa olsun bu tür görüşmelerde mutlak Şikâyetçi avukat bilgi sahibi olmalı, görüşmelere katılmalı, ekmeğiyle oynanmamalı, mesleki dayanışma öncelikli olmalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur. 3, 4, 31)Detayı...

T. 03.05.2014
E. 2014/124
K. 2014/304

Avukat mesleki faaliyetlerini yürütürken sadece istediği sonucu elde etmeyi düşünmemeli, tüm davranışlarında saygın bir mesleğin mensubu olduğunu unutmamalı, taciz amaçlı uyarı mektubu gönderilmemelidir.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur. 3, 4.)Detayı...

T. 02.05.2014
E. 2014/164
K. 2014/309

Avukatın uzun bir müddet parayı uhdesinde tutma hakkı yoktur. Şikâyetçi almıyorsa hakkı olan ücretleri kestikten sonra tevdi mahalli tayin ettirmeli, uhdesinde tutuğu para için de hapis hakkını kullandığına ilişkin bildirimde bulunması meslek görevidir.

(Av. Yas. 34,134, 166 TBB Mes. Kur 3, 4, 43,45 )Detayı...

T. 24.05.2014
E. 2014/131
K. 2014/322

Avukatların yasal bir hak olan hapis hakkını yazılı olarak kullanılmadığı, bu benim ücretimdir inancıyla alıkonulduğu gerçektir. Oysa avukat özenli olmalı, hakkını hukuka uygun olarak kullanmalı ve salt bu nedenle güvenilirliğini tartışma konusu ettirmemeli, kolektif itibara zarar vermemelidir.

(Av. Yas. 34,134, 166 TBB Mes. Kur 3, 4, 43,45)Detayı...

T. 24.05.2014
E. 2014/139
K. 2014/324

Baro Yönetim Kurulu’nun Şikâyetçi şikâyetini “ihbar” kabul ederek resen kovuşturma açılmasına karar vermiştir. Bu nedenle Şikâyetçinin sıfatının bulunmadığı yönündeki Baro Disiplin Kurulu kararında hukuki isabet olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

(Av. Yas. 141)Detayı...

T. 24.05.2014
E. 2014/144
K. 2014/326

Şikâyetli avukat F.T. tarafından mükerrer şikâyet yapıldığının Mahkemesine bildirildiği ve bu nedenle dosyaların düşürülmesine karar verilmiş olması karşısında, şikâyetlerin mükerrer ve bunun da kasten yapıldığı iddiasının hukuksal dayanaktan yoksun olduğu görülmektedir.Detayı...

T. 24.05.2014
E. 2014/158
K. 2014/329

 

Haciz konan taşınmazlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ve bu nedenle takibin düştüğü, borç ödeme taahhüdü alındığı halde taahhüdü ihlal nedeniyle borçlunun tazyik edilmediği, Mahkeme tarafından çekin ibrazının istenmesine karşın verilmeyerek düşürülmesine karar verildiği, kararın temyiz edilmediği, teminatın geri alınmasına karşın hesap verilmediği, Şikâyetli avukatın “özen” , “doğruluk” ilkesine aykırı davrandığı tartışmasızdır.

(Av. Yas. 34,134, 1716 TBB Mes. Kur 3, 4)

 

 

 Detayı...

T. 25.05.2014
E. 2014/165
K. 2014/332

Avukatlık ücret sözleşmedeki düzenlemede cezai şart olduğunda bu sözleşmenin Avukatlık Yasasına aykırı olduğu tartışmasızdır.

(Av.Yas 163)Detayı...

T. 06.06.2014
E. 2014/109
K. 2014/345

Vergi Mükellefi olmayan ve bağımsız çalışmayan, bağımsız büro açmayan bir avukat kendi nam ve hesabına dava alamaz, dava açamaz ve vergi mükellefi olmadığından Serbest Meslek Makbuzu düzenleyemez. Aksini kabul. maddeleri uygulanamaz hale getireceği gibi Vergi Usul ve Yasalarına da aykırıdır.

(Av. Yas. 12/ c., 43, 44)Detayı...

T. 06.06.2014
E. 2014/140
K. 2014/348

Kurulumuz taktir yetkisi kullanırken avukat uhdesinde kalan paranın pek hafif ve hafif veya fahiş olup olmadığına, eylemin sonuçlarına, şikâyetçi zararının giderilerek TCK 168. maddede bildirilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığına, Şikâyetli avukatın savunmasına, disiplin sicil özetinde ceza bulunup bulunmadığına, Mahkeme karar gerekçesine (Ki karara çok ciddi muhalefet vardır)  gibi hallere bakmakta, özellikle cezaların caydırıcılığı ilkesini de gözeterek eylemle ceza arasında adaletli bir denge kurulmaya çalışılmaktadır.

(Av. Yas. 158)Detayı...

T. 06.06.2014
E. 2014/162
K. 2014/352

Avukatlık Yasası 166 ve TBB Meslek Kuralları 45. madde gereği hapis hakkının kullanımı için hangi alacaktan ötürü ne kadar alacak için müvekkile yazılı ihtar gönderilmeli ve alacakla orantılı olarak hapis hakkı kullanılmalıdır.

(Av. Yas. 34,134, 166 TBB Mes. Kur 3, 4, 43,45) Detayı...

T. 06.06.2014
E. 2014/178
K. 2014/356

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca incelenen ve sonuçta uyarma, kınama ve para cezası verilmesine ilişkin kararlar, karar tarihinde kesinleşir. Kararlar aleyhine yargı süreci başlatılmışsa bu yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olmadıkça kararın infazını etkilemez.Detayı...

T. 07.06.2014
E. 2014/298
K. 2014/362

Avukatlık Yasası'nın 5.(a) maddesi "güveni kötüye kullanma suçundan hüküm giymiş olmak" avukatlığa kabulde engel hal olarak sayılmıştır. Ceza ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabule engeldir.

(Av. Yas. 5/a, 5/2,)Detayı...

T. 07.06.2014
E. 2014/305
K. 2014/364

Şikâyetli avukatın gereğinden fazla avans alması, avans hakkında hesap vermemesi, uhdesinde avans olmasına karşın bilirkişi ücretini yatırmaması, dava safahatı hakkında bilgi vermemesi.

(Av. Yas. 24, 134 TBB Mes Kur. 3,4,43)Detayı...

T. 20.06.2014
E. 2014/122
K. 2014/375

Şikâyetli avukatın takip öncesinde vekâletnamesinde ahzukabz yetkisi olmaksızın bizzat tahsil etmesi, makbuz verdiği halde takip açması..

(Av. Yas. 24, 134 TBB Mes Kur. 3,4)Detayı...

T. 20.06.2014
E. 2014/130
K. 2014/376

Şikâyetli avukatın haricen tahsil ettiği paraları dosyasına bildirmemesi, hesap vermemesi, uhdesinde haksız olarak para tutması.

(Av. Yas. 24, 134 TBB Mes Kur. 3,4,43)Detayı...

T. 20.06.2014
E. 2014/195
K. 2014/382

Avukatın hak ve yetkilerine sahip olmadığı staj yaptığı dönemde avukat unvanını kullanması, vekâletname alması, ücret sözleşmesi imzalaması ve icra takibi açması,

(Av. Yas 9, 35, 63)Detayı...

T. 20.06.2014
E. 2014/199
K. 2014/385

Şikayetli avukatın müvekkilinin eşi ve özellikle üçüncü şahısların açacakları dava ve alacağı tahsil amacıyla yapacakları takipleri de sonuçsuz bırakmak amacıyla çekişmeli taşınması satın aldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 3, 11, 47 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 20.06.2014
E. 2014/214
K. 2014/390

Şikâyetli avukat tarafından birden fazla ve baskı içerikli yazı gönderildiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Borçluya takip öncesi uyarı mektubu gönderilebilir ancak asla baskı ve tehdit içerikli olamaz ve takip sonrası bu yazılatın icra aracılığı ile gönderilmesi asıldır.

(Av. Yas 34, 35,134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 21.06.2014
E. 2014/315
K. 2014/397

Baro Disiplin Kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin kararın “iddianame” niteliğinde olduğunu kabulle red hakkının olduğunu kabul etmiştir. O halde bu hak CMK 175. madde bildirilen 15 günlük süre içinde kullanılmalıdır.

(Av. Yas 144)Detayı...

T. 05.07.2014
E. 2014/191
K. 2014/405

Müvekkilden ücret ve masraf getirmemesi ile mesleki görevini aksatmak zorunda kaldığını savunan avukatın bu savunması ancak TBB Meslek Kurallarının 42. maddesi uyarınca yazılı olarak talep ettiği hallerde geçerli olup bu hususta dosyada bilgi ve belge de yoktur.

 (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 42)

 

 

 

 

 

 

 Detayı...

T. 05.07.2014
E. 2014/206
K. 2014/407

Avukatlık Yasası 144. madde gereği taraflardan birince duruşma talep edilmesi halinde duruşma yapılması zorunludur. Aksi yorum savunma hakkının kısıtlanmasına veya kovuşturmaya etkin katılmakla ilgili AİHS’ne aykırılık oluşturur.

(Av.Yas 144)Detayı...

T. 05.07.2014
E. 2014/218
K. 2014/409

Avukat öncelikle hukuk savaşı yapmalı, meslektaşlarını suçlarken çok dikkatli ve varsayımlara değil belgelere dayanmalı, salt soruşturma açılmış olmasının sahtecilikle suçlanmaya yeterli olmadığını bilmeli, sözlerini daha özenli seçmelidir.

(Av.Yas 34,134 TBB Mes.Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 05.07.2014
E. 2014/234
K. 2014/416

Avukatın limited şirket müdürü olamaz.

(Av. Yas 11, 12)Detayı...

T. 06.07.2014
E. 2014/241
K. 2014/418

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen temyiz etmeme halinde müvekkilden mutlak yazılı muvafakat alınmalıdır.

(Av. Yas 34, 134  TBB Mess. Kur 3, 4)Detayı...

T. 06.07.2014
E. 2014/253
K. 2014/420

“Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi evrensel olup salt kuşku ve yorumla disiplin cezası da verilemez.

(Av. Yas 158)Detayı...

T. 19.07.2014
E. 2014/19
K. 2014/437

Şikâyetli avukat eşinin yanında sekreter olarak çalıştığını ve reşit kişi olarak alacak temlik almasında yasal bir sakınca olmadığını bildirmekte ise de; Avukatlık Yasası 45. madde gereği yanında çalıştırdığı kişilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu, eşinin muvazaalı olarak alacak temlik alarak Avukatlık Yasası 63/3. maddeye aykırı davrandığı, Şikâyetli avukatın da bu temliklerde vekillik yaptığı.

(Av.Yas 34, 45,47,134 ve TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 19.07.2014
E. 2014/168
K. 2014/438

Şikayetçi de duruşmaya çağrılmalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine göre,“Hakkaniyete uygun yargılama” , “silahların eşitliği”ni zorunlu kılar.

(Av. Yas 144)Detayı...

T. 19.07.2014
E. 2014/250
K. 2014/444

Disiplin kovuşturmasına konu dosyada taraf olmayanın karara itiraz hakkı da yoktur.

 (Av. Yas 157)Detayı...

T. 19.07.2014
E. 2014/265
K. 2014/449

Avukat yargı giderlerini üstlemez.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur 42)Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/257
K. 2014/478

Hapis hakkı tahsilat yapılan dosyada taraf olmayan kişi veya kurum hakkında kullanılamaz.Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/280
K. 2014/479

Avukatlar öncelikle kendilerinin hak ve menfaatine, diğer bir anlatımla ekmeğine el koyanlarla sıfatı ne olursa olsun savaşmalı, bunlar tarafından kullanılmasına asla göz yummamalıdır.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 11)Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/281
K. 2014/480

Avukat İl Genel Meclisi üyesi iken İl Özel İdaresi aleyhine dava ve takiplerde bulunamaz.

(Av. Yas 12/e)Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/293
K. 2014/484

Müdahil olması yasal olarak mümkün bulunmayan üçüncü kişi konumundaki ….Fakültesi Dekanlığına şikayet dilekçesi örneği gönderilmesi, müvekkil menfaatini koruma amaçlı yorumlanamaz, mesleki dayanışmayla da bağdaşmaz.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes.Kur 11)Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/328
K. 2014/490

İcra Hukuk Mahkemesi taraf taleplerini dosya ve kısıtlı olarak sayılmış deliller ile değerlendiren dar yetkili bir mahkemedir. Mahkemenin görev alanına girmeyen ve inceleme konusu olmayan bir konunun şikâyete konu olduğu şekli ile dilekçede yer alması savunma dokunulmazlığı kapsamı içinde değerlendirilemez.Detayı...

T. 02.08.2014
E. 2014/383
K. 2014/500

* Şikâyetli avukatın Baro Levhasından silinmesine karşın birçok davaya vekil olarak katılması.

(Av. Yas. 34, 35/1, 63/1-3, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/227
K. 2014/521

Hapis hakkını yazılı bildirmenin asıl amaçlarından biri, ayrıntılı hesap verilerek muhatabın bilgilendirilmesi, olası tartışmaların önüne geçilmesi ve akçalı işlemlerde kamu vicdanının tatmini, meslek onurunun korunmasıdır.

(Av. Yas. 34,134,166/1 TBB Mes. Kur 3, 4, 43, 45)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/277
K. 2014/524

Avukat ilamda yazılı olmayan alacağı ilamlı icra takibi ile istememelidir.

(Av. Yas. 34,134,  TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/284
K. 2014/526

15.08.2011 vekâletname tarihi olduğu ve şikâyetçi ikinci ödemeyi de 20.09.2011 tarihinde yaptığı halde 02.11.2011 tarihine kadar dava açılmamış ise bu durumda alınan paranın derhal iadesi gerekir.

 (Av. Yas. 34,134,  TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/269
K. 2014/527

Şikâyetçi avukat Baro Disiplin Kurulu’na şikâyetten vazgeçmiş olduğunu bildirmiş ve taraflar barışmış ise de, disiplin kovuşturmasının yürütülmesi ve karara bağlanması ilgilinin şikâyetinde ısrar etmesine bağlı olmayıp, şikâyetçiyi tatmin amacına da yönelik değildir.

(Av. Yas. 146)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/320
K. 2014/533

İcra takip alacağını tahsil etmelerine karşın süresinde tahsilatı dosyasına bildirmedikleri, ihmalin katip tarafından yapıldığı ve zaman zaman UYAP sisteminden de bu tür aksaklıkların olduğu savunmasına itibar olanağı yoktur.

(Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/344
K. 2014/535

“…. barosu avukatlarının hepsi ukaladır” sözleri disiplin cezasını gerektirir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/375
K. 2014/541

Aleyhe itiraz yok ise, üst ceza verilemez.Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/379
K. 2014/542

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen feragat dilekçesini müvekkilinden yazılı muvafakat almadan Mahkemesine verdiği ve davanın bu sebeple reddedildiği tartışmasız olmakla eylemin disiplin suçu olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/384
K. 2014/544

Maliki olmadığı taşınmazı aidiyetini bildirmeden asil sıfatı ile satmak ve bedelini almak, tapuyu devredememesi üzerine satış sözleşmesini zorunlu olarak feshetmesine karşın, ödemeyi taahhüt ettiği satış bedelini ödememekte ısrarcı olmak.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/386
K. 2014/546

Avukat haricen tahsil ettiği alacağı dosyasına bildirmeli, üçüncü şahısların hak ve menfaatlerini yok edecek (ciro gibi) muvazaalı işlemler içinde olmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/389
K. 2014/549

Şikâyetli avukatın Mahkeme koridorlarında bir başka meslektaşını alenen “şirretlik yapıyorsunuz” sözleri ile aşağılaması asla kabul edilemez ve mesleki dayanışma, karşılıklı saygı sevgi kuralları ile bağdaşmaz.

 (Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 5, 11, 27/1)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/390
K. 2014/550

Şikâyetli avukatın kooperatif üyelerine yazdığı yazılarla onları suçlama ile huzursuz ettiği, … Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne gönderdiği 23.11 2010 tarihli yazı içeriğiyle de masuniyet karinesine saygı göstermediği.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 29.08.2014
E. 2014/273
K. 2014/567

Avukat alacak ile ilgili tahsilâtı dolaylı işlemler yaparak devralması, kendi ticari ilişkilerinde takas mahsup aracı olarak kullanması, bu işlemler sonucunda şikâyete maruz kalması ve hakkında ceza davası açılmasına sebep olması.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/306
K. 2014/569

Sigortalı avukatın askerde olup yanında çalışmadığı dönemde isim ve soy ismi ile avukatlık unvanını kullanarak icra takipleri yapılamaz.

(Av. Yas. 12, 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/316
K. 2014/571

Sözlerin maddi vakalara dayalı olarak yazılmadığı, şaibeye yönelik dedikodu niteliğindeki duyumların aktarıldığı, görülmektedir. Reddi hakim dilekçelerinde oldukça ağır sözlerin yer alması doğaldır ve hatta kullanılmalıdır. Ancak bu sözlerin kanıtlanabilecek maddi vakalara dayalı olması da gerekir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4, 5, 17)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/322
K. 2014/573

Şikâyetçiye “madde bağımlısı anne babanın evlilik dışı çocuğu”,”madde bağımlısı birinin evlilik dışı ürünü”,“ annesi de madde bağımlısı bir hayat sürmüş…”, ifadelerinin, hakkın ortaya çıkarılmasına, dava ile bağlantı, hukuki açıklama, ilkeleri ile kesinlikle bağdaşmadığı açıktır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/323
K. 2014/574

* Avukat haksız fiille ve tahrikle karşılaşsa dahi, İcra Müdür Yardımcısına “şerefsiz herif” veya başka şekilde hakaret edemez.

( Av. Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 5, 25)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/324
K. 2014/575

Avukat kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren olaylarda daha dikkatli ve duyarlı olmalı, kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmamasına, Yasal haklarını kullanmamasına sebebiyet vermemelidir. 

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/327
K. 2014/577

Avukat ücret sözleşmesi ile anlaştığı bir işte gerekli makul masrafı almadan işe başlayıp dava açtıktan sonra hala masraf alamıyorsa, masraf isteğini yazılı olarak müvekkiline bildirip, makul süre içinde masraf yatırılmadığı taktirde davanın takip edilmeyeceğini bildirmesi gerekir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4, 42)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/332
K. 2014/579

Kamu avukatı çalıştığı kurum personelinden özel vekaletname alarak dava açamaz.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 14.09.2014
E. 2014/352
K. 2014/581

Bilirkişileri paranın gücü ile etkilediğinin ima edilmesinin Şikayetçiyi zan altında kalmasına neden olacak sözler olduğu açıktır.

(Av. Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/353
K. 2014/582

İhale gün ve yerinden şikayetçi bilgilendirilmelidir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.09.2014
E. 2014/370
K. 2014/592

Vekâletnamenin düzenlenmesinden sonra makul bir süre içinde gerekli bilgi, belge, avans ve ücret kendisine ulaştırılmayan avukatın bunları yazılı olarak talep etmesi, verilen süre içinde talebi yerine getirilmediği takdirde istifa yoluna gitmesi gerekmektedir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 14.09.2014
E. 2014/424
K. 2014/599

Avukat uyarı mektubu gönderdiği kişinin borçlu olup olmadığını özenle araştırmadan uyarı mektubu gönderemez.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/360
K. 2014/622

Şikayetli avukatın yanında çalıştırdığı sigortalı avukatın da eylem ve davranışlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu tartışmasızdır. 

(Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/374
K. 2014/623

Ödenmiş olan para hakkında “taahhüdü ihlal” nedeniyle şikâyette bulunulması ve bunun öğrenilmesi halinde avukatın derhal yargılamaya son verdirmesi özen yükümlülüğünün gereğidir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/392
K. 2014/625

TBB Reklam Yasağı yönetmeliği gereği aykırılığı giderdiğini bildirmiş ise de; somut bilgi ve belge sunmamış özellikle CD’nin toplatıldığına ilişkin delil sunması gerekir.

(TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği 12)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/393
K. 2014/626

Azil ile vekâlet görevi sone erer ve azledilen avukat müvekkilin lehine ve/veya aleyhine olsun hiçbir hukuksal işlem yapamaz.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/410
K. 2014/629

Şikâyetli avukatın Avukatlık Yasası 164/5 maddesinin emredici hükmüne karşın Şikâyetçi avukat lehine hükmedilen vekâlet ücretini de ibraname kapsamına alarak mahsuplaştığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat bu tür işlemleri yaparken mutlak meslektaşı ile görüşmeli, yazılı muvafakatini almalı ve meslektaşlık ruhunun gereği onun ekmeği ile oynamamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134, 164/5 TBB Mes. Kur 3, 4, 11)Detayı...

T. 27.09.2014
E. 2014/418
K. 2014/634

Gerçekte vekâletname olmaksızın konusu ve maddi dayanakları olmayan bir protokolle Şikâyetçiden haksız kazanç elde edilemez.

 (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 28.09.2014
E. 2014/440
K. 2014/649

Tebligat Yasasının 11. maddesi gereği tebliğin vekile yapılması zorunlu olduğu halde Şikâyetli avukata tebliğiyle vekilleri katılmadan duruşma yapılması Yasaya aykırı ve savunma hakkının ihlali sonucunu doğurur.

 (Av. Yas. 137)Detayı...

T. 28.09.2014
E. 2014/640
K. 2014/652

Kesinleşen Baro ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarına karşı sadece İdari Yargı yolu açık olup, dosyanın tekrar ele alınması ve incelenmesi olanaksızdır.

(Av. Yas. 8)Detayı...

T. 28.09.2014
E. 2014/648
K. 2014/654

Taraflardan birince duruşma talep edilmesi halinde duruşma yapılması zorunludur. Aksi yorum savunma hakkının kısıtlanmasına veya kovuşturmaya etkin katılmakla ilgili AİHS’ne aykırılık oluşturur.

(Av. Yas. 137, 144)Detayı...

T. 28.09.2014
E. 2014/667
K. 2014/660

Avukat toplumla savaşan değil toplumla uzlaşan önder ve örnek kişi olmak zorundadır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4, 5)Detayı...

T. 12.10.2014
E. 2014/466
K. 2014/682

Adli yardım ile görevlendirilen avukat yetki belgesi düzenleyemez.

( Av. Yas. Yönetmeliği 18/son)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/501
K. 2014/707

Şikâyetli avukat  “dava açması için avukat tutmuşsun. O E… denen şahıs zamanında benden iş istedi, ben vermedim. O davayı hak edemezsiniz” sözlerini kullanmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/513
K. 2014/709

Hukukun hizmetinde olan avukat, mesleğin güvenilirliğini şüpheli kılan, saygınlığını zedeleyen davranışlardan kaçınmak,  topluma açık Facebook sayfasında nedeni  ne olursa olsun sinkaflı sözler söylememek zorundadır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 4, 5)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/520
K. 2014/712

* 6100 sayılı HMK madde 199 “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” hükmüne göre faksta bir yazılı belgedir.

(Av. Yas. 146, 158)Detayı...

T. 08.11.2014
E. 2014/471
K. 2014/712

Disiplin sicilindeki cezanın silinme koşulları.

(Av. Yas. 160/2-3)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/565
K. 2014/716

Aynı ilamdaki alacakların ayrı icra konusu edilmesi halinde takiple amaçlanan sonuca ve bu hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığına bakmak gerekir. Takip miktarları itibarıyla Şikâyetli avukatın haksız kazanç amacıyla takip yapmadığı görülmekte ise disiplin suçu oluşmaz.

(Av. Yas. 146, 158)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/544
K. 2014/720

Avukata duyulan güven aslı kendisinde olmak koşulu ile her tür belgeyi aslına uygundur şerhi vererek ilgili kurumlara sunma hakkı tanınmıştır. Belge aslı kendisinde olmadığı sürece onay işlemi yapmamalıdır.

 (Av. Yas. 34, 56, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.10.2014
E. 2014/701
K. 2014/721

Baro Disiplin Kurulu tedbiren işten Yasaklama kararı vermemiş ise de Avukatlık Yasası 153.  maddede bildirilen prosedürün uygulanmış ve Mahkeme karar gerekçesi de yerinde ise Şikayetçi itirazının kabulü ile TBB Disiplin Kurulu’nca da tedbiren işten yasaklama kararı verilebilir.

(Av. Yas. 153)Detayı...

T. 08.11.2014
E. 2014/547
K. 2014/733

Mahkemeye verdiği mazeret dilekçesinin gerekçesiz ve posta pulsuz olması nedeniyle mazeretin kabul edilmeyerek şikâyetçinin menfi tespit davasının açılmamış sayılmasına karar verilmesine neden olmak.

( Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/534
K. 2014/759

Makul süre içinde davaları açmaması, kesin mehil gereklerini yapmaması.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/545
K. 2014/761

Avukatlar özellikle kamu alanlarında yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamak, mesleğin itibarım zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınmak, meslektaşlarına karşı daha duyarlı, dikkatli, saygılı olmak zorundadır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/560
K. 2014/763

Avukatın hukuksal sorumlu olmadığını bilmesi gerektiği Şikâyetçi hakkında ilamsız takip yapması, durduğu tartışmasız olan takipte haciz talebinde bulunması.

(Av. Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. Maddelere)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/572
K. 2014/770

Yasaya aykırı hayvan ve çocuk pornografilerine sahip olmak.

  (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/601
K. 2014/780

Avukatların sıfatları ne olursa olsun Mahkemelere ve kamuya açık alanlarda birbirlerine karşı daha duyarlı, dikkatli olmaları, gereksiz tartışmalardan kaçınmaları, kullandıkları sözlere ve yaptıkları davranışlara hakim olmaları meslek yemininin gereğidir.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4,5)Detayı...

T. 22.11.2014
E. 2014/633
K. 2014/782

Disiplin Kurulları TCK 129/3. maddeyi kesinleşmiş Mahkeme kararlarına uygulayarak kararı yok sayma yetkisine sahip değildir.

(Av. Yas. 146, 158)Detayı...

T. 23.11.2014
E. 2014/655
K. 2014/784

Avukat bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlemlerde müvekkilin yazılı, yazılı olmasa da HMK 199. maddede bildirilen şekilde belge alması zorunludur. Bu avukatın özen ve güven ilkelerinin de bir gereğidir.

 (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 23.11.2014
E. 2014/679
K. 2014/789

HMK 407 ve devamı maddelerde görev alanı tespit edilen ve Avukatlık Yasası 12/d maddesinde bildirilen avukatlıkla birleşen hakemlik tamamen özel hukuk alanı ile ilgili bir düzenleme olup, Avukatlık Yasası 38/c maddesinde düzenlenen hakemlik tamamen kamusal niteliklidir ve bu nedenle işi red kapsamındadır.

 (Av. Yas. 38/c)Detayı...

T. 23.11.2014
E. 2014/682
K. 2014/792

Duruşma saati gelmiş de olsa adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar da gözetilmeli, makul süre beklenmelidir. Dosya kapsamı da 2 dakika daha beklense duruşmanın yapılabileceğini göstermektedir. 

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 30)Detayı...

T. 23.11.2014
E. 2014/689
K. 2014/796

Vekâlet üstlenilmiş ve dava bir müddet de takip edilmiş ise ücret ödenmediği gerekçesi ile savunma hakkı kısıtlanamaz. Avukat bu hallerde ücretini Yasal yollardan tahsile çalışmalı ve görevini aksatmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/584
K. 2014/801

Davayı kovuşturmaktan çekinme hakkını kullandığını Mahkemeye açıkça yazılı bir beyanla bildirmemesi, vekillikten çekildiği hususunun müvekkiline bildirilmesi için gerekli tebligat masrafını yatırmaması.

(Av. Yas. 34, 41, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/650
K. 2014/805

Avukatın, şikâyetçinin Avukatlık Yasasının 164 /son maddesinde belirtildiği üzere hak kazandığı ve avukata ait olduğu tartışmasız ücreti vekâleti, kendisine bilgi vermeden icraya koyması ve tahsil etmesi.

(Av.Yas. 34, 134, 164/son, 166/2)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/660
K. 2014/808

Şikâyetli avukatın ücreti vekâletini tahsil amacıyla da olsa taşınmaz devralamaz.

(Avukatlık Yasası 47, 164/3.)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/665
K. 2014/809

Şikâyetli avukatın savunmasının aksini doğrular bilgi ve belge de yoktur. Salt iddia ile de karar verilemez.

(Av. Yas. 146,158)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/670
K. 2014/810

Şikâyetli avukatın gerçek alacaklı olmayan kişilere ait senetleri bir başka müvekkili adına takibe koyduğu, T.T. Yasası gereği borçluların sahip olduğu bir kısım itirazlarını da engeller olması, gerçek alacaklılarının da devre dışı kalmalarına neden olması sonuçta bir muvazaadır. Avukat muvazaalı işlemler içinde olmamalı, hukukun gereği ne ise onu yapmalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/676
K. 2014/812

Doğru olan takibin asıl alacaklı adına yapılması, en azından Şikâyet konusu olunca asıl alacaklıya temlik yaparak tüm tartışmalara son verilmelidir.

 (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/699
K. 2014/815

““...maktulün sapık ilişkileri varmış, su testisi suyolunda kırılmıştır..” sözleri savunmaya gerçekten yararlı, etkili ve hatta zaruri olmadığı gibi, hakkın meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisinin bulunmadığı, sübjektif inançla maktulün kişiliğini hedef alan, bu sebeple O’nu küçük düşürmeye, dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik sözler olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4,5)Detayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/712
K. 2014/822

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği TBB Mes. Kur 27/2. madde gereği disiplin cezası verilmesi uygulamasına son verilmiştirDetayı...

T. 06.12.2014
E. 2014/723
K. 2014/826

Avukat yanında çalıştırdığı personelin de kusurlu davranışlarından sorumlu olduğu tartışmasızdır. Bu halde personelin götürdüğü evrakın akıbeti sorulmalı, kişi hürriyetini ilgilendiren hususlarda daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır.

              (Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 19.12.2014
E. 2014/755
K. 2014/865

Tüm alacakların ödenmesine ve karşılıklı olarak ibralaşılmasına karşın ödemelerin dosyasına beyan edilmeyerek takibe devam edilmesi.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 19.12.2014
E. 2014/757
K. 2014/867

İhale günü bir müvekkilin dışlanarak diğer iki müvekkil adına ihaleye katılmış olmak her halde müvekkil aleyhine yapılan bir işlemdir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 19.12.2014
E. 2014/760
K. 2014/870

Avukat bir başka müvekkiline yardımcı olmak amacıyla her davranışı olağan kabul etmemeli, alacağın temliki ve hukuk yolları varken muvazaalı işlemler içinde olmamalıdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 19.12.2014
E. 2014/762
K. 2014/872

Avukat meslekte her şeyin para olmadığı, meslek itibarının da korunması olduğu bilinci ile dava açmamış ise alınan paradan harcadığı emek ve zamana göre makul bir ücreti yedinde tutmak ve kalanı iade etmesi gerekir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 19.12.2014
E. 2014/763
K. 2014/873

Şikâyetli avukatın protokol koşullarını vekiline bildirmesini ve ona göre işlem yapılmasını sağlamasını gerektirir. Hatta bu protokol hazırlanırken Şikâyetli avukatın vekilinin de bulunması mesleki dayanışma ve meslektaşına saygı gereğidir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları