EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2016 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 02.01.2016
E. 2015/821
K. 2016/1

Şikâyetli avukatın tahsil ettiği toplam 60.000,00 TL alacak hakkında TBB Meslek Kuralları’nın 43. maddesi gereği hesap vermediği,  takipten tahsil ettiği paradan bir kısmını 5 ay sonra ödediği, avukatlık ücret sözleşmesi olmamasına ve bu nedenle avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücret alması gerekmesine karşın %20 oranında parayı uhdesinde tuttuğu, her ne kadar hapis hakkını kullandığını savunmakta ise de bu hakkı kullandığını yazı ile bildirmeyerek ve hesaplaşmadan kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

(Av. Yas 34,134,166-TBB  Mes. Kur 3, 4, 45)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/825
K. 2016/3

Avukatlık Yasasının 35/B maddesinde uzlaşma düzenlenmiş olup Madde kapsamında uzlaşı mektubu gönderilmesi yasal bir haktır ve kullanılmalıdır. Ancak bu uyarı bir kez gönderilmeli taciz boyutuna vararak mesleğin itibarı ile de oynanmamalıdır.

( Av.Yas.34,35/b 134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/826
K. 2016/4

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat muvafakat almadan HMK 409. madde bildirilen müracaat işlemine maruz kalmış ise davayı daha dikkatli ve özenli takip etmeli, olayımızda olduğu gibi birçok kez duruşmalara katılmayarak davanın düşürülmesine neden olmamalıdır.

Şikâyetli Avukatın yukarıdaki ilkeler dikkate alındığında işine ve müvekkiline karşı gerekli özeni göstermediği anlaşıldığından, eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Av.Yas.34,134, - TBB. Mes.Kur. 3,4)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/827
K. 2016/5

Dosya özeli ve kapsamı, kesinleşen Mahkeme kararı ile Şikâyetli avukatın meşru nedenlere dayalı olarak duruşmalara katılmadığı ve salt bu nedenle de mahkûmiyetine karar verilmediği görülmekle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

(Av.Yas 140/3)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/828
K. 2016/6

Şikâyetlinin … Dergisinin 11 ve 15 sayılı yayınlarına kapak da olmak üzere mesleki faaliyetlerinin de yer aldığı 2 sayfalık röportajlar, Avukatlık Yasası 55, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 1, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7, 8. maddesine aykırılık oluşturduğu

(Av.Yas.34,55, 134,-TBB Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/836
K. 2016/13

Böylece bir mahkemenin kararı, alınan bir başka mahkeme kararı ile etkisiz bırakılmaya çalışılmış, bunda ısrarcı olunmuş, kamunun inancı sarsılmış, uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde kuşku yaratılmıştır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/864
K. 2016/28

Şikâyetli avukatın … Hakları Derneği adına Facebook sitesinde kişisel iletişim adresleri de vermek suretiyle  “Ücretsiz” iş takibi yapılacağını önerdiği, bu suretle iş temin çabasında olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/866
K. 2016/29

Avukatlar özellikle duruşma salonlarında daha dikkatli, duyarlı ve mesleki dayanışmaya zarar veren söz ve eylemlerden kaçınmak zorundadır. Hangi nedenle olursa olsun karşı tarafı rencide eden O’nu küçük düşürmeye yönelik sözler kullanılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bu kolektif itibara zarar veren tarzdır ve asla kabul edilemez.

(Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/870
K. 2016/32

Taraflar ve karakol yetkililerinden habersiz olarak oto anahtarının alınmış ve yarar temin amaçlı olarak müvekkil M.P.’ya teslim edilmiş olmakla yukarıda belirtilen güven ve dürüstlük kurallarına ayıkırı davranıldığı, meslek itibarı ile oynandığı tartışmasızdır.

 (Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/871
K. 2016/33

Sosyal çevresi çok çok geniş de olsa avukat bürosunda kullandığı teknolojik olanaklardan kendisine zarar vermeyecek tarzda bir başkasına kullanıma izin vermeli ve hatta hiç vermemeli, olası sonuçlara da katlanmayı bilmelidir.

(Av.Yas 34,134,-TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/843
K. 2016/41

Şikâyetli avukatın azilden sonra azledildiği nedeniyle davayı takip etmeyeceğini, her iki dosyaya da müvekkil aleyhine sonuç doğuracak “dava değerinin 6.300.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi ve tahsili için Şikâyetçi şirkete müzekkere yazılmasını” talep ettiği, bildirdiği bu bedeller üzerinden her iki dosya için ücreti vekâlet alacak davası açtığı, azil nedeniyle bu beyanın açılacak ücret davasına esas olması amacıyla beyan edildiği dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.   

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/876
K. 2016/45

Özellikle meslek kıdemi ilerlemiş meslektaşlar genç meslektaşlarına örnek ve önder olmalı, gereksiz tartışmalara girmemeli, söz ve eylemlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Meslekte kıdemli olmak her sözü söylemek anlamına gelmez.

( Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/877
K. 2016/46

Şikâyetli avukatın gerek tanık beyanları ve gerekse CD kayıtlarında Şikâyetçi avukatın ihaleye girenleri engellediği yönünde hiçbir objektif kanıt olmaksızın, salt müvekkil beyanlarına dayalı olarak “İhale alacaklı S. Ş. vekili F. Y. tarafından yönlendirilmiştir. Bir kısım kişilerin ihaleye iştiraki engellenmiştir…” şeklinde beyanda bulunması, avukatlığın bağımsızlığı ve savunma hakkının maddi olaylara dayalı olarak kullanılması, hukuki boyut bulunması ilkelerine açık aykırılıktır.

( Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/890
K. 2016/53

Öncelikle avukatlar çevreye ve tarihi eserlere, kültür varlılarına sahip çıkmalı, izinsiz aranmasına ve tahribine neden olmamalıdır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 17.01.2016
E. 2015/937
K. 2016/62

Avukat kurumuna, özel de olsa kendine sahip çıktığı tartışmasız olan Başkan ve Avukat Hakları Merkezinin fahri görev yapan kurul üyelerinin emek ve mesaisine saygılı olmalı, onların görev aşkını yaralayacak kamusal açıklamalardan özenle kaçınmalı daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 5, 27/1)


Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/886
K. 2016/78

Şikâyetli avukatın ibraname ile borcun tamamını 06.07.2010 günlü el yazılı ibraname ile tahsil etmesine karşın dosyasına beyan etmediği gibi …  İcra Müdürlüğü’nün takip dosyasında 20.06.2011 tarihinde vekillikten çekildiğini beyan ederek asıla tebligat yapılmasını isteyerek dosyanın derdest olmasını sağladığı, alacaklı vekili Avukat C. Ç’nin dosyaya vekâlet ibraz ederek takibe devamla kıymet takdiri yaptırdığı, itiraz üzerine Mahkemece itfa nedeniyle takibin iptaline karar verildiği, dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134, -TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/898
K. 2016/82

Hapis hakkı bizzat ilgilisine kullanılması gerektiği gibi tahsilâtla ilgili olarak da bilgi ve hesap verilmelidir.

(Av.Yas 34,134, 166 -TBB  Mes. Kur 3, 4, 43)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/907
K. 2016/86

Avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ederken salt müvekkilini ve onun çıkarlarını düşünmemeli, meslektaşlarının da benzer eylemlerden dolayı güvenilmez bir meslek mensubu, meslek gurubu olarak itham altında kalacağı gerçeğini unutmamalıdır. Bu tür davranışlar sadece ilgilisine zarar vermemekte tüm meslek mensuplarını zan altında bırakmaktadır.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/909
K. 2016/88

Alacağını tahsil eden alacaklının dosya ile ilgili işlemleri tamamlaması, varsa hacizleri kaldırması gerekir. Bunu borçludan beklemek avukatlığın özenle yapılması ilkesi ile de bağdaşmaz.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/911
K. 2016/90

Avukat ücret ve vekâlet üstlenmişse aldığı işi takip etmeli, etmemişse nedenlerini somut olarak açıklamalı, aldığı paranın hesabını vermelidir. Ancak bu suretledir ki vekil, müvekkil ilişkisi güven esasına dayalı olarak düzgün yürür, mesleğin kolektif itibarına da zarar verilmemiş olur.

( Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/912
K. 2016/91

Dosya kapsamına göre şikâyetçi avukat tarafından hazırlandığı ve şikâyetçiye gönderildiği anlaşılan dilekçede şikâyetçi avukatın isminin çıkartılması dışında hiçbir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır. Eylem bu hali ile şikâyetçi avukatın emek ve bilgisinin kullanılmasıdır. Bu durumda mesleki dayanışmaya uygun olarak avukatın yıllar süren emeğine ve bilgisine saygı duyulmalı ve inkâr olunmamalıdır.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/917
K. 2016/94

Şikâyetli avukatın  Kriminal Laboratuarı yetkililerince avukat olduğuna güvenilerek kendisine tutanakla teslim edilen … Noterliği’nin 08.05.1996 tarihli ve 20535 yevmiye, 02.09.1996 tarihli ve 37022 yevmiye, 11.09.1997 tarihli ve 36507 yevmiye sayılı evrak asıllarını ilgilisi Noterliğin talep etmesine karşın vermediği, bu nedenle yargılama yapılmasına neden olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/921
K. 2016/96

... Hak adalet kavramı yerine karalama ve tongaya düşürme metodu kullanılarak dava kazanılmaz...” sözlerinin “objektiflik, gerçek ve somut vakıalara dayanma”, “uyuşmazlıkla bağlantılılık” ve “hukuki açıklama” esaslarına uygun açıklama olarak kabul edilemeyeceği ve savunma sınırları içinde olduğu şeklinde yorumlanamayacağından….

( Av.Yas 34,134,- TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 31.01.2016
E. 2015/939
K. 2016/105

Şikâyetli avukatın, … İcra Müdürlüğü’nün 2010/9 Esas sayılı dosyasıyla tahsil ettiği 20.612,50 TL ve 1.130,00 TL hakkında yaptığı tahsilâtla ilgili olarak müvekkilini bilgilendirmediği, paraları geciktirmeksizin müvekkiline ödemediği, bu tahsilâtlardan bir kısmını uhdesinde tuttuğu, şikâyetçinin işlerinden kaynaklanan ücret alacaklarını ve aldığı avansın hesabını müvekkiline uygun bir sürede yazı ile bildirmeyerek Yasaya aykırı olarak hapis hakkını kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

( Av.Yas 34,134,166 - TBB  Mes. Kur 3, 4,43,45)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/948
K. 2016/107

Şikâyetli avukatın temyizden bozma gelesi halinde aldığı 18.000,00 TL’yi ide edeceğini meslektaşı Avukat A. K.’a taahhüt etmesine karşın karar bozulunca geri ödemediği, peyderpey ödediği ve meslektaşını da taahhüdüne uymayarak zor durumda bıraktığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

( Av. Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 31.01.2016
E. 2016/3
K. 2016/110

Özellikle ilama dayalı alacaklarda ilamda bildirilen miktarlardan fazla istenmemeli, TC Merkez Bankası faiz oranları dönem itibarıyla belli olduğuna göre faiz alacakları da doğru hesaplanıp, müvekkil zarara uğratılmamalıdır.

(Av. Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/953
K. 2016/132

Şikâyetli avukatın takip için kendisine verilen sekiz ayrı dosyada görev gereklerini yerine getirmediği, bilgi vermediği, dosyaların takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmasına ve hak kaybına neden olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134,-TBB  Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/955
K. 2016/134

Şikâyetli avukatın Avukatlık Yasası 163. maddeye aykırı olarak salt başarıya endeksli ücret sözleşmesi düzenlediği, başarısızlık halinde geri vermeyi taahhüt ettiği ücreti geri vermediği, “aldığı parayı iade edeceğini söylemesine” karşın takip nedeniyle ödememeyi bahane ettiği ve yargı yolu ile ödememekte direndiği, sonuçta Yargıtay kararı ile alacağın tahsiline karar verildiği, ancak hala bir ödemenin olmadığı görülmektedir. Avukat söylüyor, söz veriyorsa gereğini derhal yapmalıdır.

( Av.Yas 34,134,163 - TBB  Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/967
K. 2016/139

Şikâyetli avukatın vekâletname ve 520,00 TL para aldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. İhtarname keşide edildikten sonra bu para yargı giderlerini karşılamıyorsa TBB Meslek Kuralları 42. maddesi gereği Şikâyetçi masraf getirmemesinin sonuçları hakkında yazılı veya HMK 199. madde kapsamındaki deliller de dahil uyarılmalı, olası hak kayıplarına neden olunmamalıdır.

( Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/987
K. 2016/149

Yargıtay denetiminden de geçen süre ile ilgili olarak mükerrer dava açıldığı gibi, açılan davada davanın tümü reddedilmesine karşın temyiz edilmeyerek, 05.07.2002 ile 03.03.2004 yılları arasında geçen sürenin en azından Yargıtay denetimine fırsat verecek şekilde kararın temyiz edilmediği,

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 28.02.2016
E. 2016/24
K. 2016/174

Şikâyetli avukatın alacaklı … Şirketi vekili sıfatıyla borçlular müşteki E. S. ve arkadaşları haklarında faizi ile birlikte toplam 40.704,80 yeni Türk lirası alacağın tahsili amacıyla …  İcra Müdürlüğü’nün 2006/4801 sayılı dosyası üzerinden başlattığı icra takibinde mahcuz taşınmazı kendi adına satın aldığı gerek icra dosyası örneği ve gerekse kesinleşen Mahkeme kararı ile tartışmasıdır, eylem aynı zamanda görevi kötüye kullanmak suçudur.

(Av. Yas 34,47,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 28.02.2016
E. 2016/31
K. 2016/176

Bu duruda Adli Yardım Yönetmeliği gereği görevlendirmeden ve vekâletname alındıktan hemen sonra rapor verilmesi zorunluluk iken, disiplin kovuşturması açıldıktan sonra savunma olarak beyanda bulunulduğu, Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmediği dosya kapsamı işle tartışmasızdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.02.2016
E. 2016/53
K. 2016/183

2014/18 soruşturma, 2015/6 Karar sayılı ve 05.06.2015 günlü Yönetim Kurulu kararı üzerine açılan disiplin kovuşturmasında, Baro Disiplin Kurulu’nun şikâyetçi ve şikâyetliye tebligat yaparak, başkaca iddia ve savunmaları ile delilleri olup olmadığını sorması, şikâyetli avukata kovuşturmanın duruşmalı yapılmasını isteyip istemediğini sorması, duruşma istendiği takdirde duruşma günü tayini ile usule uygun tebligat yapılarak duruşmada savunmalarının alınması, bu işlemler tamamlandıktan sonra kovuşturmaya devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yapılmaması.

(Av.Yas.144)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/26
K. 2016/203

Şikâyetli avukatı kabulü ile de faiz karşılığı ödünç para aldığı, bono düzenlediği bu bonoları süresinde ödemediği gibi tahsil çabası ile yapılan icra takiplerine dava açmak suretiyle borcu ödememekte direndiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/40
K. 2016/211

Avukat varsa mazeretini zamanında Mahkemesi’ne ulaştırmalı, hak kaybına neden olmamalıdır.

(Av.Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/41
K. 2016/212

Avukat karşı yan ilişkileri içinde olmamalı, salt alacağı tahsili amaçlamalı, kimden tahsilât yaparsa yapısın haricen yaptığı tahsilâtları dosyasına beyan etmeli ve özellikle kişi özgürlüğünü ilgilendiren hususlarda görev gereklerini tam olarak yerine getirmelidir.

(Av. Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/44
K. 2016/238

Avukatların bilimsel söyleşilere katılmaları ve konu hakkında açıklama yapmaları en doğal haklarıdır ve toplum aydınlanması için gereklidir de.

Ancak bu toplantılar bilimsel seviyede kalmalı, salt iş temini amacına yönelik de olmamalıdır.

(Av.Yas 34,55,134, TBB  Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/59
K. 2016/243

Dosya kapsamına ve şikâyetli avukatın kabulüne göre 04.03.2014 günü Avukat Y. S.’ün çalıştırdığı Avukat M. Ö.’e ödenen 1.000,00 TL’lik kısmi ödeme ücreti vekâlet borcuna mahsuben yapılan ödeme olup, bu ödeme için yargı giderlerinin alındığı savı ile borçtan düşüm yapılamaz. Avukat meslektaşının beyanına da saygı duymalı, bu beyana aykırı davranışların ilerde onu da zor durumda bırakacağı bilincinde olmalıdır.

(Av.Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/60
K. 2016/244

Şikâyetli avukatlardan T. Y.’ün takip konusu mahcuz taşınmazı bizzat satın aldığı, Şikâyetli avukat O. E.’nun takip işlemlerinde yardımcı olduğu tevil yollu beyanları ve dosya kapsamı ile anlaşıldığından, eylemleri disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Yas 34,47, 134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/68
K. 2016/248

Şikâyetli Avukatın …ve özellikle İcra İflas Yasası 40. maddesi hükmü karşında Yargıtay bozmasından sonra dosyada işlem yapmaması gerekir. Çünkü Avukat, Avukatlık Yasası’nın 2. maddesi hükmü gereği, hukuk kurallarını doğru olarak uygulamak ve yasaya etkinlik kazandırmak zorundadır.

(Yas 2, 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/86
K. 2016/249

Uzlaşı amaçlı yapılacak görüşmeler de bildirilen rıza ile kayda alınmış olsa dahi açıklanamaz, kayda alınamaz ve özellikle aleyhe kullanılamaz. Bu görüşmelerin kamunun avukata duyduğu güven çerçevesinde yapıldığı asla unutulmamalıdır.

(Yas 34,35, 134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.03.2016
E. 2016/204
K. 2016/269

Karardaki maddi hatanın Kurulca düzeltilmesi mümkün olup bu husustaki hukuksal değerlendirmenin yasal dayanağı bulunmadığı açıktır.Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/77
K. 2016/276

Dosya kapsamına göre ücret ve yargı gideri alındığı halde alınmadığı gerekçe gösterilerek davadan çekilmek suretiyle davanın takipsiz bırakıldığı bu hususta yazılı bir bildirimde bulunulmadığı tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/116
K. 2016/292

Şikâyetli avukat tahsil etiği paranın salt danışmanlık hizmeti karşılığı olduğunu ve buna ilişkin serbest meslek makbuzunu ibraz etmiş ise de; Vekil olarak tayin edildiği 09.05.2013 tarihine kadar gönderilen para 1.020.00 TL olup, vekâlet ilişkisi kurulduktan sonra gönderilen para 5.340 TL’dir. Bunun tamamının danışmanlık hizmeti olarak gönderildiğini kabul hayatın olağan akışına aykırıdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/124
K. 2016/297

Şikâyetli avukatın ücret ve yargı gideri aldığı halde melek görevlerini yerine getirmediği, Şikâyetçinin ısrarla bilgi istemesine karşın aydınlatma görevini yapmadığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/128
K. 2016/300

Dosya kapsamına göre kararın son temyiz tarihinin 03.09.2011 olduğu, 06.09.2011 tarihli talimat yazının bu nedenle sonuca etkili olmadığı, süre geçmesine karşın kararın şikayetli avukat tarafından temyiz edildiği, yargı gideri harcandığı, bu nedenle de bile bile Şikayetçinin külfet maddi altına alındığı açıktır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/131
K. 2016/310

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın hasım tarafın vekâletnamesini alarak bir başka dosyada aleyhine davaya katıldığı tartışmasızdır. Avukatlık güven mesleğidir ve müvekkil sebebi ne olursa olsun bir başka davada avukatını hasım tarafın vekili olarak görmemelidir.

(Yas 34,38/b 134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 24.04.2016
E. 2016/146
K. 2016/318

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 47. maddesi hükmünün Baro'ya bildirim zorunluluğu kısmı açık olduğundan, bir avukat ücret alacağı konusunda dava açma yolunu tercih edebileceği gibi, elindeki ücret sözleşmesi ile ilamsız takip yapma yolunu da tercih edebileceğinden, icra takibine başlamadan önce de bu kural gereği bildirim yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

(Yas 34,134. TBB  Mes. Kur 47)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/149
K. 2016/321

Ayrıca müvekkilinin yazılı talimatı olmaksızın tahsil ettiği parayı üçüncü kişiye teslim ettiği bu durumun avukatlık mesleğinin gerektirdiği güven ve saygınlıkla bağdaşmadığı ve davacı açısından kusur oluşturduğu açık olup davacının eylemine uyan kınama cezası ile cezalandırılması yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 24.04.2016
E. 2016/153
K. 2016/323

Şikâyetli avukatın yargı giderlerini üstlendiği, üçüncü şahıslardan mal kaçırma amaçlı olduğunu bildiği temliknamenin düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde görev üstlendiği dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/215
K. 2016/333

…. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2001/334 Esas sayılı alacak davasının 21.09.2005 tarihli duruşmasına mazeret bildirmeksizin katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına, ayrıca 3 ay içerisinde yenileme talebinde de bulunmayarak Mahkemece 31.01.2006 tarih ve 2006/6 sayı ile HUMK’un 409/5 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine sebebiyet verdiği dosya kapsamı ve kesinleşen Mahkeme kararı gereği tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 07.05.2016
E. 2016/140
K. 2016/348

İlamda adres yazılı olduğuna göre tebligatlar öncelikle bu adrese yapılmalı,  bu adrese tebligat yapılamıyorsa varsa MERNİS adresine tebligat yapılmalı bu suretle olası yanlışlıklara da fırsat verilmemelidir.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.05.2016
E. 2016/142
K. 2016/349

Şikâyetli Avukatın ….çekişmeli hakkı annesi adına edinerek çekişmeli hakkın edinilmesine aracılık ettiği tevilli kabulle de tartışmasızdır. Bu nedenlerle eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Yas 34,47,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.05.2016
E. 2016/206
K. 2016/360

Şikâyetli avukatın müvekkili tarafından gönderilen beyan dillekçesine hiçbir hukuksal katkı yapmaksızın kes kopyala yapıştır yöntemi ile yazı altına imzasını atarak Mahkeme’ye sunduğu dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.06.2016
E. 2016/508
K. 2016/476

Vekâletten azil, muhatabına ulaşmakla sonuç doğuran ve vekilin vekâletten doğan yetkilerini ortadan kaldıran bir işlemdir. Azilnamenin tebliğinden sonra müvekkilin yararına olduğu düşüncesi ile olsa dahi, vekâlet yetkilerinin kullanılması mümkün değildir. Davanın düşmesi veya katılmama müvekkilin amaçladığı bir hukuki sonuç olabilir.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 5,27)Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2015/477
K. 2015/657

Şikâyetli avukat ve vekili satış vaadi sözleşmesinin tanziminden 13 yıl sonra tescili için vekâletname tanzim ve yargı gideri ödendiği ve bu nedenle 8 aylık gecikmenin makul bir süre olduğunu savunmuş iseler de gerek tevilli bu kabul ve gerekse de kesinleşen Mahkeme kararı karşısında makul olmadığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 04.09.2016
E. 2015/498
K. 2015/724

Avukatın müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruma, kollama görevi aslıdır. Bu görev yapılırken de mutlak karşı taraf esas alınmalı, müvekkillerinin talimatı olsa dahi uyuşmazlıklarla ilgili yasal yollara denenmeli, avukatın müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güvenlerini sarsacak söz ve eylemlerden kaçınmalı, Yasa ve Meslek Kuralarını aykırı davranışı varsa doğrudan şikâyet yolu kullanılmalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları