EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2015 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 03.01.2015
E. 2014/687
K. 2015/2

Dosya ile birlikte sehven tahsilat makbuzlarının da gönderilmiş olduğu savunması doğru olsa dahi, bu dosya gönderilirken gerekli özenin gösterilmediği açıktır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/694
K. 2015/4

04.11.2011 tarihli dilekçede kullanılan "işgalci çetesi, zorba, işgalci lobisi, haydut çetesi” sözleri savunma hakkı kapsamında yorumlanamaz.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/696
K. 2015/5

Dosya kapsamı ve kabulüne göre Mahkeme kararının kesinleşmesinden sonraki dönemi kapsayacak şekilde ve yasal dayanağı olmadığı halde mükerrer icra takibi başlatarak haksız takip ve yargılamaya neden olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014-703
K. 2015/7

31.03.2010 tarihlinde haricen 15.000,00 TL tahsil ettiğini bildirmeyerek 2013 yılı Mart ayında dosyada tahsilât yokmuş gibi satış işlemleri yaptırması ve taşınmaz satışı istemesinin ihaleye girecek üçüncü şahıs ve borçlu aleyhine sonuç doğurması kaçınılmazdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/742
K. 2015/10

Vekâlet sunmasına karşın gerekli özeni göstermeyerek duruşmalara katılmamak ve Mahkeme’nin 15.09.2011 gün ve 2011/260 Karar sayılı kararını temyiz etmeyerek davanın kesinleşmesine sebebiyet vermek.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/747
K. 2015/13

Ne miktar para tahsil edildiği, ne kadar masraf, vekâlet ücreti kesip davacıya ne miktar ödendiği belli olmayan ibranameye itibar edilemez.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/748
K. 2015/14

Ceza davası açıldığı takdirde ücret alınacağı kararlaştırılmış ve dava açılmamış ise bu durumda dürüstlük kuralları gereği avukatın harcadığı emek, zaman ve danışma ücretlerini makul bir ölçüde hesaplayarak bunu müvekkiline yazılı olarak bildirmek, artan parayı da müvekkiline iade etmesi gerekir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/749
K. 2015/15

Tahsil edilen alacaktan kendi ücret ve masrafını aldıktan sonra müvekkile bilgi ve hesap verilmelidir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4, 42)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/766
K. 2015/16

 

 

 

Avukat kendi maddi hatası olduğunu bildirdiği bir hususun düzeltilmesinde kendisi de sorumluluk hissetmeli, hataya son vermeli,  hatanın Yargıtay kararı ile giderilmesini beklememelidir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)

 

 Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/746
K. 2015/19

Avukatın bağımsızlığı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hukuka uygun bir şekilde müvekkilinin haklarını savunmayı ve üzerine aldığı işi Avukatlık Yasasının 171 maddesine göre sonuna kadar takip etmeyi gerektirmektedir. Temyiz aşaması da “Davanın sonuna kadar takibini” içermektedir.

(Av. Yas 34,134,171 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/805
K. 2015/23

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, icra dosyasından haczin kaldırılması da bu kapsamda bir işlemdir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2015
E. 2014/808
K. 2015/26

Şikâyetli avukat gerekli masrafın verilmemesi nedeniyle işlem yapamadığını savunmuş ise; böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında Meslek Kuralları’nın 42. maddesi uyarınca iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerektiğinden ve bu anlamda bir uyarı yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıt da gösterilmediğinden, masrafın verilmemiş olması avukatları sorumluluktan kurtaramaz.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4,42)Detayı...

T. 17.01.2015
E. 2014/615
K. 2015/47

Şikâyetli avukatın aynı konuda disiplin cezası almasından ve bu kararın kesinleşmesinden sonra disiplin cezasına konu eylemi sürdürmesi yeni bir disiplin suçunu oluşturur, ceza tekerrür nedeniyle artırılmalıdır.

(Av. Yas 136/1)Detayı...

T. 17.01.2015
E. 2014/666
K. 2015/56

Avukatlar, dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidirler. Avukattan, tartışmaya yol açmayacak ifadeler kullanmasını beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal bir sonucudur.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 17.01.2015
E. 2014/780
K. 2015/63

 

 

 

Avukatlar mesleki çalışmaları sırasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımları ve kolaylıkları birbirlerinden esirgemezler. Duruşma saati gelmiş de olsa Adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar da gözetilmeli, makul süre beklenmelidir.

 

 

 Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/745
K. 2015/77

 

 

 

Avukatlar sıfatları ne olursa olsun mahkemelerde ve kamuya açık alanlarda birbirlerine karşı daha duyarlı, dikkatli ve nazik olmaları, gereksiz tartışma ve çekişmelerden kaçınmaları, yazarken de, söylerken de özellikle birbirlerine karşı kullandıkları sözlerin ölçülü olmasına dikkat etmeleri gerektiği gibi,  ettikleri yemine de sadık kalmalıdırlar.

 

 Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/772
K. 2015/79

 

 

 

Avukat davanın süreçlerinde davanın inisiyatifi kendi elinde olmalı, bağımsızlığını korumalı, ola ki başlıklı dilekçelerinin bir başkası tarafından kullanılmasına asla göz yummamalıdır. 

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)

 

 

 Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/814
K. 2015/88

Borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/820
K. 2015/93

Avukatlık Yasası 141. madde de bildirilen 1 yıllık süre gerek TBB Disiplin Kurulu ve gerekse Danıştay kararları ile bu sürenin zamanaşımı veya hak düşürücü süre olmadığından, soruşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasına yönelik hedef süredir.

(Av. Yas. 141/1, 144/3)Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/823
K. 2015/95

Avukat salt alacağı tahsil amacında olmamalı özellikle takip açıldıktan sonra da borçlu ile görüşme ısrarında olmamalıdır.

(Av. Yas. 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/839
K. 2015/99

TBB Mes.Kur 27/2 Danıştay’ca iptal edilmiş olup, tashihi karar edilmekle Dava Dairleri  Genel Kurulunda olup, bu nedenle bozma kararı verilmektedir.Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/843
K. 2015/101

Avukat yabancı bir haciz mahalline özellikle güvenlik güçlerinin korumasında gitmeye özen göstermeli, kendisine yapılan sözlü ve bedensel saldırıların tüm meslek mensuplarına yapıldığı, ok yaydan çıktıktan sonra alınacak önlemlerin giden meslek onurunu geri getirmeyeceği inancında olmalıdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 31.01.2015
E. 2014/858
K. 2015/104

Gerek İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları, gerekse Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu uygulaması göz önünde bulundurularak HAGB kararı verilmesi halinde disiplin yönünden bir yaptırım olmayacağı inancının hukuksal bir dayanağı bulunmadığı açıktır.

 (Av. Yas 34,134,158 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 15.02.2015
E. 2015/24
K. 2015/139

Avukatlık Yasası 154. madde gereği gerek Barosu ve gerekse TBB Disiplin Kurulu tarafından verilen tedbir kararları avukatın karar kesinleşme sürecinde avukata ait hak ve yetkileri kullanamamasına yönelik düzenlemedir. Doğal olarak da karara müsteniden Baro Yönetim Kurulunun levhadan silme kararının kesinleşmesi ile birlikte kendiliğinden kalkan kararlardandır.

(Av. Yas. 154)Detayı...

T. 28.02.2015
E. 2014/860
K. 2015/171

Müvekkilinin yazılı talimatı olmaksızın tahsil edilen para üçüncü kişiye teslim edilemez.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 28.02.2015
E. 2014/866
K. 2015/172

Şikâyetçinin paydaş ve bu nedenle sıfatı bulunmadığı halde eksik soruşturma ve değerlendirme ile dava açıp, gereksiz yargı gideri harcanmasına ve karşı yan ücreti vekâleti ödenmesine neden olunmamalıdır.

 (Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4)Detayı...

T. 01.03.2015
E. 2014/885
K. 2015/178

Gerek mahkeme kararı ve gerekse dilekçe kapsamından şikâyet dilekçesinde ”dolandırıcı” , “tefeci” nitelemesinin yapıldığı tartışmasızdır. Yerleşik yargı kararları örneğin Yargıtay … Ceza Dairesi’nin 05.07.1994 tarih ve 3448/ 6111 sayılı kararında da sanık avukatın dilekçesinde karşı taraf için kullanılmış olan “dolandırıcılık” nitelemesini herhangi bir hükümlülük olmaksızın bildirilmesi savunma hakkı kapsamında görülmemiştir.Detayı...

T. 13.03.2015
E. 2014/643
K. 2015/194

İşlem tarafların muvafakati doğrultusunda yapılsa da bu muvafakat eylemin disiplin suçu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Çünkü Avukatlık Yasasının 47.maddesi her ne olursa olsun avukata el koyduğu çekişmeli haktan yararlanmayı yasaklamıştır.

(Av. Yas.47)Detayı...

T. 13.03.2015
E. 2014/668
K. 2015/195

Sebep ne olursa olsun bir baro bölgesinde yerel baro başkanı ile tartışmaya girilmesi ve tüm tanık beyanlarında yer aldığı şekli ile “bu ne biçim baro, misafire karşı böyle mi davranılır hepinizi Barolar Birliğine şikâyet edeceğim, çünkü terbiyesizlik yapıyorsunuz, böyle bir Baro görmedim” şeklinde ifadeler kullanılması mesleki dayanışma gereklerine aykırı olmakla Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırılık oluşturmaktadır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3, 4,5,27/1)Detayı...

T. 13.03.2015
E. 2014/677
K. 2015/198

Avukatın, meslektaşını küçük düşürücü ve onu rencide edici ifadeler kullanmaması avukatlık mesleğine duyulan saygının bir gereğidir.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5,27/1)Detayı...

T. 13.03.2015
E. 2015/123
K. 2015/221

Avukatlık Yasasının 164/son maddesinde dava ile hükmolunan ücretin avukata ait olduğu hiçbir tartışma konusu olamayacak ve öncelikle avukatlar tarafından yaşama geçirilecek bir düzenlemedir. Bunun içindir ki kesinleşen Mahkeme ilamlarında ilamda adı yazılı avukata takip dosyasından bilgi verilmesi zorunlu kılınmış, avukat azledilse dahi hakları yasal güvenceye alınmıştır. Bu halde azledilen avukat yasal hakkını arayabilecek ve gerekirse dosyaya tedbir koydurarak alacağının açıkta kalmasını önleyebilecektir. Avukatlık Yasası 166/3. maddenin ana fikri de budur.

(Av. Yas 34,134,164/4,166/3 TBB Mes. Kur. 3,  4)Detayı...

T. 28.03.2015
E. 2014/657
K. 2015/231

Şikâyetli avukatın icradan tahsil ettiği parayı keşide ettiği ihtarname/ihbarname içeriğinden de anlaşılacağı üzere kurucuları ve yöneticileri aynı olmakla birlikte farklı tüzel kişiliklere sahip şirketleri temsilen yaptığı işlerden hak ettiğini iddia ettiği avukatlık ücretlerine mahsup etmesi mesleğin özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirilmesi ilkelerine aykırı olmakla disiplin suçunu oluşturmaktadır.   

(Av. Yas 34,134,166 TBB Mes. Kur. 3, 4,43,45)Detayı...

T. 28.03.2015
E. 2015/20
K. 2015/241

Tartışmaya karşı yanın sebebiyet vermesi halinde dahi meslekte kıdemli olmak, emekli Cumhuriyet Savcısı veya Yargıç olmak bir başka meslektaşı aşağılama hakkı vermez.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5,27/1)Detayı...

T. 28.03.2015
E. 2015/47
K. 2015/252

Objektiflik, yargının temelinde yatan bir olgudur. Avukat da yargının bir öğesi olduğuna göre objektif olmak zorundadır. Dava konusu ile sınırlı, inceleme ürünü olan söz ve yazılarla objektiflik ilkesi korunmuş olur.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 29.03.2015
E. 2015/115
K. 2015/261

Avukat yazılı olarak yaptığı taahhüt gereklerini yerine getirmeli bu nedenle mesleği zan altında bırakmamalıdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3.4)Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/50
K. 2015/280

Azledilen avukat haklarını yasal yollardan aramalı, karşı yanla tartışmaya girmemeli, girmek zorunda da kalırsa meslektaşını küçük düşürücü söz ve davranışlardan özenle kaçınmalıdır.

(Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 5, 27/)Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/51
K. 2015/281

Sigortalı avukat çalıştıran avukatlar çalıştırdığı kişinin de meslek mensubu olduğu, mesleki dayanışma ve karşılıklı saygı ve sevgi kurallarına uygun davranmak, onun emek ve mesaisine saygılı olmak zorunda olduğunu unutmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 ve TBB Mes. Kur. 3, 4.)Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/52
K. 2015/282

TBB Yönetim Kurulu’nun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin karar aleyhine dava açılmış ise zamanaşımı süresi yargı süresi kadar kesilir.Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/86
K. 2015/287

 

 

 

Haciz ve muhafaza işlemlerinin salt taciz amacına yönelik olarak kullanılması yasa ve hakkaniyetle bağdaşmaz.

Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3.4

 

 

 Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/138
K. 2015/291

Alacak haricen tahsil edilmiş ise yeniden takip yapılamaz.Detayı...

T. 11.04.2015
E. 2015/161
K. 2015/293

Avukatlık Yasası 35/a maddesi gereği borçluya uzlaşma önerisi gönderilmesi yasal bir hak ise de; Avukatlık mesleğinin onuru da gözetilerek bu teklif bir kez yapılmalı, karşılık görmüyorsa istem taciz boyutuna ulaştırılmamalıdır.

Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3.4Detayı...

T. 25.04.2015
E. 2015/88
K. 2015/326

Şikâyetli avukatın kamu davasından beraat etmiş olması eylemin disiplin suçu oluşturmayacağı anlamına gelmez.

Av. Yas 140/3Detayı...

T. 25.04.2015
E. 2015/112
K. 2015/330

Avukat prokotol düzenlenirken müvekkil iradesine uygun beyanda bulunmalı, düzenledikten sonra kendisi tarafından düzenlenen protokol gereğini yapmalıdır.

Av. Yas 34,38d,134 TBB Mes. Kur. 3.4Detayı...

T. 25.04.2015
E. 2015/135
K. 2015/334

Şikâyetli avukatın vekâletname ve ücret almasına karşın dava açmaması.

Av. Yas 34,134 TBB Mes. Kur. 3.4Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/139
K. 2015/349

Muğla Barosu Adli Yardım Yönergesi gereği Adli Yardım görevlisinin verilen görevle bağlantılı olsa dahi Yönetim Kurulundan ek karar almadan görevi dışında başka bir iş veya işlem yapamaz.

(Av. Ya. 34, 134 ve TBB Mes. Kur. 3, 4 ve Adli Yardım Yönetmeliği)Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/151
K. 2015/352

Avukatlık Yasasının 41. maddesi gereği vekâletten çekilme olmadığı hallerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Amaç olası hukuksuzlukların ilamda yazılı avukat tarafından giderilmesine olanak vermek ve olası hukuksuzlukların önüne geçilmesini ve özellikle savunma hakkının kısıtlanmamasını sağlamaktır.

Av. Yas 2, 34,134 TBB Mes. Kur. 3.4Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/172
K. 2015/357

Yasa koyucu avukata güven ilkesi gereği belgelerin aslına uygunluğu şerhi verilebilmesini kabul, ancak istendiğinde aslını ibraz yükümlülüğünü de yüklemiştir. Burada sorun aslın sahte olup olmadığı değil, istendiğinde ibraz zorunluluğudur.

Av.Yas. 34, 56,134  TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/173
K. 2015/358

Şikâyetli avukatın bir haktan vazgeçme anlamına gelen davanın takipsiz olarak bırakılması işlemini yazılı muvafakat olmaksızın gerçekleştirdiği savunması ve dosyaya ibraz ettiği savunma delilleri ile tartışmasızdır.

Av.Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/181
K. 2015/363

Ticaret yasağına karşın oto alım satım işi ile de uğraşmak, satışa ilişkin bono bedellerini ödememek.

Av. Yas. 11Detayı...

T. 09.05.2015
E. 2015/188
K. 2015/367

Limited şirket müdürlüğü avukatlıkla bağdaşmaz.

Av.Yas.11, 12f, 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 30.05.2015
E. 2015/140
K. 2015/387

Belirgin bir şekilde sahte olarak düzenlendiği anlaşılan belge avukat tarafından kullanılmamalıdır.

Av. Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 30.05.2015
E. 2015/163
K. 2015/394

Kararda yazılı olmayan vekâlet ücreti, takdir edilmiş gibi takip sırasında istemez.

Av.Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 31.05.2015
E. 2015/245
K. 2015/416

 

 

 

Vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması yasal bir zorunluluktur.

Tebligat Yasası 11 

 

 

 Detayı...

T. 31.05.2015
E. 2015/355
K. 2015/424

Ayrı ayrı davalarda olsa dahi, aynı zaman dilimi içerisinde hem şirket vekili hem de şirket aleyhine vekillik yapılabilmesinin anılan Kanun maddesinin amacına ters düşeceği, davacının eyleminin 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38. maddesinin (b) bendinde belirtilen fiil kapsamında değerlendirilmesi gerektiği…

(Av. Yas 34, 38/b TBB Mes.Kur 3, 4, 36)Detayı...

T. 31.05.2015
E. 2015/367
K. 2015/431

İlamda yazılı olan asıl alacak ve yargılama giderleri ile vekâlet ücreti yönünden tek bir takip yapılabileceği gibi ayrı ayrı takip yapılması da mümkündür.Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/149
K. 2015/441

Şikâyetli avukatın, müvekkili adına yaptığı icra takibinden tahsil ettiği parayı geciktirmeksizin müvekkiline ödemediği, bu tahsilâttan bir kısmını uhdesinde tuttuğu, aldığı para hakkında hesap vermediği ve Şikâyetçiye hapis hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimde bulunmadığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134, 166-TBB Mes. Kur 3, 4,43,45)Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/150
K. 2015/442

O halde, beraat kararı Avukatlık Yasasının 140/3. maddesinde öngörülen unsurları taşımıyorsa, dosyadaki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle disiplin kovuşturmasını sonuçlandırmak ve eylem disiplin suçu ise eyleme uygun ceza tayin etmek Baro Disiplin Kurulu’nun görevidir.

(Av.Yas 140 )Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/213
K. 2015/450

 

Şikâyetli avukatın, müvekkili adına ... İcra Müdürlüğü’nün 2012/2468 Esas sayılı dosyasından 17.04.2012 tarihinde haricen tahsil ettiğini bildirdiği 9.7000,00 TL para hakkında hesap vermediği, paranın tamamını uhdesinde tuttuğu, şikâyetçinin diğer işlerinden kaynaklanan ücret alacaklarını ve tahsil ettiği paranın hesabını müvekkiline uygun bir sürede yazı ile bildirmeyerek hapis hakkını kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

(Av. Yas 34, 134, 166-TBB Mes. Kur 3, 4,43,45)Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/216
K. 2015/453

Şikâyetli avukat tarafından yapılan icra takibi ve bu takiple bağlantılı ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/131 Esas sayılı menfi tespit davası hakkında TBB Meslek Kuralları 47. maddesi gereği Baroya bildirimde bulunulmadığı tartışmasızdır.

(TBB Mes. Kur. 47)Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/224
K. 2015/458

 

 

 

Aynı şekilde hapis hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi, hangi işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili karşı tarafı bilgilendirdikten ve gerektiği durumlarda yapılacak hesaplaşmadan sonra, alacağı oranında hapis hakkını kullanması gereklidir.

Av. Yas. 34, 134,166  TBB Mes. Kur 3, 4,43,45

 

 

 Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/228
K. 2015/462

 

 

 

Bir başka işin yargılama gideri temin amaçlı olan işte yargılama giderini temin amaçlı da olsa tefeci olduğunu bildiği, bildirdiği kişilerle temaslarında dikkatli olmalı, bu tür ilişkilere girmemeli, giriyorsa da gereğini yaparak borçlarını ödemeli kamuda avukatlık mesleğinin itibarı ile oynanmamalıdır.

Av.Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4

 

 

 Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/231
K. 2015/465

Avukatlar meslektaşları ile ilgili uyuşmazlıklarda daha özenli, dikkatli ve duyarlı olmak zorundadır.

(Av. Yas 34, 134, 166 -TBB Mes. Kur 5,27/1)

 Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/232
K. 2015/466

 

 

 

Avukatın vekillik görevi azilnamenin dosyasına veya kendisine tebliği ile sona erer ve azledilen avukat müvekkili leh ve aleyhine hiçbir işlem yapamaz.      

Av.Yas. 34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4

 

 

 Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/242
K. 2015/472

 

Dosya kapsamı ve şikâyetli avukatın tevilli kabulüne göre taahhüt tarihinden önce mesaj gönderilerek "yarın ödeme için son gün ödeme yapmadığına pişman olursun." sözlerinin söylendiği ve Şikâyetçi ile gereksiz tartışmaya girildiği ve bu nedenle yargılama yapıldığı ve Şikâyetli avukat hakkında HAGB kararı verilen bir kararın çıkmasına neden olunduğu tartışmasızdır

(Av. Yas 34, 134 - TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/249
K. 2015/475

Şikâyetli avukatın sekreteri Ö.K. aracılığı ile 24.04.2013 tarihinde 850,00 TL yargı gideri aldığı Şikâyet tarihi olan 22.07.2013 tarihine kadar hiçbir işlem yapmadığı dosya kapsamın ve kabulü ile tartışmasıdır.

(Av. Yas 34, 46, 134 - TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.06.2015
E. 2015/257
K. 2015/478

Kesinleşen ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/351 Esas sayılı kararı, tevil yollu kabulü ve tüm dosya kapsamına göre her iki kararın da temyiz edilmediği, temyiz giderlerinin talep edildiğine ilişkin belge bulunmadığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134, 171- TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 14.06.2015
E. 2015/393
K. 2015/482

 

... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/15 Esas sayılı dosyası ile açılan kamu davasına konu “Görevi Kötüye Kullanmak” suçu Avukatlık Yasasının 136/1. maddesi hükmüne göre "Meslekten Çıkarma" cezasını gerektirebilecek nitelikte bulunmadığından, anılan Yasanın 153. maddesinde "Tedbir Mahiyetinde İşten Yasaklama" için öngörülen koşullar mevcut bulunmamaktadır.

(Av. Yas. 153)

 Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/240
K. 2015/489

Yasa’nın ilgililere tanıdığı şikâyet hakkının şikâyette bulunan şirkete de tanındığı tartışmasızdır.

(Av. Yas.157)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/253
K. 2015/491

Avukat Baro Levhasına kayıttan sonra 3 ay içinde büro adresini Baroya bildirmek zorunda olduğu gibi sigortalı avukat olarak çalışıyor ise bunu da bildirmek zorundadır. Bu zorunluluk adres değişiklikleri için de geçerlidir.

(Av. Yas. 43)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/267
K. 2015/498

Mahkemelerince takdir edilmiş bir ücreti vekâlet yok iken, sulh amaçlı olarak gönderilen paradan Mahkeme karar vermiş gibi karşı yan ücretinin iadesi zorunlu paradan alınması ve özellikle ücret alınan kişinin meslektaş olması karşısında, muvafakat olsa dahi davranışın etik olmadığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134-TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/272
K. 2015/501

Burada tartışılması gereken diğer bir husus takibe itiraz edildiği, takibin durduğu ve itirazın iptali davası açılmamış olmakla zarar unsurunun gerçekleşmediği hususudur. Takibe itiraz edilmese takip kesinleşse ne olacaktı sorusunun cevabı verilmelidir, ödeme emrinin tebliğinin bildirdiği adrese yapılmasının bizzat Şikâyetli avukat tarafından yapılması karşısında pozitif düşünme olasılığının bulunmadığı da tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134-TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/280
K. 2015/506

Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki “karar düzeltme” ve CMK’daki “yargılanmanın yenilenmesine benzer bir itiraz yolu bulunmamaktadır.

(Av.Yas. 157)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/281
K. 2015/507

Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabileceği hükmü mutlak olup, hasmın avukatının bulunmaması halinde dahi görüşme “zorunluluk” sınırı ile bağlı ulunmaktadır.

(TBB Mes. Kur 31)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/293
K. 2015/511

Davanın başarı ile sonuçlanmasında maddi menfaati bulunan avukatın adil bir karara varılması sürecine ortak olmak sıfatıyla uymak zorunda olduğu yükümlülükleri ihlal edebileceğini, bağımsızlığını kaybedeceği, meslek ahlakına aykırı davranabileceği de asla göz ardı edilmemelidir.

(Av.  Yas 163, 164/3)Detayı...

T. 27.06.2015
E. 2015/295
K. 2015/513

 

Şikâyetli avukatın “Çaldınız” sözünü söylediği Mahkeme’nin ve “eylemin Türkçedeki nitelendirilmesinin” bu yönde olduğuna ilişkin tevil yollu kabulü ile tartışmasıdır.

Avukatlar özellikle kamusal alanlarda meslektaşları ile olan ilişkilerinde sorunu büyütücü, mesleği aşağılayıcı söz ve davranışlardan özenle kaçınmalı, sonuçta yıprananın kendi itibarı olduğunu asla unutmamalıdır.

(Av. Yas 34, 134-TBB Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 28.06.2015
E. 2015/452
K. 2015/528

Dosyanın incelenmesinde şikâyetli avukatın 16.05.2015 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış; bu nedenle disiplin kovuşturmasının vefat nedeniyle düşmesine karar vermek gerekmiştir.Detayı...

T. 28.06.2015
E. 2015/467
K. 2015/532

Şikâyetli avukat tarafından Adalet Bakanlığının Kurulumuz kararını inceleme aşamasında ... Ağır Ceza Mahkemesinin sözü edilen kararına karşı CMK'nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteminde bulunduğunu bildirdiği görülmektedir.

(Av. Yas 140/2)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/291
K. 2015/536

 

2007 yılında karar çıkan dosyanın 2012 yılına kadar bir müddet karar harcı, bir müddet Yargıtay kararı beklendiği ve araştırma yapıldığı gerekçesi ile tebliğ işlemlerinin yapılmaması, dolayısıyla icra işlemlerinin de yapılmayarak Şikâyetçilerin zarara uğratıldıkları dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 13, -Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/304
K. 2015/540

Şikâyetli avukatın müvekkili tanık beyanları ile noter vekaletname ücreti dahil yargı giderlerini üstlendiği, bu tanıklarla olan ilişkilerinde ücret kesintisine ilişkin bir sorun yaşanmadığı nedeniyle itibar edilmesi gerektiği gerçeği karşısında eylemin sabit olduğu, peşin masraf ve avukatlık ücreti talep edilmemekle meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratıldığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 13, Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/307
K. 2015/543

Duruşma saati 09.40 olup, duruşmanın 09.59 da bittiği ve dosyanın asıl dava yönünden müracaata bırakılmasına, karşı dava yönünden delillerin toplanmasına karar verildiği görülmektedir. Adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar da göz önünde bulundurulduğunda mesleki dayanışma gereği makul bir süre meslektaş beklenmedir.

(TBB Mes Kur. 30)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/325
K. 2015/551

Tüm dosya kapsamı ile dosyaların takip edilmeyerek yargılamanın uzamasına, gerekli araştırma yapılmadan takip yapılarak gereksiz ücreti vekâlet ödenmesine neden olunduğu, yapılan tahsilâtlar hakkında Yasanın öngördüğü şekilde bilgi ve hesap verilmediği tartışmasızdır.Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/330
K. 2015/555

Şikâyetli avukatın yetkisizlik kararı ile ilgili bir işlem yapmadığı, gerek olmadığı halde 7.000,00 TL teminat adı altında para aldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134, -Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/332
K. 2015/557

25.12.2006 tarihinde CCBE tarafından kabul edilen “Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü” nün H bendinde “Yargı ve adaletin iyi işlemesi bakımından avukatların karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi zorunlu bulunmaktadır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 12.07.2015
E. 2015/335
K. 2015/560

Şikâyetli avukatın duruşmada sık sık müdahalede bulunduğu, Mahkemece Şikâyetli avukatın bir başka yere alınmak zorunda kalındığı ve bu hususun duruşma zaptında yazılı olduğu, Şikâyetçi avukata “Yeter be, bi sus ya, bi sus artık” dediği dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukatlar duruşma salonlarında birbirlerine karşı son derecede saygılı, tutarlı olmalı Mahkemece uyarılmak zorunda kalmamalıdır.

Av. Yas 34, 134, Tbb Mes. Kur 5,27/1Detayı...

T. 12.07.2015
E. 2015/343
K. 2015/562

 

Şikâyetli avukatın kabulü ile kesin mehil gereğinin yerine getirilmediği, davanın duruşmasına mazeretsiz olarak katılmayarak düşmesine neden olunduğu tartışmasızdır.

((Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 12.07.2015
E. 2015/351
K. 2015/564

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın İle Cumhuriyet Savcısı eşinin de konumunu kullanarak dava aldığı tanık beyanları ve dosyalardan anlaşılmaktadır. Şüyuu vukuundan beter özdeyişi tam bu eyleme göre söylenmiş sözdür. Bu durumlarda kesinlikle kamuda yanlış anlamalara neden olacak söz ve söylemlerden kaçınılmalı, olumsuz izlenimler yaratılmamalıdır.

(Av. Yas 34, 134, -Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 11.07.2015
E. 2015/408
K. 2015/569

Şikâyetli avukatın vekâletname ve yargı gideri aldığı halde dava açmadığı, aldığı 1500 Avroyu geri ödemeyi taahhüt etmesine karşın kısmen etmediği dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.07.2015
E. 2015/328
K. 2015/577

Şikâyetli avukatın ... Noterliği’nin 29.01.2010 tarihli ve 02871 yevmiye numaralı azilnamesi ile azledilmesine karşın Şikâyetçi adına işlemler yaptığı, para tahsil etliği dosya kapsamı ve kesinleşen Mahkeme kararı ile tartışmasızdır. Avukatın azille vekâlet görevi sona erer ve vekâlete müsteniden hiçbir yetki lehe de olsa, aleyhe de olsa kullanılamaz.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.07.2015
E. 2015/336
K. 2015/578

Zorunlu müdafilikte, makul ölçüde inceleme ve savunma yapmak gibi bir ölçü asla kabul edilemez.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.07.2015
E. 2015/371
K. 2015/587

Avukatlar …taleplerini tartışmasız biçimde yapmak, mükerrer tahsile yol açacak istemlerden kaçınmak, hesap kargaşasına neden olmamak, borçluyu değişik icra müdürlüklerinin yargı çevrelerinde takiplere itiraz ve dava açma zorunda bırakmamak, …zorundadır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.07.2015
E. 2015/384
K. 2015/594

Taraflar arasındaki sözleşmeye göre davanın görevsizlik nedeniyle reddi ve görevli Mahkemeye gönderilmesi halinde de takibi öngörülmekte ise de; şikâyetlinin yaptığı hukuki yardım bu aşamada 7.000,00 TL’lik dava olup, bu miktarlık dava için aslı alacak miktarından fazla 150.000,00 TL’lik sözleşme Yasaya ve hakkaniyete aykırı olacağından yok hükmünde olup, bu sözleşmeye dayalı ücret istenemez.

(Av. Yas 34, 134,171  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 26.07.2015
E. 2015/390
K. 2015/597

Her ne kadar Şikâyetli avukat hakkında mazeret bildirmeksizin katılmadığı duruşmalarda, “bekletici mesele yapılan hususun beklendiği” ve bu nedenle bir zarar doğmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmiş ise de; sorun zararın doğmaması değil müvekkilin avukata olan güveninin sarsılması, duruşmaya katılmamakla davanın gidişatı hakkında müvekkile somut bilgi aktarılarak aydınlatma yükümlülüğünün etkin bir şekilde yerine getirilmemesidir.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.07.2015
E. 2015/419
K. 2015/611

 

Avukat takipleri gerçek alacaklılar adına açmak, açmadıkları takdirde de gerçek alacaklının mağdur edilmemesi için gerekli önlemleri almak, yanlarında çalıştırdıkları personellerinin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmak ….zorundadır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.08.2015
E. 2015/383
K. 2015/631

O halde avukatın bizzat kendisinin ceza veya disiplin tahkikatına maruz kalması hallerinde sırrın açıklanmasının suç oluşturmayacağı açıktır. Kaldı ki olayımızda Şikâyetli avukat HAGB kararı olmasa meslekten çıkarma cezası alarak çok ağır bir ceza ve disiplin cezası baskısı altında olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle savunmaya itibar olanağı yoktur.

(Av. Yas 34, 36, 134,-Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.08.2015
E. 2015/433
K. 2015/645

 

 

 

Şikâyetli avukatın 4650 sayılı Kamulaştırma Yasasının 31. maddenin (f) fıkrasında bildirilen yasağa uymayarak yoklukla malul sözleşme düzenlediği, bu sözleşmenin yasaya aykırı olmakla aynı zamanda suç olduğu, dosya kapsamı ve Şikâyetli avukat ve vekilinin tevilli kabulü ile tartışmasıdır.

(Av. Yas 34, 134, 163  Tbb Mes. Kur 3,4)

 

 

 Detayı...

T. 08.08.2015
E. 2015/437
K. 2015/649

Şikâyetli avukatın ücret ve vekâletname almasına karşın makul sürede dava açmadığı, belge olmadığını savunmakta ise de belgelerin kendisine verilmesi için Şikâyetçiyi uyarmadığı, dosya kapsamı, tevilli kabulü ve kesinleşen Mahkeme kararı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.08.2015
E. 2015/459
K. 2015/655

Oysaki dosyada yer olan … 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/248 esas dosyasına ait hükmün tefhim edildiği 16.04.2013 tarihli duruşma tutanağından da anlaşıldığı üzere, adı geçenin hüküm fıkrası okunurken ayağa kalkmadığı sabittir.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.08.2015
E. 2015/477
K. 2015/657

Şikâyetli avukat ve vekili satış vaadi sözleşmesinin tanziminden 13 yıl sonra tescili için vekâletname tanzim ve yargı gideri ödendiği ve bu nedenle 8 aylık gecikmenin makul bir süre olduğunu savunmuş iseler de gerek tevilli bu kabul ve gerekse de kesinleşen Mahkeme kararı karşısında makul olmadığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 21.08.2015
E. 2015/461
K. 2015/679

Şikâyetli avukatın Yargıtay denetiminden de geçmiş Mahkeme kararı ile saptandığı ve savunma ekinde sunduğu bilirkişi inceleme raporundan da görüldüğü üzere cinsel suç mağduresi Şikâyetçi ile yaşının küçük olmasına karşın görüştüğü, beyanını değiştirmesi hususunda telkin ve yönlendirmede bulunduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 21.08.2015
E. 2015/473
K. 2015/683

Yasa ve özen ilkesi gereği, avukat tarafından yapılması gereken mutlak yazılı belge istemek ve hatta ahzu kabz yetkili vekâletnameye dayalı olarak ödeme yapmaktır.

 (Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 21.08.2015
E. 2015/488
K. 2015/689

O halde, yürürlükte olan 4667 Sayılı Avukatlık Yasasına göre başarıya endeksli ücret sözleşmesi düzenlenemez.

(Av. Yas 163)Detayı...

T. 22.08.2015
E. 2015/494
K. 2015/692

Baro yönetimleri elbette ki eleştirilmelidir. Eleştiriler de yön verici, yüreklendirici olmalı kamudaki güvenilirliği sarsıcı olmamalıdır. ..Baroyu STK kurumu olarak görmemeli, onun yargının üç ayağından biri olan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olduğu gerçeğini kabullenmelidir.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4,5)Detayı...

T. 22.08.2015
E. 2015/495
K. 2015/693

Yasa ve özen ilkesi gereği, avukat tarafından yapılması gereken mutlak yazılı belge istemek ve hatta ahzu kabz yetkili vekâletnameye dayalı olarak ödeme yapmaktır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 04.09.2015
E. 2015/455
K. 2015/716

Baroya bildirimde bulunduğu büro ve konut adreslerinde bulunması, varsa değişikliği bildirmesi, mesleğin itibarı ile de doğrudan ilintilidir.

(Av. Yas 43)Detayı...

T. 04.09.2015
E. 2015/458
K. 2015/717

Şikâyetli avukatın, müvekkili adına tahsil ettiği paraları geciktirmeksizin müvekkiline ödemediği, bu tahsilâttan 18 ay sonra bir kısmını ödediği, kalan bir kısmını uhdesinde tuttuğu, şikâyetçinin diğer işlerinden kaynaklanan ücret alacakları ile hesap ve yazılı bildirimde bulunmayarak hapis hakkını kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

(Av. Yas 34, 134,166  Tbb Mes. Kur 3,4,43,45)Detayı...

T. 04.09.2015
E. 2015/484
K. 2015/722

Şikâyetli avukatın duruşmada kullandığı “Nail Beye vermeseniz de olur, kendisi azledilmiştir.” sözlerinin kullanılmasına gerek yoktur ve bu beyan mesleki dayanışma ilkeleri ile de bağdaşmaz. Avukatlar duruşma salonlarında son derece tutarlı, birbirlerine karşı duyarlı olmalı, mesleği şu veya bu şekilde tartıştırmamalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 5,27/1)Detayı...

T. 04.09.2015
E. 2015/511
K. 2015/730

Şikâyetli avukatın masraf verilmediği için keşfe ve duruşmaya katılmadığı savunmasına TBB Meslek Kurallarının 42. maddesi gereği usulüne uygun bir uyarı gönderilmediğinden hukuksal dayanaktan yoksundur. Masraf uyarı mektubu ile istenmeli, ödemememin sonuçları hakkında müvekkil bilgilendirilmelidir.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4,42)Detayı...

T. 05.09.2015
E. 2015/697
K. 2015/751

Baro tüzel kişiliği tarafından açılan davaya müdahil olarak olunacağının Baroya bildirildiğine ilişkin belge yoktur. Bu nedenle eylem TBB Meslek Kuralları 27/3. maddeye aykırı olmakla disiplin suçu oluşturmaktadır.

(Tbb Mes. Kur 27/3)Detayı...

T. 18.09.2015
E. 2015/514
K. 2015/760

Şikâyetli avukatında kabulü ile sanığın gerçek sanık olmadığını bile bile ifade tutanaklarını imzaladığı, dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Bu hususa göz yumması meslek sırrı kavramı ile savunulamaz.

(Av. Yas 34, 36, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 18.09.2015
E. 2015/525
K. 2015/768

Şikâyetli avukatların kesinleşen Yargıtay denetiminden de geçen Mahkeme kararı ile muvazaalı takip yapıp kesinleştirdikleri ve Şikâyetçinin alacağını engel çabasında oldukları tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 18.09.2015
E. 2015/543
K. 2015/772

Şikâyetli avukatın … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/12282 sayılı dosyası yatırdığı 8.300,00 Türk Lirası teminat bedelini 27.12.2012 tarihinde geri aldığı halde müvekkiline ödemediği, uhdesinde tuttuğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,166  Tbb Mes. Kur 3,4,43,45)Detayı...

T. 18.09.2015
E. 2015/548
K. 2015/773

Vekil-müvekkil ilişkisi tarafların karşılıklı iradeleri ile sonlandırıldıktan sonra icra dosyasından para çekilmesi kamunun avukatlık mesleğine olan güven duygusu ile bağdaşmaz.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 19.09.2015
E. 2015/557
K. 2015/777

 

 

 

Protokolün hükümsüzlüğünü gerektirebilecek nedenler mevcut olsa dahi, bu protokolü düzenleyen avukatın hükümsüzlük iddiası ile ilgili olarak girişilecek yasal işlemler içinde yer alması.

(Av. Yas 34, 38/d, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)

 

 

 Detayı...

T. 18.09.2015
E. 2015/561
K. 2015/779

Avukatlık Yasasının 165. maddesine göre “Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” Bu hüküm karşısında, avukatlık ücretinden Yasa gereği müştereken ve müteselsilen zaten borçlu olan Şikâyetçi şirket aleyhine takip açılması olağan ve yasal bir hakkın kullanımıdır.

(Av. Yas 165)Detayı...

T. 19.09.2015
E. 2015/567
K. 2015/784

 

 

 

Avukat elbette ki savunma hakkı kapsamında müvekkilinin yararlarını savunacaktır. Ancak bu yapılırken karşı yan meslektaşına da saygılı olmalı, davayı kişiselleştirdiği izlenimini yaratmaktan kaçınmalı, hakkın meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisinin bulunmayan, karşı tarafın kişiliğini hedef alan, bu sebeple O’nu küçük düşürmeye, dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik sözler kullanmaktan özenle kaçınmalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4, 5, 27/1)

 

 

 Detayı...

T. 08.10.2015
E. 2015/587
K. 2015/805

 

 

 

Sürekli bir çatışmayı temsil eden avukatlıkta “mesleki dayanışma” diğer mesleklerdekinden daha gereklidir. Özellikle Adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar göz önünde bulundurulduğunda hasım meslektaş makul bir süre beklenmeli ve hatta olanaklar çerçevesinde iletişim kurulmalı, mesleki dayanışmasın yaşaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

(Avukatlık Yasası 34, 134 ile TBB Meslek Kuralları 30)

 

 

 Detayı...

T. 08.10.2015
E. 2015/599
K. 2015/807

Baro Disiplin Kuruları kesinleşmeyen Hukuk Mahkemeleri karar sonuçlarını beklemek zorunda değildir.Detayı...

T. 08.10.2015
E. 2015/620
K. 2015/814

O halde yapılması gereken varsa hisseleri oranında yoksa eşit olarak tahsil edilen alacağın ilgilileri veya yetkilendirdikleri kişiye ödemektir. Güvene dayalı olarak ödeme yapılamaz.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.10.2015
E. 2015/627
K. 2015/819

Şikâyetli avukatın müvekkiline … 20.Noterliği’nin 11 06. 2009 gün ve … yevmiye No.lu ihtarnamesinin usulüne karşın tebliğ edilmesine karşın bilgi ve hesap vermediği, sekreteri D.D.T.’yu da muvazaalı işlemlerine alet ederek gerçek değerinden az bedelle satış yaptırarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı dosya kapsamından görülmektedir.

(Av. Yas 34, 47, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 08.10.2015
E. 2015/633
K. 2015/824

Satış yapılan kişinin ağabeyi olması karşısında doğal olarak Avukatın kendisi veya yakınlarına yarar sağlayarak müvekkilini zarara uğrattığı gibi bir algılamanın doğması ve bu nedenle kamunun avukatlık mesleğine olan güveninin ağır surette sarsıldığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 47, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 24.10.2015
E. 2015/650
K. 2015/864

Bir avukatın davayı herhangi bir nedenle kendisi alamıyorsa bir başka avukatı tavsiye etmesi kadar doğal ve mesleki dayanışmaya uygun bir tavır olamaz. Ancak, bu halde avukat dava sorumluluğunu davayı tavsiye ettiği avukata bırakmalı ve onun ücretinin tahsiline de bihakkın yardımcı olmalı, onun emek ve mesaisinden çıkar sağlamamalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 24.10.2015
E. 2015/668
K. 2015/876

Avukatın haricen tahsile karşın bu tahsilâtı dosyasına bildirmeyerek takip yapması disiplin suçudur.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 14.11.2015
E. 2015/725
K. 2015/901

Şikâyetli avukatların müvekkiline ait alacağı temellük etmesi avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek, kamunun mesleğe olan güven ve inancının sarsacak bir davranış olup, alacağın temlik suretiyle çekişmeli hakkı edinmesi Avukatlık Yasası’nın 47. maddesindeki mutlak yasağın dolanılmasıdır. Ayrıca bu madde ile getirilen yasak işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürmektedir.

(Av. Yas 34, 47,134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 14.11.2015
E. 2015/726
K. 2015/902

Şikâyetli avukatın tahsil ettiği alacağı Şikâyetçiye ödemediği, alacak karşılığı tanzim ettiği bonoları da ödemeyerek icra takibine maruz kaldığı, hakkında yargılama yapılmasına karşın ödememekte ısrarcı olduğu dosya kapsamı ve tevilli kabulle tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 14.11.2015
E. 2015/742
K. 2015/911

Avukatın yasa kurallarına aykırı davranarak başkalarının zarara uğramasına neden olması başlı başına kusurlu bir harekettir. Şikâyetli avukat haricen yaptığı tahsilâtı icra dosyasına bildirmeyerek dosya alacağının tamamı üzerinden haciz işlemleri yapılmasına ayrıca fazla faiz hesabı yapılmasına neden olmuştur.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 15.11.2015
E. 2015/774
K. 2015/924

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın tedbiren işten yasaklı olduğu ve kararın infaz edildiği dönemde … 2. İdare Mahkemesi’nin 22013/861 Esas sayılı dosyasında dava açtığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 155)Detayı...

T. 05.12.2015
E. 2015/675
K. 2015/941

HMK 199/3. maddesi gereği gönderme dilekçesi ile birlikte giderlerin de ödenmesi zorunludur.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 05.12.2015
E. 2015/743
K. 2015/954

İcra dosyasının ait olduğu yerde değil şikâyetli avukatların bürosunda olduğu tanık ve kesinleşen Mahkeme kararları ile tartışmasızdır. Her ne amaçla olsun takip dosyaları alınmamalı, dosya taraflarının işlem yapmasına engel olunmamalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 05.12.2015
E. 2015/771
K. 2015/962

Her ne kadar AİHM başvuruları Şikâyetçiye maddi bir külfet yüklememekle birlikte Avukat yasaların öngördüğü kesin sürelere ilişkin iş ve işlemlerde duyarlı olmalı salt bu nedenle davanın reddine, olası hak kaybına karar verilmesinde neden olmamalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları