EN TR

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

2016 Yılı Kararları

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 02.01.2016
E. 2015/821
K. 2016/1

Şikâyetli avukatın tahsil ettiği toplam 60.000,00 TL alacak hakkında TBB Meslek Kuralları’nın 43. maddesi gereği hesap vermediği,  takipten tahsil ettiği paradan bir kısmını 5 ay sonra ödediği, avukatlık ücret sözleşmesi olmamasına ve bu nedenle avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücret alması gerekmesine karşın %20 oranında parayı uhdesinde tuttuğu, her ne kadar hapis hakkını kullandığını savunmakta ise de bu hakkı kullandığını yazı ile bildirmeyerek ve hesaplaşmadan kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

(Av. Yas 34,134,166-TBB  Mes. Kur 3, 4, 45)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/825
K. 2016/3

Avukatlık Yasasının 35/B maddesinde uzlaşma düzenlenmiş olup Madde kapsamında uzlaşı mektubu gönderilmesi yasal bir haktır ve kullanılmalıdır. Ancak bu uyarı bir kez gönderilmeli taciz boyutuna vararak mesleğin itibarı ile de oynanmamalıdır.

( Av.Yas.34,35/b 134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/826
K. 2016/4

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat muvafakat almadan HMK 409. madde bildirilen müracaat işlemine maruz kalmış ise davayı daha dikkatli ve özenli takip etmeli, olayımızda olduğu gibi birçok kez duruşmalara katılmayarak davanın düşürülmesine neden olmamalıdır.

Şikâyetli Avukatın yukarıdaki ilkeler dikkate alındığında işine ve müvekkiline karşı gerekli özeni göstermediği anlaşıldığından, eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Av.Yas.34,134, - TBB. Mes.Kur. 3,4)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/827
K. 2016/5

Dosya özeli ve kapsamı, kesinleşen Mahkeme kararı ile Şikâyetli avukatın meşru nedenlere dayalı olarak duruşmalara katılmadığı ve salt bu nedenle de mahkûmiyetine karar verilmediği görülmekle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

(Av.Yas 140/3)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/828
K. 2016/6

Şikâyetlinin … Dergisinin 11 ve 15 sayılı yayınlarına kapak da olmak üzere mesleki faaliyetlerinin de yer aldığı 2 sayfalık röportajlar, Avukatlık Yasası 55, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 1, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7, 8. maddesine aykırılık oluşturduğu

(Av.Yas.34,55, 134,-TBB Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 02.01.2016
E. 2015/836
K. 2016/13

Böylece bir mahkemenin kararı, alınan bir başka mahkeme kararı ile etkisiz bırakılmaya çalışılmış, bunda ısrarcı olunmuş, kamunun inancı sarsılmış, uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde kuşku yaratılmıştır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/864
K. 2016/28

Şikâyetli avukatın … Hakları Derneği adına Facebook sitesinde kişisel iletişim adresleri de vermek suretiyle  “Ücretsiz” iş takibi yapılacağını önerdiği, bu suretle iş temin çabasında olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/866
K. 2016/29

Avukatlar özellikle duruşma salonlarında daha dikkatli, duyarlı ve mesleki dayanışmaya zarar veren söz ve eylemlerden kaçınmak zorundadır. Hangi nedenle olursa olsun karşı tarafı rencide eden O’nu küçük düşürmeye yönelik sözler kullanılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bu kolektif itibara zarar veren tarzdır ve asla kabul edilemez.

(Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/870
K. 2016/32

Taraflar ve karakol yetkililerinden habersiz olarak oto anahtarının alınmış ve yarar temin amaçlı olarak müvekkil M.P.’ya teslim edilmiş olmakla yukarıda belirtilen güven ve dürüstlük kurallarına ayıkırı davranıldığı, meslek itibarı ile oynandığı tartışmasızdır.

 (Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 03.01.2016
E. 2015/871
K. 2016/33

Sosyal çevresi çok çok geniş de olsa avukat bürosunda kullandığı teknolojik olanaklardan kendisine zarar vermeyecek tarzda bir başkasına kullanıma izin vermeli ve hatta hiç vermemeli, olası sonuçlara da katlanmayı bilmelidir.

(Av.Yas 34,134,-TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/843
K. 2016/41

Şikâyetli avukatın azilden sonra azledildiği nedeniyle davayı takip etmeyeceğini, her iki dosyaya da müvekkil aleyhine sonuç doğuracak “dava değerinin 6.300.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi ve tahsili için Şikâyetçi şirkete müzekkere yazılmasını” talep ettiği, bildirdiği bu bedeller üzerinden her iki dosya için ücreti vekâlet alacak davası açtığı, azil nedeniyle bu beyanın açılacak ücret davasına esas olması amacıyla beyan edildiği dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.   

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/876
K. 2016/45

Özellikle meslek kıdemi ilerlemiş meslektaşlar genç meslektaşlarına örnek ve önder olmalı, gereksiz tartışmalara girmemeli, söz ve eylemlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Meslekte kıdemli olmak her sözü söylemek anlamına gelmez.

( Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/877
K. 2016/46

Şikâyetli avukatın gerek tanık beyanları ve gerekse CD kayıtlarında Şikâyetçi avukatın ihaleye girenleri engellediği yönünde hiçbir objektif kanıt olmaksızın, salt müvekkil beyanlarına dayalı olarak “İhale alacaklı S. Ş. vekili F. Y. tarafından yönlendirilmiştir. Bir kısım kişilerin ihaleye iştiraki engellenmiştir…” şeklinde beyanda bulunması, avukatlığın bağımsızlığı ve savunma hakkının maddi olaylara dayalı olarak kullanılması, hukuki boyut bulunması ilkelerine açık aykırılıktır.

( Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 16.01.2016
E. 2015/890
K. 2016/53

Öncelikle avukatlar çevreye ve tarihi eserlere, kültür varlılarına sahip çıkmalı, izinsiz aranmasına ve tahribine neden olmamalıdır.

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 17.01.2016
E. 2015/937
K. 2016/62

Avukat kurumuna, özel de olsa kendine sahip çıktığı tartışmasız olan Başkan ve Avukat Hakları Merkezinin fahri görev yapan kurul üyelerinin emek ve mesaisine saygılı olmalı, onların görev aşkını yaralayacak kamusal açıklamalardan özenle kaçınmalı daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 5, 27/1)


Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/886
K. 2016/78

Şikâyetli avukatın ibraname ile borcun tamamını 06.07.2010 günlü el yazılı ibraname ile tahsil etmesine karşın dosyasına beyan etmediği gibi …  İcra Müdürlüğü’nün takip dosyasında 20.06.2011 tarihinde vekillikten çekildiğini beyan ederek asıla tebligat yapılmasını isteyerek dosyanın derdest olmasını sağladığı, alacaklı vekili Avukat C. Ç’nin dosyaya vekâlet ibraz ederek takibe devamla kıymet takdiri yaptırdığı, itiraz üzerine Mahkemece itfa nedeniyle takibin iptaline karar verildiği, dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134, -TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/898
K. 2016/82

Hapis hakkı bizzat ilgilisine kullanılması gerektiği gibi tahsilâtla ilgili olarak da bilgi ve hesap verilmelidir.

(Av.Yas 34,134, 166 -TBB  Mes. Kur 3, 4, 43)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/907
K. 2016/86

Avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ederken salt müvekkilini ve onun çıkarlarını düşünmemeli, meslektaşlarının da benzer eylemlerden dolayı güvenilmez bir meslek mensubu, meslek gurubu olarak itham altında kalacağı gerçeğini unutmamalıdır. Bu tür davranışlar sadece ilgilisine zarar vermemekte tüm meslek mensuplarını zan altında bırakmaktadır.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/909
K. 2016/88

Alacağını tahsil eden alacaklının dosya ile ilgili işlemleri tamamlaması, varsa hacizleri kaldırması gerekir. Bunu borçludan beklemek avukatlığın özenle yapılması ilkesi ile de bağdaşmaz.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/911
K. 2016/90

Avukat ücret ve vekâlet üstlenmişse aldığı işi takip etmeli, etmemişse nedenlerini somut olarak açıklamalı, aldığı paranın hesabını vermelidir. Ancak bu suretledir ki vekil, müvekkil ilişkisi güven esasına dayalı olarak düzgün yürür, mesleğin kolektif itibarına da zarar verilmemiş olur.

( Av.Yas 34,134, -TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/912
K. 2016/91

Dosya kapsamına göre şikâyetçi avukat tarafından hazırlandığı ve şikâyetçiye gönderildiği anlaşılan dilekçede şikâyetçi avukatın isminin çıkartılması dışında hiçbir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır. Eylem bu hali ile şikâyetçi avukatın emek ve bilgisinin kullanılmasıdır. Bu durumda mesleki dayanışmaya uygun olarak avukatın yıllar süren emeğine ve bilgisine saygı duyulmalı ve inkâr olunmamalıdır.

(Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/917
K. 2016/94

Şikâyetli avukatın  Kriminal Laboratuarı yetkililerince avukat olduğuna güvenilerek kendisine tutanakla teslim edilen … Noterliği’nin 08.05.1996 tarihli ve 20535 yevmiye, 02.09.1996 tarihli ve 37022 yevmiye, 11.09.1997 tarihli ve 36507 yevmiye sayılı evrak asıllarını ilgilisi Noterliğin talep etmesine karşın vermediği, bu nedenle yargılama yapılmasına neden olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/921
K. 2016/96

... Hak adalet kavramı yerine karalama ve tongaya düşürme metodu kullanılarak dava kazanılmaz...” sözlerinin “objektiflik, gerçek ve somut vakıalara dayanma”, “uyuşmazlıkla bağlantılılık” ve “hukuki açıklama” esaslarına uygun açıklama olarak kabul edilemeyeceği ve savunma sınırları içinde olduğu şeklinde yorumlanamayacağından….

( Av.Yas 34,134,- TBB Mes. Kur. 5)Detayı...

T. 31.01.2016
E. 2015/939
K. 2016/105

Şikâyetli avukatın, … İcra Müdürlüğü’nün 2010/9 Esas sayılı dosyasıyla tahsil ettiği 20.612,50 TL ve 1.130,00 TL hakkında yaptığı tahsilâtla ilgili olarak müvekkilini bilgilendirmediği, paraları geciktirmeksizin müvekkiline ödemediği, bu tahsilâtlardan bir kısmını uhdesinde tuttuğu, şikâyetçinin işlerinden kaynaklanan ücret alacaklarını ve aldığı avansın hesabını müvekkiline uygun bir sürede yazı ile bildirmeyerek Yasaya aykırı olarak hapis hakkını kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın beyanlarından anlaşılmaktadır.

( Av.Yas 34,134,166 - TBB  Mes. Kur 3, 4,43,45)Detayı...

T. 30.01.2016
E. 2015/948
K. 2016/107

Şikâyetli avukatın temyizden bozma gelesi halinde aldığı 18.000,00 TL’yi ide edeceğini meslektaşı Avukat A. K.’a taahhüt etmesine karşın karar bozulunca geri ödemediği, peyderpey ödediği ve meslektaşını da taahhüdüne uymayarak zor durumda bıraktığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

( Av. Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 31.01.2016
E. 2016/3
K. 2016/110

Özellikle ilama dayalı alacaklarda ilamda bildirilen miktarlardan fazla istenmemeli, TC Merkez Bankası faiz oranları dönem itibarıyla belli olduğuna göre faiz alacakları da doğru hesaplanıp, müvekkil zarara uğratılmamalıdır.

(Av. Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/953
K. 2016/132

Şikâyetli avukatın takip için kendisine verilen sekiz ayrı dosyada görev gereklerini yerine getirmediği, bilgi vermediği, dosyaların takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmasına ve hak kaybına neden olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134,-TBB  Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/955
K. 2016/134

Şikâyetli avukatın Avukatlık Yasası 163. maddeye aykırı olarak salt başarıya endeksli ücret sözleşmesi düzenlediği, başarısızlık halinde geri vermeyi taahhüt ettiği ücreti geri vermediği, “aldığı parayı iade edeceğini söylemesine” karşın takip nedeniyle ödememeyi bahane ettiği ve yargı yolu ile ödememekte direndiği, sonuçta Yargıtay kararı ile alacağın tahsiline karar verildiği, ancak hala bir ödemenin olmadığı görülmektedir. Avukat söylüyor, söz veriyorsa gereğini derhal yapmalıdır.

( Av.Yas 34,134,163 - TBB  Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/967
K. 2016/139

Şikâyetli avukatın vekâletname ve 520,00 TL para aldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. İhtarname keşide edildikten sonra bu para yargı giderlerini karşılamıyorsa TBB Meslek Kuralları 42. maddesi gereği Şikâyetçi masraf getirmemesinin sonuçları hakkında yazılı veya HMK 199. madde kapsamındaki deliller de dahil uyarılmalı, olası hak kayıplarına neden olunmamalıdır.

( Av.Yas 34,134, - TBB  Mes. Kur. 3,4)Detayı...

T. 13.02.2016
E. 2015/987
K. 2016/149

Yargıtay denetiminden de geçen süre ile ilgili olarak mükerrer dava açıldığı gibi, açılan davada davanın tümü reddedilmesine karşın temyiz edilmeyerek, 05.07.2002 ile 03.03.2004 yılları arasında geçen sürenin en azından Yargıtay denetimine fırsat verecek şekilde kararın temyiz edilmediği,

(Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 28.02.2016
E. 2016/24
K. 2016/174

Şikâyetli avukatın alacaklı … Şirketi vekili sıfatıyla borçlular müşteki E. S. ve arkadaşları haklarında faizi ile birlikte toplam 40.704,80 yeni Türk lirası alacağın tahsili amacıyla …  İcra Müdürlüğü’nün 2006/4801 sayılı dosyası üzerinden başlattığı icra takibinde mahcuz taşınmazı kendi adına satın aldığı gerek icra dosyası örneği ve gerekse kesinleşen Mahkeme kararı ile tartışmasıdır, eylem aynı zamanda görevi kötüye kullanmak suçudur.

(Av. Yas 34,47,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 28.02.2016
E. 2016/31
K. 2016/176

Bu duruda Adli Yardım Yönetmeliği gereği görevlendirmeden ve vekâletname alındıktan hemen sonra rapor verilmesi zorunluluk iken, disiplin kovuşturması açıldıktan sonra savunma olarak beyanda bulunulduğu, Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmediği dosya kapsamı işle tartışmasızdır.

( Av.Yas 34,134,- TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.02.2016
E. 2016/53
K. 2016/183

2014/18 soruşturma, 2015/6 Karar sayılı ve 05.06.2015 günlü Yönetim Kurulu kararı üzerine açılan disiplin kovuşturmasında, Baro Disiplin Kurulu’nun şikâyetçi ve şikâyetliye tebligat yaparak, başkaca iddia ve savunmaları ile delilleri olup olmadığını sorması, şikâyetli avukata kovuşturmanın duruşmalı yapılmasını isteyip istemediğini sorması, duruşma istendiği takdirde duruşma günü tayini ile usule uygun tebligat yapılarak duruşmada savunmalarının alınması, bu işlemler tamamlandıktan sonra kovuşturmaya devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yapılmaması.

(Av.Yas.144)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/26
K. 2016/203

Şikâyetli avukatı kabulü ile de faiz karşılığı ödünç para aldığı, bono düzenlediği bu bonoları süresinde ödemediği gibi tahsil çabası ile yapılan icra takiplerine dava açmak suretiyle borcu ödememekte direndiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/40
K. 2016/211

Avukat varsa mazeretini zamanında Mahkemesi’ne ulaştırmalı, hak kaybına neden olmamalıdır.

(Av.Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 12.03.2016
E. 2016/41
K. 2016/212

Avukat karşı yan ilişkileri içinde olmamalı, salt alacağı tahsili amaçlamalı, kimden tahsilât yaparsa yapısın haricen yaptığı tahsilâtları dosyasına beyan etmeli ve özellikle kişi özgürlüğünü ilgilendiren hususlarda görev gereklerini tam olarak yerine getirmelidir.

(Av. Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/44
K. 2016/238

Avukatların bilimsel söyleşilere katılmaları ve konu hakkında açıklama yapmaları en doğal haklarıdır ve toplum aydınlanması için gereklidir de.

Ancak bu toplantılar bilimsel seviyede kalmalı, salt iş temini amacına yönelik de olmamalıdır.

(Av.Yas 34,55,134, TBB  Mes. Kur 7,8)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/59
K. 2016/243

Dosya kapsamına ve şikâyetli avukatın kabulüne göre 04.03.2014 günü Avukat Y. S.’ün çalıştırdığı Avukat M. Ö.’e ödenen 1.000,00 TL’lik kısmi ödeme ücreti vekâlet borcuna mahsuben yapılan ödeme olup, bu ödeme için yargı giderlerinin alındığı savı ile borçtan düşüm yapılamaz. Avukat meslektaşının beyanına da saygı duymalı, bu beyana aykırı davranışların ilerde onu da zor durumda bırakacağı bilincinde olmalıdır.

(Av.Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/60
K. 2016/244

Şikâyetli avukatlardan T. Y.’ün takip konusu mahcuz taşınmazı bizzat satın aldığı, Şikâyetli avukat O. E.’nun takip işlemlerinde yardımcı olduğu tevil yollu beyanları ve dosya kapsamı ile anlaşıldığından, eylemleri disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Yas 34,47, 134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/68
K. 2016/248

Şikâyetli Avukatın …ve özellikle İcra İflas Yasası 40. maddesi hükmü karşında Yargıtay bozmasından sonra dosyada işlem yapmaması gerekir. Çünkü Avukat, Avukatlık Yasası’nın 2. maddesi hükmü gereği, hukuk kurallarını doğru olarak uygulamak ve yasaya etkinlik kazandırmak zorundadır.

(Yas 2, 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 26.03.2016
E. 2016/86
K. 2016/249

Uzlaşı amaçlı yapılacak görüşmeler de bildirilen rıza ile kayda alınmış olsa dahi açıklanamaz, kayda alınamaz ve özellikle aleyhe kullanılamaz. Bu görüşmelerin kamunun avukata duyduğu güven çerçevesinde yapıldığı asla unutulmamalıdır.

(Yas 34,35, 134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 27.03.2016
E. 2016/204
K. 2016/269

Karardaki maddi hatanın Kurulca düzeltilmesi mümkün olup bu husustaki hukuksal değerlendirmenin yasal dayanağı bulunmadığı açıktır.Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/77
K. 2016/276

Dosya kapsamına göre ücret ve yargı gideri alındığı halde alınmadığı gerekçe gösterilerek davadan çekilmek suretiyle davanın takipsiz bırakıldığı bu hususta yazılı bir bildirimde bulunulmadığı tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/116
K. 2016/292

Şikâyetli avukat tahsil etiği paranın salt danışmanlık hizmeti karşılığı olduğunu ve buna ilişkin serbest meslek makbuzunu ibraz etmiş ise de; Vekil olarak tayin edildiği 09.05.2013 tarihine kadar gönderilen para 1.020.00 TL olup, vekâlet ilişkisi kurulduktan sonra gönderilen para 5.340 TL’dir. Bunun tamamının danışmanlık hizmeti olarak gönderildiğini kabul hayatın olağan akışına aykırıdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/124
K. 2016/297

Şikâyetli avukatın ücret ve yargı gideri aldığı halde melek görevlerini yerine getirmediği, Şikâyetçinin ısrarla bilgi istemesine karşın aydınlatma görevini yapmadığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 09.04.2016
E. 2016/128
K. 2016/300

Dosya kapsamına göre kararın son temyiz tarihinin 03.09.2011 olduğu, 06.09.2011 tarihli talimat yazının bu nedenle sonuca etkili olmadığı, süre geçmesine karşın kararın şikayetli avukat tarafından temyiz edildiği, yargı gideri harcandığı, bu nedenle de bile bile Şikayetçinin külfet maddi altına alındığı açıktır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/131
K. 2016/310

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın hasım tarafın vekâletnamesini alarak bir başka dosyada aleyhine davaya katıldığı tartışmasızdır. Avukatlık güven mesleğidir ve müvekkil sebebi ne olursa olsun bir başka davada avukatını hasım tarafın vekili olarak görmemelidir.

(Yas 34,38/b 134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 24.04.2016
E. 2016/146
K. 2016/318

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 47. maddesi hükmünün Baro'ya bildirim zorunluluğu kısmı açık olduğundan, bir avukat ücret alacağı konusunda dava açma yolunu tercih edebileceği gibi, elindeki ücret sözleşmesi ile ilamsız takip yapma yolunu da tercih edebileceğinden, icra takibine başlamadan önce de bu kural gereği bildirim yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

(Yas 34,134. TBB  Mes. Kur 47)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/149
K. 2016/321

Ayrıca müvekkilinin yazılı talimatı olmaksızın tahsil ettiği parayı üçüncü kişiye teslim ettiği bu durumun avukatlık mesleğinin gerektirdiği güven ve saygınlıkla bağdaşmadığı ve davacı açısından kusur oluşturduğu açık olup davacının eylemine uyan kınama cezası ile cezalandırılması yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 24.04.2016
E. 2016/153
K. 2016/323

Şikâyetli avukatın yargı giderlerini üstlendiği, üçüncü şahıslardan mal kaçırma amaçlı olduğunu bildiği temliknamenin düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde görev üstlendiği dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 23.04.2016
E. 2016/215
K. 2016/333

…. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2001/334 Esas sayılı alacak davasının 21.09.2005 tarihli duruşmasına mazeret bildirmeksizin katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına, ayrıca 3 ay içerisinde yenileme talebinde de bulunmayarak Mahkemece 31.01.2006 tarih ve 2006/6 sayı ile HUMK’un 409/5 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine sebebiyet verdiği dosya kapsamı ve kesinleşen Mahkeme kararı gereği tartışmasızdır.

(Yas 34,134, TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 07.05.2016
E. 2016/140
K. 2016/348

İlamda adres yazılı olduğuna göre tebligatlar öncelikle bu adrese yapılmalı,  bu adrese tebligat yapılamıyorsa varsa MERNİS adresine tebligat yapılmalı bu suretle olası yanlışlıklara da fırsat verilmemelidir.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.05.2016
E. 2016/142
K. 2016/349

Şikâyetli Avukatın ….çekişmeli hakkı annesi adına edinerek çekişmeli hakkın edinilmesine aracılık ettiği tevilli kabulle de tartışmasızdır. Bu nedenlerle eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

(Yas 34,47,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 08.05.2016
E. 2016/206
K. 2016/360

Şikâyetli avukatın müvekkili tarafından gönderilen beyan dillekçesine hiçbir hukuksal katkı yapmaksızın kes kopyala yapıştır yöntemi ile yazı altına imzasını atarak Mahkeme’ye sunduğu dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 04.06.2016
E. 2016/127
K. 2016/418

Şikâyetli avukatın şikâyetçiden para aldığı ve karşılığında bono düzenlemesine karşın gün itibarıyla borcu ödemediği, icra işlemlerine maruz kaldığı, tahsilat olmadığı, eylemin temadi ettiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 4Detayı...

T. 04.06.2016
E. 2016/183
K. 2016/419

Şikâyetli avukatın, müvekkili adına yaptığı tahsil ettiği paraları geciktirmeksizin müvekkiline ödemediği, bu tahsilâtlın tamamını uhdesinde tuttuğu, müvekkiline uygun bir sürede yazı ile bildirmeyerek hapis hakkını kullandığı, dosya kapsamından ve şikâyetli avukatın Mahkemece alınan açık kabulünden anlaşılmaktadır.

Av. Yas 34, 134,166 ,TBB Mes. Kur 3, 4, 43, 45Detayı...

T. 04.06.2016
E. 2016/229
K. 2016/421

Baro Disiplin Kurulu’nun, şikâyetli avukatın eyleminin disiplin suçu olduğuna ve Avukatlık Yasası’nın 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelerine aykırı bulunduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de; TCK’nun 272/2 maddesinde bildirilen “yalan tanıklığa azmettirme” suçu Avukatlık Yasasının 5/a maddesinde bildirilmediği, eylem tarihinde kesinleşmiş disiplin sicilinde ceza olmadığından Avukatlık Yasası’nın 136/1. maddesinin uygulanma olanağı bulunmadığı görüldüğünden meslekten çıkarma cezası verilmesi yerinde görülmemiş, eylem nedeniyle HAGB kararı verilmiş olması ve Avukatlık Yasasının 158. maddesindeki ilkeler de gönünde bulundurularak meslekten çıkarma cezasının 214,00 TL para cezasına çevrilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Av. Yas 5, 136/1Detayı...

T. 05.06.2016
E. 2016/412
K. 2016/429


Adalet Bakanlığı geri gönderme gerekçesi Kurulca tartışılmış 4 üye önceki kararda ısrar edilmesi, 3 üye de Bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılması yönünde oy kullanmıştır. Bu durumda Avukatlık Yasası 157/7. maddesi gereği 2/3 çoğunluk oluşmadığı ve Bakanlık görüşü kabul zorunda olduğundan önceki kararımızın kaldırılmasına, Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3,4. maddelere gereği Mahkeme karar gerekçesi de gözetilerek uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

(Av. Yas 157)Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/275
K. 2016/446

Şikâyetli avukatın Baroca görevlendirildiği ve CMK görevinin bitmediği zamanda özel vekâletname almasına karışın CMK ücretini de beyan ve tahsil ettiği, bu aşamada elde ettiği bir kısım bilgileri Şikâyetçinin muvafakati olmaksızın şahsı adına açtığı davada kullandığı görülmektedir.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/280
K. 2016/448

Her ne kadar yayının “jest” amaçlı olarak yapıldığı savunulmuş ve yayıncı tarafından da kabul edilmiş ise de kişisel bilgilerin ve fotoğrafların bizzat şikâyetli avukat tarafından gönderilmiş olması, hedef kitlenin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olması gerçeği karşısında “jest” savunmasına itibar olanağı yoktur.

Av. Yas 34, 56, 134 ,TBB Mes. Kur 7-8Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/281
K. 2016/449


Şikâyetli avukatın da kabulü ile eylemin gerçekleştiği tartışmasızdır. Salt bu nedenlerle istisnai de olsa genel bir kabulle tüm avukatların cezaevi girişlerinde güçlükler yaşadığı bir gerçektir. Bunu bilmesi gereken avukat daha da titiz olmalı, davranışının tüm meslektaşları zan altında bıraktığı gerçeğini bilmeli, davranışlarını da ona göre düzenlemelidir. Salt vicdani nedenler inancı ile kurallar bozulmamalıdır.Şikâyetli avukatın disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin kararda Mahkeme’ce CMK 223/2-e maddesi gereği beraat kararı verildiği görülmektedir.

Av. Yas 140-3Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/282
K. 2016/450

 

 

 

 

CKM 223/2-e maddesi Avukatlık Yasası’nın 140/3.  maddesinde bildirilen “Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali” olup bu nedenle disiplin cezası verilmesi olanaksızdır.

 Av. Yas 140-3

 

 

 Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/311
K. 2016/460

Şikâyetli avukatın ücret ve yargı gideri almasına karşın süresinde Mahkemece istenen avansı yatırmadığı, dosyayı takip etmeyerek müracaata bırakılması ve açılmamış sayılmasına neden oldu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 25.06.2016
E. 2016/314
K. 2016/462


Ancak bir fiilden terditli disiplin cezası tayini olanaksız olduğundan kararın hüküm fıkrasındaki “2. Yakınılan avukatın sicil dosyasının incelenmesinden, tekerrüre esas disiplin cezasının bulunduğu görülmekle, Avukatlık Kanunun 136/2 maddesi uyarınca, yakınılan avukatın tekrar baro siciline yazılması halinde uygulanmak üzere, Avukatlık Kanunun 135/3. maddesi uyarınca takdiren 214,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına” ilişkin bölümün kaldırılarak,

(Av. Yas 136-1-2)Detayı...

T. 26.06.2016
E. 2016/325
K. 2016/467

Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre, ‘yargı yeri’ kavramı klasik adli teşkilat içindeki mahkemelerin dışında kalan ama yargılama faaliyetinde bulunan organları da kapsayacak şekilde ‘tribünal’ kelimesini kullanmaktadır. Bir organa kelimenin maddi anlamında ‘yargı yeri’ özelliği kazandıran şey onun yargısal fonksiyonudur. Bir yargı yeri yetki ve görevine giren meseleler hakkında, öngörülmüş bir usule göre yürüttüğü yargılamadan sonra, hukuk kurallarına dayanarak bağlayıcı karar veren bir mercii olması dolayısıyla Barolar Birliği’nin anılan özelliklere sahip olması dolayısıyla disiplin ceza kovuşturmalarında maddi anlamda yargı yeri olduğunun kabulü gerekmektedir.

 Av. Yas 103-157                   Detayı...

T. 26.06.2016
E. 2016/333
K. 2016/468

Şikâyetli avukatın 12.12.2011 tarihli dilekçede kullandığı “…Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/153 sayılı dosyalarından yargılanmış, olayı kanıtlanmadığından beraat etmiştir ancak müvekkili nezdinde itibarını kaybetmiştir.’, ‘… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/509 E. ve 2011/37 K. sayılı ilamında belirtilen 384.000,00 TL gibi yüksek avukatlık ücretini kazanan davacı bunu hak edecek ne yapmıştır, yaptığı sadece ... Holding’e karşı icra takibi başlatmış o kadar, hiçbir tahsilât yapmamıştır.’ seklinde ifadelerin meslektaşının emeğini yok sayma ve masuniyet karinesi gereği hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın itham olduğu ve bu nedenle savunma hakkı kapsamında dile getirildiği savunulamaz.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 5,27/1Detayı...

T. 26.06.2016
E. 2016/508
K. 2016/476

Vekâletten azil, muhatabına ulaşmakla sonuç doğuran ve vekilin vekâletten doğan yetkilerini ortadan kaldıran bir işlemdir. Azilnamenin tebliğinden sonra müvekkilin yararına olduğu düşüncesi ile olsa dahi, vekâlet yetkilerinin kullanılması mümkün değildir. Davanın düşmesi veya katılmama müvekkilin amaçladığı bir hukuki sonuç olabilir.

(Yas 34,134,TBB  Mes. Kur 5,27)Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/232
K. 2016/480

Avukatlık Yasası’nın 41. maddesi avukatın hak ve mükellefiyetlerini düzenleyen Yasanın 6. Kısmında olup, kamusal bir düzenlemedir ve salt bu nedenledir ki çekilme dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün süre ile görev ve yetkilerin devam ettiği bildirilmiş, olayımızda olduğu gibi olası hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Av.Yas 41.          Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/244
K. 2016/483


Şikâyetli avukatın … İcra Müdürlüğü’nün 2014/793 (eski 2009/666) sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü icra takibinde 02.01.2012 ilâ 07.05.2012 tarihleri arasında icra dosyasından para tahsil etmesine rağmen, müvekkili Şikâyetçiye bilgi ve hesap vermeksizin uhdesinde tuttuğu bunu da ücreti vekâlet alacağı için yaptığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Hapis hakkı kullanılmış ise TBB Meslek Kuralları gereği hesaplaşmayı da içerir bildirim yapılmalı, Yasal olan hak yasa ve yerleşik yargı kararlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Av. Yas 34, 134,166,TBB Mes. Kur 3, 4, 43, 45Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/270
K. 2016/485


Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat karara itirazda hukuksal yarar görmediği kanısında ise, görüşünü iş sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla yükümlü olduğundan dosya içerisinde şikâyetli avukatın şikâyetçiye karara itirazda hukuki yarar görmediğini bildirdiğine ilişkin belge olmadığı gibi, şikâyetçinin mahkeme kararına itiraz edilmesini içerir aksine yazılı beyan bulunmaktadır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/305
K. 2016/493

Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın konuları ayrı olsa da eş zamanlı olarak hasım tarafın vekâletnamesini alarak bir başka dosyada aleyhine davaya katıldığı, sıfat ve konumları hakkında dosyadaki iddiaya uygun farklı farklı beyanlarda bulunduğu, tartışmasızdır. Avukatlık güven mesleğidir ve müvekkil sebebi ne olursa olsun bir başka davada gerçekleri gizlememeli ve avukatlık görevini kamudaki itibara zarar vermeyecek tarzda yapmalıdır.

Av. Yas 34, 38/b, 134, TBB Mes. Kur 3, 4, 36Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/438
K. 2016/495


Şikâyetli Avukat 04.10.2013 tarihli belge ile müvekkilinin Yargıtay’dan gelen karardan ve sonuçlarından bilgisi olduğunu savunmakta ise de, işe iade davalarının özelliği itibariyle kesinleşen Mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işverene işe başlayacağının ihtarının yapılmaması halinde işe iade ve diğer tazminat hak ve alacaklarından feragat etmiş sayılacağının ve işverence yapılan iş akdinin haksız feshinin haklı hale geleceği, İş Yasası 21/5. maddesinin amir hükmü olduğundan, ihtarname keşide edilmesi işleminin işe iade davasından ayrı bir işmiş gibi düşünülmesi olanaksızdır.

Av. Yas 34, 134,171,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 16.07.2016
E. 2016/525
K. 2016/496


Bir Mahkeme kararı var ve yargılama devam etmekte iken aynı konuda bir başka Mahkemeden karar alınmak suretiyle Mahkeme kararı etkisizleştirilmiştir.

 

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2016/317
K. 2016/516

... İcra Müdürlüğü’nün 2013/6354 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattığı, takibin dayanağının 09.03.2012 vadeli 3.437,50 TL bedelli, 09.06.2012 vadeli 3.437,50 TL bedelli, 09.09.2012 vadeli 3.437,50 TL bedelli senetler takibe itirazdan sonra … İcra Müdürlüğünün 2013/10784 esas sayılı dosyasında takibe konu edildiği gibi, ... İcra Müdürlüğünün 2013/12354 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılan takipte takip dayanağının 09.06.2013 vadeli 3.437,50 TL bedelli, 09.09.2013vadeli 3.437,50 TL bedelli senetler için “tahsilde tekerrür” olmamak koşulu bulunmadığı, takiplerin kesinleşmesi halinde de mükerreren tahsilât olanağı doğacağı gibi ek masrafların da borçlu sorumluluğunda olacağı tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2016/354
K. 2016/521

Şikâyetli avukatın büro adresi ile “… magdurlari.com” adlı internet sitesi adresinin aynı olduğu, fotoğraf ve CD’lerin incelenmesinden … Kargo mağdurlarının düzenlediği eylemlere bizzat katıldığı, … Mahkemelerindeki işten alacak davalarının bu sitenin açılmasından sonra şikâyetli avukat tarafından açıldığı, ... Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2012/137 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporu ve Yargıtay’ca da onanan karar gerekçesi ile de, “…magdurlari.com” internet sitesi içeriği TTK’nın 55/1-a maddesi gereğince haksız rekabet yaratılmasına neden olduğu tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 56, 134 ,TBB Mes. Kur 7-8Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2016/360
K. 2016/523

 

 

 

 

Şikâyetli avukatın manevi tazminat davalarında fazlaya ilişkin hak saklı tutularak dava açılmayacağını, bu davaların belirsiz alacak olarak talep edilemeyeceğini bilmesi gerekmesine karşın, davaları açmakla hem maddi ve hem de manevi zarar doğmasına neden olduğu, yeterli araştırma yapmaksızın yanlış yargı çevresinde dava açmakla yargı giderleri ödenmesine neden olduğu dosya kapsamı ile tartışmasız olduğu gibi, Mahkemece aleyhine karar verilmiş, icra takibi yapılmış, menkul haczi uygulanmış olmasına karşın, ancak disiplin kovuşturması aşamasında borcu yatırmıştır. 

(Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4)

 

 

 Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2016/493
K. 2016/535


Davacı, geçmişte yaşadığı kötü bir olayın toplum hafızasından silinmesini istemektedir. Unutulma hakkı ile geçmişindeki yaşanan talihsiz bir olayın unutularak geleceğini serbestçe şekillendirmek, diğer bir deyişle hayatında, yeni bir sayfa açma olanağı istemektedir. Kaldı ki, davacı da yargılama sırasında verdiği dilekçelerinde bu istem üzerinde ısrarla durmuştur. Davacı unutulma hakkı ile özel hayatına ilişkin kişisel verilerinin üçüncü kişiler tarafından bilinmemesini, aradan geçen süre nedeniyle toplum hafızasından silinmesini istemektedir.Gerekçesi ile “Unutulma Hakkı” tanımlamış; kitap, bülten gibi yazılı yayınlarda isimlerin yazılması özel yaşamın ihlali olarak yorumlamıştır. Bu nedenlerle Şikâyetli avukatların eylemlerinin AİHS’nin 8. maddesi ışığında disiplin suçu olduğu tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 4.Detayı...

T. 08.09.2016
E. 2016/339
K. 2016/595


Zorunlu dava arkadaşı olduğu ve bu nedenle vekâletnamenin kullanıldığı savunulmuş ise de; azil ile vekil/müvekkil ilişkisi sona erer ve bu nedenle lehe dahi olsa hiçbir işlem yapılamaz.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 08.09.2016
E. 2016/343
K. 2016/597


Avukatlık her koşulda güven mesleğidir ve müvekkil bir şekilde onu karşısında görmemelidir. Her ne kadar ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/37 Esas sayılı dava dosyası bitmiş ise de taraflar arasındaki güvene dayalı ilişkinin bitmediği ve salt bu nedenle Şikâyetçinin şikâyetli avukata 2012 yılında kefil olduğu ve bu nedenle ihtarname ve takiplere maruz kaldığı dosya kapsamı ile tartışmasıdır. Güvene dayalı ilişki devam ederken ve vekâlet ilişkisi usulüne uygun olarak sonlandırılmamış iken, müvekkil aleyhine dava almak mesleğin itibarı ile bağdaşmaz.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4.Detayı...

T. 08.09.2016
E. 2016/375
K. 2016/603


Şikâyetli avukatın ... İdare Mahkemesi’nin 2011/307 Esas sayılı dosyasında gerekli araştırma ve inceleme yapmaksızın dava açtığı, Mahkeme’nin davanın düzeltilmesine karar vermesine karşın karar gereklerini yerine getirmediği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4)


Detayı...

T. 08.09.2016
E. 2016/375
K. 2016/603


Şikâyetli avukatın ... İdare Mahkemesi’nin 2011/307 Esas sayılı dosyasında gerekli araştırma ve inceleme yapmaksızın dava açtığı, Mahkeme’nin davanın düzeltilmesine karar vermesine karşın karar gereklerini yerine getirmediği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4)


Detayı...

T. 09.09.2016
E. 2016/780
K. 2016/621

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şikâyet edilen avukatlar hakkında Avukatlık Kanununun 58 ve 59. maddeleri uyarınca değerlendirilmek üzere 23.08.2016 tarih ve … sayılı yazı ile olayın Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği anlaşılmaktadır.

Avukatlık Yasasının 140/2 maddesine göre, “disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise avukat hakkındaki disiplin kovuşturması ceza davasının sonuna kadar bekletilir.”. Bu husus re’sen göz önünde tutulması gereken bir husustur.

Av. Yas 140/2                   Detayı...

T. 24.09.2016
E. 2016/377
K. 2016/630

 

 

 


Baro Disiplin Kurulu’nca disiplin cezası tayin edilmiş ise de; “TBB Meslek Kurallarının 30/3. maddesi “Bir başka yerdeki duruşmasına mazereti nedeniyle gidemeyen avukat, karşı taraf avukatı başka bir yerden geliyorsa, mazeretini önceden meslektaşına bildirmelidir” şeklindeki düzenleme karşı tarafın bu mazeretle olumsuz etkilenmemesini önlemeye matuftur. Şikâyetli avukatın mazereti Şikâyetçi avukat tarafından kabul edilmemiş ve duruşma saatinde aldırılmış, şikâyetli avukatın yokluğunda dosyada işlem yapılmıştır. Meslek Kurallarını, amacına göre yorumlamak zorunludur.

TBB Mes. Kur 30

 

 

 Detayı...

T. 24.09.2016
E. 2016/385
K. 2016/634


Şikâyetli avukat hakkında eylem nedeniyle kovuşturma izni verilmemiş ve karar kesinleşmiş ise de gönderilen mesaj içerikleri ve özellikle saatleri göz önünde bulundurulduğunda eylemin suç değil ise de, rahatsız edici boyutta olduğu tartışmasızdır. Avukat her koşulda meslektaşına saygılı olmalı, onu rahatsız, huzursuz edici davranışlardan özellikle kaçınmalı, kullandığı sözcükleri özenli seçmeli, meslektaşlar arası ilişkiye zarar vermemelidir.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 4, 5Detayı...

T. 24.09.2016
E. 2016/406
K. 2016/645


Avukat, özel yaşamında da tutum ve davranışlarına dikkat etmek ve bu nedenle kamudaki meslek itibarına zarar vermemek zorundadır. Dosya kapsamına göre Şikâyetli avukatın araç satım işlemlerinden ötürü birtakım ilişkiler içine girdiği, kendi kabulü ile de dolandırıldığı, yaptığı takiplerde sahtecik iddiası ile karşı karşıya kaldığı açıktır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 4Detayı...

T. 25.09.2016
E. 2016/417
K. 2016/649

 

 

 


Dosya kapsamı ve özellikle Şikâyetli avukatın kabulü ile süresinde gönderme giderleri de ödenmeyerek HMK 20. maddesi gereği işlem yapılmadığı ve bu nedenle açılan davaların açılmamış sayılmasına karar verildiği tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4

 

 

 Detayı...

T. 25.09.2016
E. 2016/425
K. 2016/654


Şikâyetli avukatın ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı yerine getirilmediğinden davanın reddine 27.03.2012 tarihinde karar verildiği ve bu nedenle kararın temyiz edildiği, temyiz ve tashihi karar nedeniyle davanın 13.02.2014 tarihine kadar uzadığı, her ne kadar bir hak kaybı olmamış ise de Şikâyetli avukatın da kabulü ile mesleki hatanın ihmalden kaynaklandığı tartışmasızdır.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4.Detayı...

T. 25.09.2016
E. 2016/426
K. 2016/655

Dosya kapsamı ile Şikâyetli avukatça Mahkemece istenen hususlarda bilgi ve belge de olmasına karşın vermediği ve bu nedenle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği tartışmasızdır. Esas olan avukat tarafından bu eksiklilerin davanın başında giderilmesi, görüşme tutanağında dahi bu hususların yazılması, sonradan oluşacak olası olumsuzlukların giderilmesidir.

Av. Yas 34, 134,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 08.08.2016
E. 2015/477
K. 2015/657

Şikâyetli avukat ve vekili satış vaadi sözleşmesinin tanziminden 13 yıl sonra tescili için vekâletname tanzim ve yargı gideri ödendiği ve bu nedenle 8 aylık gecikmenin makul bir süre olduğunu savunmuş iseler de gerek tevilli bu kabul ve gerekse de kesinleşen Mahkeme kararı karşısında makul olmadığı tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 25.09.2016
E. 2016/486
K. 2016/659

Dosyanın Adli Tıp Kurumunda olmadığı dönemlerde de mazeretsiz olarak duruşmalara katılmadığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Özellikle dosyanın adam öldürme davası olduğu göz önünde bulundurulursa avukatın sanığın savunmasının yapılmadığına ilişkin inanç yaratılması kabul edilemez. Avukat savunma hakkını tam olarak kullanmalı bu nedenle kamudaki meslek itibarına zarar vermemelidir.

Av. Yas 34, 134 ,TBB Mes. Kur 3, 4Detayı...

T. 25.09.2016
E. 2016/532
K. 2016/661

 Mesleki dayanışmayı gerektiren kurallar Avukatlık Yasasının 2/c maddesi gereği ilgili kurum ve kuruluşlara, olayımızda Mahkeme yargıcına ısrarla hatırlatılmalı, yaşama geçirilmelidir. Bu kuralların uygulanması başkalarından beklenmemelidir. Mesleki dayanışma bizim sorunumuzdur. Mesleki dayanışmayı göz ardı ederek, saat 09.40’da olduğu bildirilen duruşmanın tam saatinde aldırılması, 09.43’de bitmesi ve bu hususta Mahkeme hakimine hiçbir uyarı yapılmaması kabul edilemez.

(Av. Yas 2, 34, 134 , TBB Mes. Kur 30)Detayı...

T. 07.10.2016
E. 2016/455
K. 2016/675

Şikâyetli avukat M. T. D.nun kendi beyanı ile öncelikle şikâyet dilekçesini kendisinin verdiği, 2001 yılında alınan vekâlete dayalı katılan vekili olarak katılacağını beyan ettiği, dosyadan örnek aldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Bu durumda avukat vekâlet ücreti almadığı ve/ya herhangi bir nedenle vekâletten çekildiğini bildiriyorsa sorun ücretse TBB Meslek Kuralları 42. madde gereği, vekâletten çekildiği hususunda Mahkemesine veya müvekkiline yazılı olarak bildirmelidir.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 42)Detayı...

T. 07.10.2016
E. 2016/512
K. 2016/681

Şikâyetli avukatın da savunmasında ve yargılamalarda bildirdiği üzere emlakçılık yapan babası aracılığı ile taşınmaz alım satımı yaptığı, hukuksal uyuşmazlık konusu olayımızdaki gibi çekişmeli hakları edindiği, bu nedenle uyuşmazlıklarda menfaatleri zıt olmasına karşın vekâlet üstlendiği, tanıklık yaptığı, avukatlık unvanından yararlandığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av. Yas 34, 47, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 21.10.2016
E. 2016/429
K. 2016/701

Dosyada örneği mevcut uyarı yazısını içerir tebliğ zarfında “Kaçak Elektrik hakkında” yazının bulunduğu, bu yazının apartman girişinde üçüncü şahıslar tarafından görülmesinin kuvvetle muhtemel ve muhatabın konutunda kaçak elektrik kullandığı yönünde kanı uyandıracağı tartışmasızdır.(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 21.10.2016
E. 2016/449
K. 2016/705

Şikâyetli avukat Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği ihtarat yapılmadan karar verilemeyeceğini savunmakta ise de eylemin birden fazla temadi ettiği, ilanı metninin kendisi tarafından yazılarak panoya yönetici aracılığı ile asıldığı, site de oturan diğer avukatların serzenişleri sonucu amaç elde edildikten sonra kaldırıldığı gerçeği karşısında itirazın dayanağı yoktur.

(Av. Yas 34, 56,134 Rek. Yas. Yön. 12 TBB Mes. Kur 7-8)Detayı...

T. 21.10.2016
E. 2016/465
K. 2016/714

Vekillikten istifa ile tek yanlı olarak vekil/müvekkil ilişkisi sonlandırılmış olup leh ve aleyhte de olsa vekil adına bir başka dosyada da işlem yapılamaz. İstifadan sonra … 24. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4040 Eas sayılı dosyasında takip yapılmış, tahsilâtlar yapılmıştır. Vekil tarafından bu tahsilâtların yapılabileceği yönünde yazılı bir talimat ve muvafakat olmadığına göre bu da kabul edilemez. Tahsil edilen alacaklar hususunda da hesap verilmemiş, ücreti vekâlet hakkına dayalı olarak hapis hakkının kullanıldığı savunulmuştur.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 22.10.2016
E. 2016/471
K. 2016/719

Şikâyetli avukatın cevaba cevap, davanın ıslah edilmesi süreçlerinde zamanaşımı def’inde bulunmadığı ve salt bu nedenle fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta sonu ve ulusal tatil günlerindeki çalışmalarına ilişkin alacaklarda zamanaşımı süresinin göz önünde bulundurulmadığı ve tüm süre yönünden karar verildiği dosya kapsam ile tartışmasızdır.Avukatın görevi olayları mantıki şekilde değerlendirerek bütün öngörülmesi gerekli şeyleri dikkate almaktır. Vekil genellikle üzerine aldığı işi doğruluk kurallarına uygun biçimde özenle yapmalıdır. Mesleğin gerektirdiği uzmanlığın bütün gereklerini kullanmalıdır.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 04.09.2016
E. 2015/498
K. 2015/724

Avukatın müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruma, kollama görevi aslıdır. Bu görev yapılırken de mutlak karşı taraf esas alınmalı, müvekkillerinin talimatı olsa dahi uyuşmazlıklarla ilgili yasal yollara denenmeli, avukatın müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güvenlerini sarsacak söz ve eylemlerden kaçınmalı, Yasa ve Meslek Kuralarını aykırı davranışı varsa doğrudan şikâyet yolu kullanılmalıdır.

(Av. Yas 34, 134,  Tbb Mes. Kur 3,4)Detayı...

T. 22.10.2016
E. 2016/485
K. 2016/727

Şikâyetçi avukatlar sadece karar duruşmasına katılmış ve kararda da isimleri yazılıdır. Bu nedenle ücreti vekâlet yasal haklarıdır. Ancak bunun paylaşımı 1/3 oranında olmayıp Avukatlık Yasası 164/4 maddede bildirildiği üzere “avukatın emeğine göre” almaları gerek yasa koyucunun amacına gerekse mesleki dayanışma ilkelerine de uygun olmalıdır, Şikâyetli avukata düşen de mesleki dayanışma ve hakkaniyet gereği meslektaşlarının haklarını teslim etmeli, onların da emeklerini inkâr etmemeli bu konuda ihtar edilmiş olmasına karşın hiçbir caba göstermemesi kabul edilemez.

(Av. Yas 34, 134, 164 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 05.11.2016
E. 2016/476
K. 2016/739

Şikâyetli avukatın ibraname olduğu yönündeki savunmasına “…Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 19.11.2008 gün ve 2008/4706 Esas, 2008/13838 Karar sayılı kararında da bildirildiği üzere; Davalı vekilin dayandığı ibraname bu açıklamalar doğrultusunda incelendiğinde, güven verici gerekli açıklıkta, anlaşılabilir değildir. Bir defa vekilin ne miktar para tahsil ettiği, ne kadar masraf, vekâlet ücreti kesip davacıya ne miktar ödediği belli olmadığı gibi, davacının bunları bildiği hususu da kanıtlanmamıştır. Öyle olunca böyle bir ibranameye itibar edilemez. Davalı avukat tahsil ettiği paranın ne kadar olduğunu, bu paradan ne şekilde ve miktarda davacıya ödediğini ispat etmek zorundadır.” kararda belirtilen unsurla bulunmadığı, genel geçer bir ibraname olduğundan hukuksal olarak itibar olanağı yoktur.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 05.11.2016
E. 2016/479
K. 2016/741

Takibin durdurulmasına karşın ısrarla mesaj gönderildiği, hacze gelineceğinin bildirildiği dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Bunun personel tarafından bilinçsizce yapıldığı savunmasının hukuksal dayanağı yoktur. Personelinin davranışlarından da müştereken müteselsilen sorumludur, Avukatlık Yasası’nın 46. maddesi de bunu gerektirir.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...

T. 05.11.2016
E. 2016/488
K. 2016/744

Her ne kadar Şikâyet hakkı anayasal bir hak ise de; özellikle avukat olan Şikâyetlinin Şikâyetçinin ... vekili ve sözleşme ile kuruma bağlı olduğu, Mahkeme’ye kurumu tarafından savunma amaçlı verilen tebligat zarfındaki tebligatın geçerli olduğunu bildirmesine karşın, özel telefon görüşmesinden sonra kurum yetkililerinden onay almaksızın bu iddiasından vazgeçmesinin olanaksız olduğunu bilmesi ve bu hususta ısrarcı olmaması, talep kabul edilmeyince de doğrudan “resmi evrakta sahtecilik” gibi çok ağır bir ithamla meslektaşını karşı karşıya bırakması, sahtecilik olayının olmadığı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün soruşturma izni verilmemesi kararında gerekçeleri ile belirtilmesine karşın hala ısrarcı olunması meslektaşlar arası ilişki ile bağdaşmaz.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes. Kur 5, 27/1)Detayı...

T. 18.12.2016
E. 2016/704
K. 2016/918

Şikâyetli avukatında kabulü ile %30 Avukatlık ücreti kararlaştırıldığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Dosyadaki bilgi ve bilgilere, savunmaya göre şüf’a bedeli de dâhil avukat tarafından davanın kabul ve takip edildiği, bu masraflar da dâhil … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2011/5437 Esasında 1.000.000,00 TL’lik takip yapılarak yasaya aykırı ücret sözleşmesinin ifasında ısrarcı olunduğu açıktır.

A(v. Yas 34, 134, 164 TBB Mes. Kur 3, 4)Detayı...
2016 Kararları
2015 Kararları
2014 Kararları
2013 Kararları
2012 Kararları
2011 Kararları
2010 Kararları
2009 Kararları
2008 Kararları
2007 Kararları
2006 Kararları
2005 Kararları